Tumačenje hadisa o oholosti i džahilijjetskom hvalisanju očevima i porijeklom

Popularno na sajtu

Treći hadis

Od Ibn Omera se prenosi da je Allahov Poslanik održao hutbu na dan osvojenja Mekke i rekao:

O ljudi, Allah je od vas odagnao oholost džahilijjeta i džahilijjetsko hvalisanje očevima i porijeklom. Ljudi su dvije vrste: dobročinitelj, bogobojazan koji je kod Allaha poštovan, i grješnik, nesretnik koji je kod Allaha omalovažen; svi ljudi su sinovi Ademovi, a Allah je stvorio Adema od zemlje.” Kaže Allah Uzvišeni: “O ljudi, Mi vas stvaramo od jednog čovjeka i jedne žene, i na narode i plemena vas dijelimo da biste se upoznali. Najugledniji kod Allaha je onaj koji Ga se najviše boji, Allah, uistinu, sve zna i nije Mu skriveno ništa.[1]

linija

Iz hadisa se razumije: Poslanikove riječi:

Allah je od vas odagnao… ukazuju na potpunost vjere islama, te da islam upućuje i vodi ka svemu pohvalnom, i zabranjuje bilo šta pokuđeno;

…oholost džahilijjeta i džahilijjetsko hvalisanje sa očevima i porijeklom…

» U ovome je pokuđenost hvalisanja i uznošenja sa očevima i porijeklom kada se to čini putem oholosti i ponižavanja drugih.

» Svako kod koga se nađe ovakvo ponašanje ima jednu od osobina džahilijjeta;

dobročinitelj, bogobojazan koji je kod Allaha poštovan. Ove riječi znače da je bogobojaznost vaga za stepenovanje i poredak ljudi, kao što je rekao Uzvišeni: “Najugledniji kod Allaha je onaj koji Ga se najviše boji”[2]

svi ljudi su sinovi Ademovi, a Allah je stvorio Adema od zemlje

» Ovo je dokaz da je od uzroka nestanka ili smanjenja hvalisanja da se čovjek prisjeti svoje osnove, odnosno da je stvoren od zemlje.

» Ovo također ukazuje da su pozivači u dobro najpreči da se udalje od džahilijetskog hvalisanja porijeklom, i to iz sljedećih razloga:

    • takvo hvalisanje je grijeh prema Gospodaru;
    • takvo ponašanje vodi ka oholosti, što oponira i ruši lijepo ponašanje jednog muslimana, a pogotovo tragaoca za znanjem;
    • to je razlogom da se ljudi udalje od njega i, konsekventno, odbace njegov poziv ka Allahu Uzvišenom. Svime spomenutim se povećava ovaj grijeh ako je njegov počinilac onaj ko poziva u islam i pokornost Allahu Svevišnjem, jer je njegovo činjenje grijeha uzrok okretanja ljudi od prihvatanja njegovog poziva.

Iz djelaČetrdeset hadisa o odgoju i menhedžu, ovo je 3. hadis
Autor: šejh Abdulaziz ibn Muhammed ibn Abdullah Es-Sedhan
Ostali hadisi iz iste knjige ovdje.

Fusnote:

[1] Bilježi Tirmizi: 3270 i Ibn Hibban: 3828; šejh Albani ga ocjenjuje vjerodostojnim u Es-Sahihah: 2700.

[2] El-Hudžurat: 13.

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz