Poslanikova uputa u vezi sa očuvanjem zdravlja

Popularno na sajtu

Uzvišeni Allah kaže: Jedite i pijte, samo ne pretjerujte.1

Tako je Uzvišeni uputio ljude na unošenje hrane i pa u organizam koliko je potrebno za održavanje tijela u zamjenu za ono što organizam potroši i to u količini i kvalitetu koji odgovaraju potrebama organizma. Prelazak te granice je pretjerivanje. Oboje je štetno po zdravlje, mislimo na izgladnjavanje i pretjerano konzumiranje hrane. Očuvanje cjelokupnog zdravlja sadržano je u tim dvjema zapovijedima.

Pošto je zdravlje najveća blagodat, treba ga čuvati. Zato Allahov Poslanik, alejhisselam, kaže: Dvije blagodati većina ljudi ne zna iskoristiti, zdravlje i slobodno vrijeme.2

Tirmizi i drugi prenose hadis u kome Allahov Poslanik, alejhisselam, kaže: Ko osvane zdrav, siguran za sebe i ima opskrbu za taj dan kao da mu je dat cijeli svijet.3

Prenosi se i slijedeći hadis: Prva od blagodati za koje će rob biti pitan na Sudnjem danu jeste: Zar ti nismo dali zdravlje i napili te hladnom vodom?4

Zato neki ispravni prethodnici kažu da se ajet: Zatim ćete toga dana za sladak život biti pitani sigurno!5 odnosi na zdravlje.

Prenosi Ahmed da je Poslanik, alejhisselam, rekao: Molite Allaha da vam da čvrsto uvjerenje i zdravlje jer nema većeg dobra nakon čvrstoga uvjerenja od zdravlja.6

Ovdje su spojene dvije vrste zdravlja vjersko i dunjalučko. Robu ne može biti upotpunjena sreća na oba svijeta osim s čvrstim ubjeđenjem i zdravljem. Čvrsto ubjeđenje čuva ga od ahiretske kazne, a zdravlje od dunjalučkih bolesti srca i tijela.

A u Nesaijevom Sunenu je zabilježen hadis Allahovog Poslanika: Molite Allaha za oprost, spas i sačuvanost, jer nema većega dobra nakon čvrstoga uvjerenja od sačuvanosti.7

Ovo troje sadrži brisanje prošlih grijeha oprostom, sadašnjih spasom i budućih sačuvanošću od njih.

Nije Poslanik, alejhisselam, uobičavao jesti samo jednu vrstu hrane, jer je to štetno, pa makar to bila najbolja hrana, već je jeo ono što jedu stanovnici njegovoga podneblja, meso, voće, hljeb, hurme i sl.

Kaže Ebu Hurejre r.a: “Poslanik, alejhisselam, nikada nije pripisivao mahanu hrani, ako mu se sviđa, jeo bi, a ako ne, ostavio bi je.”8

Kada čovjek jede nešto što mu se ne sviđa, od toga ima više štete nego koristi.

Poslanik alejhisselam je volio meso, a najviše prednju nogu i prednji dio ovce, jer je to lahko probavljiva hrana. Volio je slatko i med. A meso, slatko i med su najkorisnija hrana za tijelo, jetru i udove.

Poslanik alejhisselam je jeo voće koje raste u mjestu gdje živi kada uzreli i nije ga izbjegavao bojeći se bolesti. To je veoma korisno za očuvanje zdravlja. Uzvišeni Allah je Svojom mudrošću dao u svakoj zemlji voće koje je zdravo za njene stanovnike, i konzumiranje tog voća je jedan od razloga očuvanja zdravlja ljudi koji žive u tom podneblju. Oni koji izbjegavaju konzumirati voće svog podneblja bojeći se bolesti, obično su najbolesniji.

Potvrđeno je da je Poslanik alejhisselam rekao: Ne jedem oslonjen9, i da je rekao: Sjedim kao što sjedi rob i jedem kao što jede rob.10 Ovdje riječ oslonjen se tumači kao sjesti presavivši noge, sjesti oslonivši se na nešto i leći na bok. Sve tri navedena načina oslanjanja su štetna.

Poslanik alejhisselam je jeo sa tri prsta i to je najbolje.

Pio je med pomiješan sa hladnom vodom.

Potvrđeno je da je zabranio pijenje stojeći. Prenosi se da je Poslanik alejhisselam naredio onom ko pije stojeći, da to povrati. Također se prenosi da je pio stojeći, u potrebi.

Poslanik alejhisselam je pio uz tri predaha, govoreći: Bolje utoli žeđ, prijatnije je i zdravije.11

Allah dželle ša’nuhu je rekao: Jedite prijatno i zdravo!12 Tj. prijatno u toku jela i zdravo nakon jela.

Tirmizi prenosi da je Poslanik alejhisselam rekao: Ne pijte iz jednoga daha kao deva, već na dva puta, kada pijete recite Bismillah i kada završite recite El-hamdu lillah.13

U Sahihu stoji da je Poslanik alejhisselam rekao: Pokrivajte posude i zatvarajte mješine za vodu, jer se u godini nalazi jedna noć u kojoj se spušta bolest i neće mimoići posudu koja nije pokrivena i mješinu koja nije zatvorena, a da neće u nju pasti nešto od te bolesti.14 Lejs ibn Sa'd, jedan od prenosilaca hadisa kaže: Ne-Arapi medu nama tu noć očekuju u decembru.

Potvrđeno je da je (Poslanik) naredio pokrivanje posuđa, makar jednom grančicom.

Potvrđeno je da je naredio da prilikom pokrivanja i zatvaranja posude sa hranom i pićem kažemo Bismillah.

Zabranio je da se pije iz otvora mješine, da se diše i puše u posudu, te da se pije sa okrnjenog mjesta.

Volio je mirise i nije ih odbijao. Rekao je: Kome se ponudi miris bosiljka, neka ga ne odbija, jer je lijepog mirisa i lahko se nosi.15 Ebu Davudova i Nesaijeva verzija hadisa glasi: Kome bude ponuđen miris16

U Bezzarovom Sunenu je preneseno da je Poslanik alejhisselam rekao: Allah je dobar i voli ono što je dobro, čist je i voli čistoću, plemenit je i voli plemenitost, darežljiv je i voli darežljivost, pa čistite svoje avlije i kuće, nemojte biti slični jevrejima koji skupljaju smeće u kućama.17

Miris karakteriše to što ga meleki vole, a šejtani od njega bježe. Dobre duše vole lijepe mirise, a loše ružne. Svaka duša voli ono što joj pogoduje. Loše žene su za loše muškarce, i loši muškarci su za loše žene, dobre žene su za dobre muškarce i dobri muškarci su za dobre žene. Iako se to prvenstveno odnosi na muškarce i žene odnosi se i na riječi, djela, jelo, piće, odjeću i mirise. To se može zaključiti iz općeg značenja teksta koji o tome govori ili iz njegovog značenja.

Iz knjige “Muhtesar Zadul-Me’ad”, imama Ibnul-Kajjima
Priprema: Put vjernika

Fusnote:

El-Ea ‘raf, 31.
Buhari: Kitabu er-rikaki, hadis br. 6412.; Ahmed, Musned, 1/327.; Tirmizi, hadis br. 2304.; Ibn Madže, hadis br. 4170.
Buhari, El-Edebu el-mufred: Poglavlje Men asbeha aminen fi serabihi, hadis br. 300.; Tirmizi: Kitabu ez-zuhdi, poglavlje 34, badis br. 2353.; Ibn Madže, hadis br. 4141.
Tirmizi: Kitabu et-tefsir, poglavlje Suretu et-tekasur, hadis br. 3369, i kaže: Hadis je garib; Hakim, 4/7203, ocijenio ga je vjerodostojnim, s njim se složio Zehebi.
Et-Tekasur, 8.
Ahmed, Musned, 5/17, putem Jezida ibn Umejra.; Buhari, EI-Edebu el-mufred, hadis br. 724.; Ibn Madže, badis br. 3849.
Nesai, Amelu el-jevmi ve el-lejle: Poglavlje Meseletu el-muafati, hadis br. 887, od Ebu Bekra es-Siddika.
Buhari, hadis br. 6412.
9 Ahmed, Musned, 6/18779, putem Ebu Džuhejfe; Buhari: Kitabu el-etime, poglavlje El-eklu muttekien, hadis br. 5398; Ebu Davud, hadis br. 3769.
10 Ahmed, Ez-Zuhdu, hadis br. 19.; Ibn Mubarek, Ez-Zuhdu, str. 353.
11 Muslim: Kitabu el-ekribe, poglavlje Kerahijetu et-teneffusi fi el-inai, hadis br. 2028, 123; Ahmed, 4/12194; Buhari, hadis br. 5631.
12 En-Nisa, 4.
13 Tirmizi: Kitabu el-ešribe, poglavlje Ma džae fi et-teneffusi fi el-inai, hadis br. 1892. Lanac prenosilaca je slab.
14 Muslim: Kitabu el-ešribe, poglavlje El-emru bi tegtijeti el-inai ve ikai es-sika, hadis br. 2014.
15 Muslim: Kitabu el-elfaz min el-edebi, poglavlje lsti'malu el-miski ve ennehu etjebu et-tib, hadis br. 2253; Ebu Davud: Kitabu et-teredždžul, poglavlje 6, badis br. 4172.
16 Ebu Davud: Kitabu et-teredždžul, poglavlje Fi raddi et-tibi, hadis br. 4172; Nesai: Kitabu ez-zinetu, poglavlje Et-tibu, hadis br. 15274.
17 Tirmizi: Kitabu el-edebi, poglavlje Ma džae fi en-nezafe, hadis br. 2808. Lanac prenosilaca je slab, jedan od njih je Halid ibn Ijas kritikovan je od nekih. Vidi: Tehzibu et-tehzib, 3/70.

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz