Propis davanja i primanja mita

Popularno na sajtu

Zabranjeno je davati i uzimati mito u sudstvu i u svemu drugom

Allah, dželle šanuhu, kaže: “Ne jedite imovinu jedan drugoga na nepošten način i ne parničite se zbog nje pred sudijama da biste na grešan način i svjesno dio tuđe imovine pojeli!” (El-Bekara, 188)

“Oni mnogo laži slušaju i rado ono što je zabranjeno jedu; pa ako ti dođu, ti im ili presudi ili se okreni od njih; ako se okreneš od njih, oni ti ne mogu nimalo nauditi. A ako im budeš sudio, sudi im pravo jer Allah voli pravedne.” (El-Maida, 42)

“Vidiš mnoge od njih kako u grijehe i nasilje srljaju i kako ono što je zabranjeno jedu; ružno li je to kako postupaju! Trebalo bi da ih čestiti i učeni ljudi od lažna govora i zabranjena jela odvraćaju; ružno li je to kako postupaju!” (EI-Maida, 62, 63)

Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao sljedeće: “Allah je prokleo onoga ko daje i onoga ko uzima mito.”1

Slične hadise prenose Abdullah b. Amr, Abdurrahman b. Avf, Sevban, Huzejfa, Aiša i Ummu Selema, radijallahu anhum.

Propisi u vezi s poglavljem

Prvo, mito je zabranjeno davati i uzimati; davalac i primalac mita zaslužuju Allahovo prokletstvo jer pribjegavaju lažima i pomažu se u grijehu i nasilju.

Drugo, u ovo spada i poklon radnika, a već je pojašnjeno da je to varanje i obmana.

Treće, svjedoci smo vremena u kojem vladari drže monopol, pa ljudima uskraćuju njihova prava. Stoga se neki pitaju da li je muslimanu dopušteno da ovakvima dadne novac ili poklon, kako bi pomoću toga ostvario neka svoja prava? Neki učenjaci to dopuštaju, tvrdeći da se ne radi o klasičnom mitu (pomaganju neistine i odmaganju istini), a ovdje se ne radi o tome. Pa ipak, ovo je obrazloženje diskutabilno iz sljedećih razloga:

prvo, davanje imetka ili poklona osobama na položaju, predstavlja njihovo pomaganje u nepravdi, te ih podstiče da ustraju u tome, što je očito pomaganje u grijehu i nasilju;

drugo, Allahov je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, naredio ensarijama da se strpe onda kada su vidjeli sebičnost i stvari koje im se nisu sviđale; tako trebaju postupati oni čija su ovosvjetska prava uskraćena zbog monopola koji drže vlastodržci;

i, treće, pokloni radnika vid su varanja i obmane, a ne treba se potpomagati u varanju.

Iz knjige Enciklopedija zabrana u islamu 3
Autor: Selim ei-Hilali
Naslov: Put vjernika

Fusnota:

1. Hadis je autentičan na osnovu drugih predanja. Zabilježili su ga: Et-Tirmizi (1336), Ahmed, 2/387-388, Ibn Hibban (5076), Ibnul-Džarud (585), El-Hakim, 4/ 103, Hatib el-Bagdadi, u djelu Tarihu Bagdad, 10/254, i neki drugi muhadisi, preko Ebu Avane, koji prenosi od Omera b. Ebu Seleme, a on od svog oca, koji prenosi od Ebu Hurejre.

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz