Šta se govori i čini kada se usnije lijep ili ružan san ?

Popularno na sajtu

Vrste snova

Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Kada se primakne Sudnji dan san muslimana gotovo da neće griješiti. Od vas najistinitije snove ima onaj ko najistinitije govori. Snovi muslimana su jedan od četrdeset i pet dijelova vjerovjesništva. Snova ima tri vrste: lijep san koji je radosna vijest od Allaha, san kojim šejtan raztužuje i san o onom o čemu čovjek razmišlja. Ako neko od vas vidi u snu ono što ne voli neka ustane i neka klanja i neka nikom ne govori šta je usnio.“ (Muttefekun alejh)[1]

Šta se govori i čini kada se usnije lijep ili ružan san

  1. Ebu Katade, radijallahu anhu, prenosi da je čuo Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: „Lijep san je od Allaha, pa kada neko od vas usnije lijep san neka ga ispriča samo onom koga voli. A ko usnije ružan san neka se utječe Allahu od zla tog sna i zla šejtana, neka tri puta puhne i neka nikom ne govori o tom snu pa mu ništa neće nauditi.“ (Muttefekun alejh)[2]
  2. Ebu Seid, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Kada neko od vas usnije san kojeg voli to je san od Allaha pa neka na tome zahvali Allahu.“ (Bilježi Buharija) [3]
  3. Džabir, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Kada neko od vas usnije san kojeg prezire neka na svoju lijevu stranu tri puta pljucne, neka se tri puta utječe Allahu od šejtana i neka promijeni stranu na kojoj je ležao.“ U drugoj predaji je rečeno: „Ako neko od vas usnije san kojeg prezire neka ustane i neka klanja.“ (Bilježi Muslim)[4]

Radovanje lijepom snu

  1. Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je čuo Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: „Ništa nije ostalo od poslanstva osim vijesti radosnice.“ Prisutni su upitali: „A šta su to vijesti radosnice?“ Rekao je: „Lijepi snovi!“ (Bilježi Buharija)[5]
  2. Enes ibn Malik, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Lijep san kojeg usnije dobar čovjek je jedan od četrdeset i šest dijelova poslanstva.“ (Muttefekun alejh)[6]

Viđenje Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, u snu

Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Nadivajte sebi moje ime ali se ne nazivajte po mom nadimku (Ebul-Kasim), a ko me vidi u snu – stvarno je vidio mene, jer se šejtan ne prikazuje u mom liku, a ko na mene namjerno slaže neka sebi pripremi mjesto u Vatri.“ (Muttefekun alejh)[7]

Neizmišljanje laži govoreći o snovima

  1. Ibnu Abbas, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Ko bude pričao san koji nije usnio – zatražit će se od njega da u čvor sveže dva ječmena zrna, a on to neće moći učiniti. Ko bude slušao razgovor ljudi koji ga preziru ili izbjegavaju – nalit će mu se na Sudnjem danu u uši rastopljeno olovo. Ko naslika kakav lik – kazna će mu biti zaduženje da u njega udahne dušu, a on to neće moći učiniti.“ (Muttefekun alejh)[8]
  2. Ibnu Omer, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Najveća je laž da čovjek pokaže svojim očima ono što one nisu vidjele.“ (Bilježi Buharija)[9]

Nepričanje o šejtanskom poigravanju u snu 

Džabir, radijallahu anhu, prenosi da je jedan čovjek došao Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i rekao: „Allahov Poslaniče vidio sam u snu kao da mi je glava odsječena!“Na to se Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nasmijao i rekao: „Kada se šejtan u snu  poigra s nekim od vas neka o tome ne govori ljudima.“ (Bilježi Muslim)[10]

 

Autor: Muhammed b. Ibrahim et-Tuvejdžiri, poglavlje Adabi vezani za snoviđenje

Ivor: Islamhouse.com

Prijevod. H. Kanurić

Priprema: Menhedz.com  

Obrada: Put Vjernika

 

Bilješke:

[1] Bilježi Buharija, br. 7017., i Muslim, br. 2263., i ovo je njegova verzija.

[2] Bilježi Buharija, br. 7044., i ovo je njegova verzija, i Muslim, br. 226.

[3] Bilježi Buharija, br. 7045.

[4] Bilježi Muslim, br. 2262. i 2263.

[5] Bilježi Buharija, br. 6990.

[6] Bilježi Buharija, br. 6983., i ovo je njegova verzija, i Muslim, br. 2263.

[7] Bilježi Buharija, br. 110., i ovo je njegova verzija, i Muslim, br. 2134 i 2266.

[8] Bilježi Buharija, br. 7042., i ovo je njegova verzija, i Muslim, br. 2110.

[9] Bilježi Buharija, br. 7043.

[10] Bilježi Muslim, br. 2268.

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz