Strahote Sudnjeg dana

Popularno na sajtu

Sudnji dan će biti veoma strašan i žestok dan u kojem će robovi osjećati ogroman strah i u kojem će nevjernicima oči ostati ukočene.

Vjernicima će taj dan trajati kao period između podne i ikindije, a nevjernicima pedeset hiljada godina.

Ovu su neki ajeti i hadisi koji prikazuju prizore Sudnjeg dana:

1. A kada se jednom u Rog puhne, pa se Zemlja i nebo dignu i od jednog udara zdrobe, toga dana će se Smak svijeta dogoditi i nebo će se razdvojiti – tada će labavo biti. (El-Hakka, 13-16.)

2. Kada Sunce sjaj izgubi, i kada zvijezde popadaju, i kada se planine pokrenu, i kada steone kamile bez pastira ostanu,[1] i kada se divlje životinje saberu, i kada se mora vatrom napune. (Et-Tekvir, 1-6.)

3. Kada se nebo rascijepi, i kada zvijezde popadaju i kada se mora jedna u druga uliju, i kada se grobovi ispreturaju. (El-Infitar, 1-4.)

4. Kada se nebo rascijepi i posluša Gospodara svoga – a ono će to dužno biti – i kada se Zemlja rastegne, i izbaci ono što je u njoj, i potpuno se isprazni, i posluša Gospodara svoga – a ona će to dužna biti – ti ćeš, o čovječe, koji se mnogo trudiš, trud svoj pred Gospodarom svojim naći. (El-Inšikak, 1-6.)

5. Kada se Događaj dogodi – događanje njegovo niko neće poricati – neke će poniziti, a neke uzvisiti; kad se Zemlja jako potrese i brda se u komadiće zdrobe, i postanu prašina razasuta, vas će tri vrste biti: oni sretni – ko su sretni?!  i oni nesretni – ko su nesretni?! i oni prvi – uvijek prvi! Oni će Allahu bliski biti. (El-Vaki'a, 1-11.)

6. Ibn Omer, radijallahu ‘anhu prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: „Ko želi da gleda Sudnji dan neka uči sure Et-Tekvir, El-Infitar i El-Inšikak.[2]

Zamjena zemlje drugom zemljom i nebesa drugim nebesima

Allah Uzvišeni veli: Na Dan kada Zemlja bude zamijenjena drugom zemljom, a i nebesa, i kad svi iziđu pred Allaha Jedinoga i Svemoćnog. Toga dana ćeš vidjeti grješnike povezane u zajedničke okove; košulje će im od katrana biti, a vatra će lica njihova obavijati – da Allah kazni svakoga prema zasluzi – Allah će zaista brzo račun svidjeti. (Ibrahim, 48-51.)

I veli: Onoga Dana kada smotamo nebesa kao što se smota list papira za pisanje. Onako kako smo prvi put iz ničega stvorili, tako ćemo ponovo iz ništa stvoriti – to je obećanje Naše, Mi smo doista kadri to učiniti. (El-Enbija, 104.)

Gdje je biti ljudi kada se zemlja i nebesa zamjene drugom zemljom i nebesima?

 Sevban, radijallahu ‘anhu, oslobođeni rob Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, prenosi da je bio kod Poslanika kada mu je došao jedan jevrejski svećenik i upitao: „Gdje će biti ljudi kada se zemlja i nebesa zamjene drugom zemljom i nebesima? Poslanik mu je odgovorio: ‘U tami, ispred mosta.'“ U drugoj verziji stoji: „Na Sirat ćupriji.“[3]

Žestoka vrućina i strahota prilikom stajanja na Sudnjem danu

 Uzvišeni Allah će sva stvorenja, nakon što ih oživi, okupiti na jednom mjestu kako bi se izvršila presuda. Oni će biti goli, bosonogi, neobrezani. Sunce će se tog Dana približiti i znoj će biti visine sedamdeset lakata, a ljudi će se srazmjerno svojim djelima u njemu utapati.

Ebu Hurejre, radijallahu ‘anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: „Allah Uzvišeni će Zemlju stisnuti, a desnicom će svojom nebesa smotati pa će reći: ‘Ja sam Gospodar, pa gdje su zemaljski vladari?‘“[4]

El-Mik dad b. El-Esved, radijallahu ‘anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: „Na Sudnjem danu, Sunce će se približiti ljudima na udaljenost od jedne milje, i ljudi će se znojiti shodno svojim djelima. Nekima će znoj dosezati do članaka, nekima do koljena, nekima do struka a neke će poput uzda zauzdati.“ El-Mikdad kaže: „Vidio sam Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kako svojom rukom pokazuje na usta.[5]

 Ko će biti u hladu toga Dana?

 Ebu Hurejre, radijallahu ‘anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Sedmorica će biti u Allahovom hladu kad drugog hlada osim Njegovog ne bude. Među njima su: pravedni imam (vladar), mladić koji je odrastao u pokornosti Allahu, čovjek čije je srce bilo vezano za džamiju, dvojica ljudi koji su se zavoljeli u ime Allaha, na toj ljubavi se sastali i na njoj se rastali, čovjek koga je pozvala ugledna i lijepa žena, a on joj odgovorio da se boji Allaha, čovjeka koji je dijelio sadaku tako da desnica ne zna šta je udijelila ljevica, i čovjek koji se iskreno sjeti Allaha, pa mu oči zasuze.“[6]

Ukbe b. Amir, radijallahu ‘anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: „Svaki će čovjek biti u hladovini svoje sadake koju je dao nekome, sve dok se ne okonča presuda.“[7]

Dolazak Allaha Uzvišenog kako bi presudio robovima

 Na Sudnjem danu će doći Uzvišeni Allah kako bi se izvršila presuda stvorenjima i Zemlja će tada biti obasjana, a stvorenja će biti ispunjena strahom zbog Njegove uzvišenosti i veličine.

Uzvišeni Allah veli: A ne valja to! Kada se Zemlja u komadiće zdrobi i kad dođe Gospodar tvoj, a meleki budu sve red do reda, i kad se tog Dana primakne Džehennem; tada će se čovjek sjetiti – a na što mu je sjećanje?! (El-Fedžr, 21-23.)

I veli: A kada se jednom u Rog puhne, pa se Zemlja i nebo dignu i od jednog udara zdrobe, toga dana će se Smak svijeta dogoditi i nebo će se razdvojiti – tada će labavo biti – i meleki će na krajevima njegovim stajati, a prijesto Gospodara tvoga će tog dana iznad njih osmorica držati. Tada će ispitivani biti, i nijedna tajna vaša neće sakrivena ostati. (El-Hakka, 13-18.)

Ebu Hurejre, radijallahu ‘anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao. „Nemojte mi davati prednost nad Musaom.[8] Ljudi će strašnim glasom biti usmrćeni, a i ja ću biti među njima. Kada se probudim vidjeću Musaa kako se drži za jedan od stubova Arša. Ne znam da li je uopće umro s ostalima, pa prije mene proživljen ili je bio od onih koji su bili izuzeti toga.“[9]

Autor: Muhammed b. Ibrahim et-Tuvejdžiri

Izvor: Islamhouse

Priprema: Put vjernika

Fusnota:


[1] Najbolje kamile. koje su u desetom mjesecu trudnoće, bit će ostavljene; one neće imati pastira, neće biti mužene, niti će biti hranjene. Iako su takve kamile bile najpoželjniji imetak, ljudi za njih neće uopće mariti, jer će nastupiti će strašni predznaci Sudnjeg dana koji će navijestiti njegovu blizinu. Neki kažu da će tako biti kada se desi Sudnji dan: vlasnici deva će gledati te svoje kamile, ali neće im više biti od koristi.

[2] Hadis je ispravan, a bilježe ga Ahmed, br. 4806., i Tirmizi, br. 3333., i ovo je njegova verzija. Hadis znači: Učeći ove sure čovjek kao da vidi dešavanja Sudnjeg dana.

[3] Bilježi Muslim, br. 315., i br. 2791., od Aiše, radijallahu ‘anha.

[4] Bilježe Buharija, br. 7382., i Muslim, br. 2787.

[5] Bilježi Muslim, br. 2864.

[6] Bilježe Buharija, br. 660., i Muslim, br. 1031., i ovo je njegova verzija.

[7] Hadis je ispravan, a bilježe ga imam Ahmed, br. 17333., i ovo je njegova verzija i Ibn Huzejme, br. 2431.

[8] Nemojte me smatrati boljim umanjujući time vrijednost drugih poslanika.

[9] Bilježe Buharija, br. 2411., i ovo je njegova verzija, i Muslim, br. 2373.

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz