Sedžda kipu radi “koristi za ummet”

Popularno na sajtu

Pitanje: Kada su neki vladari preuzimali vlast učinili su sedždu grobu Kemala Ataturka jer je to uslov prilikom primopredaje vlasti koji se ne može izostaviti. Neki ljudi kažu da je u takvoj situaciji dozvoljeno učiniti sedždu kipu radi koristi ummeta. Isti je slučaj i sa nekim džihadskim džematima poput Hamasa i drugih. Kakav je propis ovih riječi i na koji način odgovoriti njima?

Odgovor: Ovo je velika i bitna mesela. Nije dozvoljeno čovjeku da počini kufr u nijednoj situaciji izuzev stanja prisile (ikrah) koje se spominje u ajetu. Ko počini kufr, a nije prisiljen, na njega je Allahovo prokletstvo pa makar i ciljao hajr takvim postupkom. S obzirom da je veliki broj onih koji se pripisuju islamskom radu počinio kufr sa više aspekata a sve pod izgovorom koristi (maslehe) islama, poput sedžde ovog zabludjelog tom tagutu (Ataturku) – ako je potvrđeno da je učinio tu sedždu – ili poput zakletve na poštivanje laičkih zakona, suđenje laičkim zakonima, rušenje el vela'a vel bera'a itd., ja ću navesti dva dokaza koji se vežu za ovo poglavlje.

Prvi dokaz se veže za pojašnjenje menhedža Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, u pogledu maslehe (koristi) daveta, a drugi govori o pojašnjenju propisa onoga ko slijedi menhedž mimo njegova (Poslanikova) menhedža.

Što se tiče prvog dokaza to je mekanski period. Opće je poznato ono što se u tom periodu desilo Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i njegovim ashabima od nedaća i iskušenja od strane nevjernika. Neki od njih su ubijeni, neki su mučeni, neki zatvarani, neki protjerani, poput ashaba koji su učini hidžru u Abesiniju, dok su neki bili izolovani i bojkotovani poput Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i onih koji su bili sa njim a koji su tri godini bili izolovani i bojkotovani da su čak bili primorani da jedu lišće i tome slično.

Vlast u to vrijeme u Mekki je pripadala Ebu Džehlu i njegovoj skupini. Oni od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, nisu očekivali da obožava njihova božanstva. Vrhunac onoga što su oni htjeli bilo je da Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ne huli njihova božanstva, da ne tekfiri njih (kurejšije) i njihove pretke i tome slično. Da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, popustio u nekim od pomenutih stvari  oni bi ga odmah ostavili na miru, i njega i njegove ashabe. Dokaz tome su riječi uzvišenog:

وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ

„Oni bi jedva dočekali da ti popustiš, pa bi i oni popustili”. (Kalem, 9)

Međutim, najveća korist i najčvršća veza bila je očuvanje tevhida i odricanje od svega što ga ruši, tj. kufr u taguta. A po logici ovih ljudi danas masleha dave zahtjeva ostanak na vlasti pa makar to značilo ne očuvanje tevhida i činjenje djela koja ga ruše i poništavaju.

Što se tiče drugog dokaza on se veže za haridžije. Opće su poznati hadisi o njima, poput:

  • „Napuštaće islam kao što strijela napušta luk“
  • „Najgori ubijeni pod nebeskim svodom“
  • „Psi stanovnika džehennema“
  • „Blago se onome ko ih ubije“ itd.

Svi pomenuti hadisi i drugi ih kude pored toga što su haridžije činili puno ibadeta. Govoreći o njihovom ibadetu Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je ashabima rekao: „Omalovažavat ćete svoj namaz spram njihova namaza i svoj post spram njihova.“ Puno su klanjali, učili Kur'an i činili ibadet što je opće  poznato. Pored toga, svi ashabi su bili složni da se treba boriti protiv njih i da se trebaju kuditi iako je poznato da su haridžije svojim postupcima htjeli hajr. Htjeli su istinu i veličali islam i njegova znamenja, udaljili se od poroka i velikih grijeha do te mjere da su čak tekfirili one koji bi činili velike grijehe. Međutim pored svega toga onda kada su uzeli menhedž mimo menhedža Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, nije im koristio njihov veliki ibadet niti činjenica da su htjeli hajr i istinu.

Pa kakav je tek slučaj sa ovim suvremenjacima danas koji su počinili kufrijate (djela kufra) koje nisu počinile haridžije i uzeli menhedž koji je oprečan menhedžu Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem i njegovim ashabima, šta više menhedž koji je oprečan menhedžu novotara od haridžija, mutezila, zejdija, ešarija i drugih, jer svi oni ne dozvoljavaju činjenje kufra radi „koristi“ (maslehe).

A Allah najbolje zna.

Odgovorio: Nasir el-Fehd
Izvor: Tawhed.ws
Sa arapskog: Put vjernika

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz