Šam – zemlja okupljanja pred Sudnji dan

Popularno na sajtu

Ljudi će se sakupiti u Šamu i to je zemlja okupljanja, o čemu postoje vjerodostojni hadisi:

Od Ibn Omera se bilježi o pojavi vatre slijedeće: Rekli smo: Allahov Poslaniče šta nam naređuješ? Reče: Držite se Šama.[1]

Imam Ahmed bilježi od Hakim ibn Muavija el Behzija a on od svog oca … hadis u kojem Resulullah savs kaže: Ovdje će biti sakupljeni ljudi, ovdje će biti sakupljeni ljudi, (tri puta) jašući, pješice i na licima.

Ibn Ebi Bekir kaže: Rukom je pokazao na Šam i rekao: Tamo će biti sakupljeni.[2]

A u Tirmizijevoj predaji od Behz ibn Hakima, od njegovog oca, od njegovog djeda: Rekao sam: Allahov Poslaniče, gdje mi naređuješ? Reče: Ovamo (i pokaza rukom u pravcu Šama).[3]

Imam Ahmed i Ebu Davud bilježe od Abdullah ibn Amra da je čuo Resulullaha savs kad je rekao: Nastupiće hidžra nakon hidžre, ljudi će ići mjestu gdje je Ibrahim alejhi selam činio hidžru. Na zemlji neće biti osim zlih stanovnika. Zemlja će ih izbaciti, Allahova duša prezrijeti, sakupiće ih vatra sa majmunima i svinjama. Prenoći će sa njima kada budu prenoćili, odmarati kada budu odmarali a progutaće svakog ko zaostane.[4]

Ibn Hadžer kaže u Tefsiru Ibn Ujejne od Ibn Abbasa se kaže: Ko sumnja da je sakupljanje (mahšer) ovdje – znači u Šamu neka pročita početak sure El Hašr, Resulullah savs im tada reče: Izađite! Gdje, upitaše? U zemlju okupljanja, reče.[5]

Razlog zbog kojeg je Šam zemlja okupljanja je u tome što će sigurnost i vjerovanje u vremenu iskušenja na kraju vremena biti u Šamu.

O vrijednosti Šama i podsticanju nastanjivanja u njemu govore vjerodostojni hadisi:

Od tih hadisa je i onaj koji bilježi Imam Ahmed od Ebu Derda'a da je Resulullah sallAllahu alejhi ve selem rekao: Dok sam spavao ugledah stub Knjige naslonjen pod mojom glavom. Pomislih kako je nestvaran pa ga pogledah a on ode prema Šamu. Nije li iman u Šamu kad nastupe iskušenja.[6]

Taberani od Abdullah ibn Havale bilježi da je Resulullah sallAllahu alejhi ve selem rekao: U noći isra'a sam vidio bijeli stub poput zastave kako ga meleki nose pa upitah: Šta je to što nosite? Rekoše: Stub Knjige, naređeno nam je da ga ostavimo u Šamu.[7]

Ebu Davud bilježi od Abdullah ibn Havale radijaAllahu anhu da je Resulullah sallAllahu alejhi ve selem rekao: Stvari će se odvijati tako da ćete biti vojska ustrojena: vojska u Šamu, vojska u Jemenu i vojska u Iraku. Ibn Havale reče: Allahov Poslaniče predloži mi jednu ako to doživim. Reče: Drži se Šama, on je Allahu najdraži dio zemlje i u njemu će sakupiti najbolji dio Njegovih robova. A ako to ne prihvatite držite se Jemena i pijte sa svog pojilišta. Zaista mi je Allah garantovao za Šam i  njegove stanovnike.[8]

Allahov Poslanik je u dovi molio za bereket Šama kao što se bilježi u Sahihu od Ibn Omera da je Resulullah savs rekao: Gospodaru naš, učini nam blagoslovljenim naš Šam, Gospodaru naš, Učini nam blagoslovljen i naš Jemen.[9]

Već smo spominjali (odnosi se na prethodni dio knjige op. prev.) kako će silazak Isa alejhi selam na kraju vremena biti u Šamu i kako će u njemu biti okupljanje vjernika za borbu protiv Dedždžala.

Autor: Jusuf b. Abdullah b. Jusuf el-Vabil
Iz Knjige: Predznaci Sudnjeg Dana – Mali, srednji i veliki
Obrada/Naslov: Put vjernika

Fusnnota:

1.  Bilježi ga Imam Ahmed i Tirmizi, izvore smo već spominjali.
2. Musned Ahmeda, 4/446-447
3. Tirmizi, 6/434-435, i kaže: Ovaj hadis je: hasen sahih. Za obe predaje Ibn Hadžer kaže: Bilježi ih Tirmizi i Nesai sa jakim senedom. Vidi Fethul Bari, 11/380.
4. Musned Ahmeda, 11/99; Ahmed Šakir kaže: sahih.
Sunen Ebu Davud, 7/158, hadis 2465 u Avnul Me'abudu. Hafiz Ibn Hadžer kaže: Bilježi ga Ahmed sa urednim senedom. Fethul Bari, 11/380.
5. Fethul Bari, 11/380; Tefsir Ibn Kesir, 8/84-85
6. Musned Ahmeda, 5/198-199, Ibn Hadžer kaže: Bilježe ga Ahmed, Ja'kub Ibn Sufjan , Taberani … sened mu je ispravan vidi Fethul Bari, 12/402-403.
7. Fethul Bari, 12/403. Hafiz kaže: Njegov sened je hasen.
8. Sunen Ebu Davud, 7/160-161, hadis 2466. Hadis je sahih. Vidi: Sahihul džami'is sagir, 3/214-215, hadis 3553.
9. Buhari, 13/45

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz