Tumačenje hadisa: “… ko ne želi moj sunnet, nije od mene!”

Popularno na sajtu

Peti hadis

Od Enesa se prenosi da je rekao:

“Došla su tri čovjeka pred kuće supruga Allahovog Poslanika da pitaju o njegovom ibadetu, pa kada su bili obaviješteni o tome, kao da im se to učinilo nedovoljnim/malim, te rekoše: “A gdje smo mi u odnosu na Allahovog Poslanika? Njemu su oprošteni grijesi koje je počinio i koje će počiniti!” Zatim jedan od njih reče: “Što se mene tiče, ja ću stalno noći provoditi u namazu!” Drugi reče: “Ja ću stalno postiti i nikako neću prekidati post!”, a treći reče: “A ja ću se potpuno ustegnuti od žena i nikako se neću ženiti!” Kada je Poslanik čuo šta su ovi kazali, rekao je: “Vi ste oni koji su rekli tako i tako? Ja, zaista, strahujem od Allaha više nego vi, i najbogobojazniji sam među vama, ali ja i postim i mrsim, i klanjam (noću), ali i spavam, i ženim se, pa ko ne želi moju praksu/sunnet, nije od mene.” (Bilježe Buhari, br. 5063, i Muslim, br. 1401)

linija

Iz hadisa se razumije:

Riječi Enesa “došli su…pitajući o njegovom ibadetu” ukazuju na revnost omladine među ashabima u slijeđenju Poslanika;

Riječi “…kao da im se to učinilo nedovoljnim/malim” su jasan dokaz da je bitna kakvoća, a ne količina i brojnost;

◊ “Zatim jedan od njih reče: “Što se mene tiče, ja ću stalno noći provoditi u namazu!”. Drugi reče: “Ja ću stalno postiti i nikako neću prekidati post!”, a treći reče: “A ja ću se potpuno ustegnuti od žena i nikako se neću ženiti!” Ovdje je sadržan nepobitan argument da ono što se razumu od djela čini lijepim ne postaje i propisanim u vjeri, osim ako to potvrdi šerijat;

Riječi Allahova Poslanika: “Vi ste oni koji su rekli tako i tako?“, su čisti odraz islamskog principa provjeravanja vijesti;

◊ “Ja, zaista, strahujem od Allaha više nego vi, i najbogobojazniji sam među vama.” Ove riječi su dokazom da je dozvoljeno pohvaliti sebe radi određene jasne koristi;

Posljednje što je rekao Poslanik u ovom slučaju je: “Ko ne želi moju praksu/sunnet nije od mene.”

» Kaže imam Eš-Šatibi u vezi s ovim: “Ovaj izraz je najžešći mogući izraz u osudi nečega, iako je sve što su ova trojica htjeli zapravo činjenje neke pohvalne radnje, ili ostavljanje nečega pohvalnog radi drugog pohvalnog djela!” (El-I’tisam: 2/196)

» Ovo je također dokaz da pridržavanje sunneta biva isključivo njegovim slijeđenjem, te da neće koristiti puko mnoštvo djela ako nije zasnovano na slijeđenju sunneta.


Iz djelaČetrdeset hadisa o odgoju i menhedžu, ovo je 5. hadis
Autor: šejh Abdulaziz ibn Muhammed ibn Abdullah Es-Sedhan
Priprema i naslov: Put vjernika
Ostali hadisi iz iste knjige ovdje.

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz