Poziv svih poslanika i vjerovjesnika

Objavljeno / ažurirano:

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! Ovo je pregled obraćanja poslanika i vjerovjesnika njihovim narodima. Uzvišeni Allah u svojoj Knjizi govori o njihovoj misiji i njihovim naporima. Molimo Allaha da budemo od onih koji uzimaju pouku iz lekcije koja je pred nama. Amin!

1. Nuhova dawa (poziv u vjeru), neka je na njega mir i spas:

Uzvišeni Allah kaže:

Mi smo poslali Nuha narodu njegovu. “O narode moj,” – govorio je on – “Allahu ibadet činite, vi drugog boga osim Njega nemate! Ja se doista plašim za vas patnje na Velikom danu!” (Sura El-A'raf, 59).

Ovaj plemeniti ajet govori da je Nuhovo pozivanje – pozivanje u tewhid (čisti monoteizam).

2. Dawa poslanika Huda, neka je na njega mir i spas:

Uzvišeni Allah kaže:

A Adu – njegova brata Huda. “O narode moj,” – govorio je on – “Allahu ibadet činite, vi drugog boga osim Njega nemate, zar se ne bojite? (Sura El-A'raf, 65)

Ovaj plemeniti kur'anski ajet govori da je poslanik Hud pozivao u monoteizam.

3. Dawa poslanika Saliha, neka je na njega mir i spas:

Uzvišeni Allah kaže:

A Semudu – njegova brata Saliha. “O narode moj,” – govorio je on – “Allahu ibadet činite, vi drugog boga osim Njega nemate! Evo vam znak od Gospodara vašeg: ova Allahova kamila za vas je znak. Pustite je neka pase po Allahovoj zemlji i ne zlostavljajte je pa da vas patnja nesnosna stigne! (Sura El-A'raf, 73)

Ovaj plemeniti kur'anski ajet govori da je i pozivanje poslanika Saliha bilo pozivanje u monoteizam.

4. Dawa poslanika Šuajba neka je na njega mir i spas:

Uzvišeni Allah kaže:

“A Medjenu – njegova brata Šuajba. “O narode moj”, – govorio je on – “Allahu ibadet činite, vi drugog boga osim njega nemate! Dolazi vam jasan dokaz od Gospodara vašeg, zato pravo na litri i na kantaru mjerite i ljudima stvari njihove ne zakidajte, i red na Zemlji ne remetite kad je već na njoj uspostavljen red. To je bolje za vas ako vjerujete.” (Sura El-A'raf, 85). !”

Ovaj plemeniti ajet govori da je i poziv poslanika Šuajba poziv u tewhid – jednoću Stvoritelja.

5. Dawa Ibrahima, neka je na njega mir i spas:

Uzvišeni Allah kaže:

“Divan uzor za vas je Ibrahim i oni koji su uz njega bili kada su narodu svome rekli: “Mi s vama nemamo ništa, a ni sa onima kojima se, umjesto Allahu, klanjate; mi vas se odričemo, i neprijateljstvo i mržnja će između nas ostati sve dok ne budete u Njega jedinog, vjerovali!”, – ali nisu riječi Ibrahimove ocu svome; “Ja ću se moliti da ti oprosti, ali te ne mogu od Allaha odbraniti.” – Gospodaru naš, u Tebe se uzdamo i Tebi se obraćamo i Tebi ćemo se vratiti.” (Sura El-Mumtehina, 4)

Ovaj plemeniti kur'anski ajet govori da je misija poslanika Ibrahima bila – pozivanje u monoteizam.

6. Dawa svih vjerovjesnika, neka je na njih mir i spas:

Uzvišeni Allah kaže:

“Mi smo svakom narodu poslanika poslali: “Allahu ibadet činite, a taguta se klonite!” I bilo je među njima onih kojima je Allah na pravi put ukazao, a i onih koji su zaslužili da ostanu u zabludi; zato putujte po svijetu da vidite kako su završili oni koji su poslanike u laž utjerivali.” ( Sura En-Nahl, 36)

Ovaj plemeneti ajet govori da je poziv svih poslanika bio poziv u monoteizam.

Šta se podrazumijeva pod Božijom jednoćom?

Tewhid, kao što je kazano u prethodnim kur'anskim ajetima je obožavanje samo Allaha i nepridruživanje Njemu nikoga. Ovoj jednoći Stvoritelja su podučavali svi poslanici i vjerovjesnici, i ovo je bio glavni cilj njihove misije. (Pogledaj Fethul-Medžid, p. 15, El-Qaulul-Mufid, 1/7)

Obrada: Put vjernika

NOVO NA SAJTU

Ruska vojska

Sirija: Šta je sljedeći potez Rusije u Manbidžu?

Ubrzo nakon što je američka vojska počela povlačenje iz sjeverne Sirije ovog mjeseca Rusija je odmah dovela svoje snage kako bi popunila vakuum vojne...
islamske teme kader

Podjela sunneta i hadisa

Preporučeni sadržaj

islamske fetve

Onaj ko sudi drugim zakonom mimo Allahova je poput onoga ko...

Ko sudi drugim zakonom mimo Allahova, pa makar vjerovao da je Allahov zakon bolji, je mušrik1. Njegovo ubjeđenje da je Allahov šerijat bolji (od...

Islamske teme