Otklanjanje sumnji u vezi islama: porez nemuslimanima (džizja) i ropstvo

Popularno na sajtu

Porez (Džizja)

 1. Džizja ili glavarina je porez skupljan od strane islamske države od nemuslimanskih subjekata, od strane onih koji ispunjavaju određene kriterije. Porez se prikuplja od sposobno-radnih i odraslih muškaraca (uz određene izuzetke). Džizja je materijalni dokaz nemuslimanima da prihvataju i da se potčinjavaju državi muslimana i njenim zakonima. Za uzvrat, ne-muslimanskim subjektima se dozvoljava da u slobodi prakticiraju svoju vjeru, uživaju dio općinske autonomije, obezbijeđena im je zaštita muslimanske države od spoljnih agresora i oslobođeni su vojne službe i zekata[1]koji je prikupljan od isključivo muslimanskog građanstva.
 2. Džizja ili glavarina je postojala prije islama tj. islamom se ne uvodi ova praksa po prvi put.
 3. Islam isključuje od plaćanja džizje one ljude koji su u nemogućnosti da ispune, poput (slijepih, djece, starijih, siromašnih). Šta više, osobama sa invaliditetom se daje novac kao podrška i pomoć.
 4. Iznos džizje je mali i trivijalan i danas iznosi od 4.75 do 19 dolara.
 5. Džizja je tu zbog pružanja sigurnosti, povoljnosti za prakticiranje vjerskih obreda, a pritom neučestvovanje u ratovima koje muslimani vode zbog svoje a i njihove sigurnosti. Osim toga, dokazuje vladavinu islamske vlasti u toj zajednici.
 6. Zekat koji imućni muslimani moraju da plaćaju je veći od Džizije. Ovo je također jedan od dokaza koji pokazuje da motiv za prihvatanje islama ne može da bude novac.
 7. Isus[2] je sam davao glavarinu (Matej 17:27)

„Ali da ih ne sablaznimo, idi na more, i baci udicu, i koju prvo uhvatiš ribu, uzmi je; i kad joj otvoriš usta naći ćeš statir; uzmi ga te im podaj za me i za se.“ (U kontekstu s prethodnim stihovima o porezu)

 1. Isus se slagao da se glavarina treba davati ostalima (Matej 22:17-21)

„Kaži nam dakle šta misliš ti? Treba li dati harač Cezaru ili ne? Razumjevši Isus lukavstvo njihovo reče: Što me kušate, licemjeri? Pokažite mi novac harački. A oni donesoše mu novac. I reče im: Čiji je obraz ovaj i natpis? I rekoše mu: Cezarov. Tada reče im: Podajte dakle Cezarevo Cezaru, i Božije Bogu.“

 1. U Novom Zavjetu, glavarina je smatrana pravom države (Poslanica Rimljanima 31:6-7)

„Jer za to poreze dajete; jer su sluge Božije koje su za to isto postavljene. Podajte, dakle, svakome šta ste dužni: kome dakle porezu, porezu; a kome carinu, carinu; a kome strah, strah; a kome čast, čast.“

Ropstvo

 1. Ropstvo je postojalo prije islama (kod Rimljana, Grka) tj. islamom se ne uvodi ova praksa.
 2. Niti Stari, niti Novi Zavjet ne zabranjuju ropstvo!
 3. U ranim periodima islama, bilo je preteško potpuno eliminirati ropstvo odjednom jer je ono imalo jak ekonomski utjecaj i na njemu se oslanjala radnička klasa i ono je bilo široko rasprostranjeno među tadašnjim svijetom.
 4. Islam zahtijeva da se prema robovima ophodi lijepo i sa poštovanjem.
 5. Islam kao ideja je vodila borbu na iskorijenjivanju izvora ropstva iskupljenjem za mnoge grijehe, pa je najbolje iskupljenje za mnoge grijehe upravo oslobađanje roba. I još, islam stalno muslimane podstiče da oslobađaju robove.

Autor: Muhamed b. Abdulhaj El-Abdulhajj
Izvor: IslamHouse.com

Fusnota:

[1] Obavezna sadaka za svakog muslimana čiji imetak prelazi vrijednost koja je islamskim zakonom unaprijed odrijeđena.
[2] Isaa, alejhi selam.

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz