Poziv svih poslanika i vjerovjesnika

Objavljeno / ažurirano:

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! Ovo je pregled obraćanja poslanika i vjerovjesnika njihovim narodima. Uzvišeni Allah u svojoj Knjizi govori o njihovoj misiji i njihovim naporima. Molimo Allaha da budemo od onih koji uzimaju pouku iz lekcije koja je pred nama. Amin!

1. Nuhova dawa (poziv u vjeru), neka je na njega mir i spas:

Uzvišeni Allah kaže:

Mi smo poslali Nuha narodu njegovu. “O narode moj,” – govorio je on – “Allahu ibadet činite, vi drugog boga osim Njega nemate! Ja se doista plašim za vas patnje na Velikom danu!” (Sura El-A'raf, 59).

Ovaj plemeniti ajet govori da je Nuhovo pozivanje – pozivanje u tewhid (čisti monoteizam).

2. Dawa poslanika Huda, neka je na njega mir i spas:

Uzvišeni Allah kaže:

A Adu – njegova brata Huda. “O narode moj,” – govorio je on – “Allahu ibadet činite, vi drugog boga osim Njega nemate, zar se ne bojite? (Sura El-A'raf, 65)

Ovaj plemeniti kur'anski ajet govori da je poslanik Hud pozivao u monoteizam.

3. Dawa poslanika Saliha, neka je na njega mir i spas:

Uzvišeni Allah kaže:

A Semudu – njegova brata Saliha. “O narode moj,” – govorio je on – “Allahu ibadet činite, vi drugog boga osim Njega nemate! Evo vam znak od Gospodara vašeg: ova Allahova kamila za vas je znak. Pustite je neka pase po Allahovoj zemlji i ne zlostavljajte je pa da vas patnja nesnosna stigne! (Sura El-A'raf, 73)

Ovaj plemeniti kur'anski ajet govori da je i pozivanje poslanika Saliha bilo pozivanje u monoteizam.

4. Dawa poslanika Šuajba neka je na njega mir i spas:

Uzvišeni Allah kaže:

“A Medjenu – njegova brata Šuajba. “O narode moj”, – govorio je on – “Allahu ibadet činite, vi drugog boga osim njega nemate! Dolazi vam jasan dokaz od Gospodara vašeg, zato pravo na litri i na kantaru mjerite i ljudima stvari njihove ne zakidajte, i red na Zemlji ne remetite kad je već na njoj uspostavljen red. To je bolje za vas ako vjerujete.” (Sura El-A'raf, 85). !”

Ovaj plemeniti ajet govori da je i poziv poslanika Šuajba poziv u tewhid – jednoću Stvoritelja.

5. Dawa Ibrahima, neka je na njega mir i spas:

Uzvišeni Allah kaže:

“Divan uzor za vas je Ibrahim i oni koji su uz njega bili kada su narodu svome rekli: “Mi s vama nemamo ništa, a ni sa onima kojima se, umjesto Allahu, klanjate; mi vas se odričemo, i neprijateljstvo i mržnja će između nas ostati sve dok ne budete u Njega jedinog, vjerovali!”, – ali nisu riječi Ibrahimove ocu svome; “Ja ću se moliti da ti oprosti, ali te ne mogu od Allaha odbraniti.” – Gospodaru naš, u Tebe se uzdamo i Tebi se obraćamo i Tebi ćemo se vratiti.” (Sura El-Mumtehina, 4)

Ovaj plemeniti kur'anski ajet govori da je misija poslanika Ibrahima bila – pozivanje u monoteizam.

6. Dawa svih vjerovjesnika, neka je na njih mir i spas:

Uzvišeni Allah kaže:

“Mi smo svakom narodu poslanika poslali: “Allahu ibadet činite, a taguta se klonite!” I bilo je među njima onih kojima je Allah na pravi put ukazao, a i onih koji su zaslužili da ostanu u zabludi; zato putujte po svijetu da vidite kako su završili oni koji su poslanike u laž utjerivali.” ( Sura En-Nahl, 36)

Ovaj plemeneti ajet govori da je poziv svih poslanika bio poziv u monoteizam.

Šta se podrazumijeva pod Božijom jednoćom?

Tewhid, kao što je kazano u prethodnim kur'anskim ajetima je obožavanje samo Allaha i nepridruživanje Njemu nikoga. Ovoj jednoći Stvoritelja su podučavali svi poslanici i vjerovjesnici, i ovo je bio glavni cilj njihove misije. (Pogledaj Fethul-Medžid, p. 15, El-Qaulul-Mufid, 1/7)

Obrada: Put vjernika

NOVO NA SAJTU

Hindu genocid nad muslimanima: Premijer Indije na polaganju kamen-temeljca za izgradnju...

0
Indijski nacistički premijer Narendra Modi položio je "srebrnu ciglu" (kamen-temeljac) za izgradnju hrama mušričkom bogu Ramu, kojeg obožavaju hindusi, na mjestu gdje je nekada bila Babri džamija u Ajudiji (Ayodhya) u pokrajini Utar Pradeš, Indija, izvještavaju globalni mediji i grupe za zaštitu ljudskih prava.

Preporučeni sadržaj

Kineski genocid nad muslimanima: Zabrana hidžaba i dugačke odjeće, javno rezanje...

0
S obzirom da je genocidna vlast zabranila hidžab, muslimanke su prisiljene da izlaze bez mahrame na glavi, ali su mnoge od njih i dalje nosile široku i dugačku odjeću. Međutim...

Islamske teme