Kako to da tekfir mušrika nije od asla dina ako njegovo izostavljanje čovjeka izvodi iz vjere?

Popularno na sajtu

Pitanje:

Esselamu alejkum cijenjeni brate,

Pišem ti u vezi nekih stvari koje mi izazivaju nejasnoću a tiču se aktuelnih  i gorućih pitanja tekfira. Posle kraće pauze ponovo sam se vratio čitanju i izučavanju knjiga “Vjerovanja imama tewhida” i “Pravdanje neznanjem…” Imam nejasnoća po pitanju nekih stavova koje slušam od tebe i stavova u knjizi a koji su prividno kontradiktorni. U jednom svom govoru naveo si citat šejha Ebu Jusufa Midhada Alu Ferradža: “Tekfirenje mušrika koji obožavaju druge mimo Allaha nije od aslu dina koji je obavezan svakom robu da bi njegov islam bio ispravan…” Međutim, u svojoj knjizi “Vjerovanja imama tewhida” isti autor na strain 558 kaže: “Onaj ko priziva Aliju b Ebi Taliba je kafir, a onaj ko sumnja u njegov kufr je kafir”, a na osnovu citata od Ibn Tejmijje (to je u stvari govor ibn Tejmijje spomenut na strani 519).

Pa, kako onda tekfir mušrika nije od asla dina ako njegovo izostavljanje čovjeka izvodi iz vjere?

Odgovor:

We alejkum selam we rahmetullahi we berekatuhu,

Što se tiče tvog pitanja u vezi kontradiktornosti koja naizgled postoji u govoru šejha Midhata kažem: Nema kontradiktornosti između njegova govora u vjerovanju imama tevhida i citatu kojeg sam ti ja spomenuo. Jer, šejh Midhat nakon što kaže: “Tekfiranje mušrika koji obožavaju druge mimo Allaha, nije od aslu dina koji je obavezan svakom robu da bi njegov islam bio ispravan i njegov iman prihvaćen” kaže nakon toga: ”S druge strane konstatujemo isto tako da netekfiranje mušrika može u određnim situacijama biti djelo koje samo po sebi izvodi iz islama bez uspostavljanja dokaza i odstranjivanja šubhe.” (Fethu el alijji el hamid 255 str.).

Ne mora da znači da kada se jednoj osobi negira iman zbog učinjenog ili ostavljenog djela da je činjenje ili ostavljanje tog djela od aslu dina. Uzmi na primjer meselu namaza. Onaj ko ostavlja namaz je kafir, ali to ne znači da je obavljanje namaza od aslu dina.

Pogledaj isto tako šta su selefi rekli o onome ko kaže da je Kur'an stvoren:

– Sufjan ibn Ujejne rahimehullahu teala (preselio 198. h.) kaže: “Kur'an je Allahov govor, ko kaže da je stvoren takav je kafir a i onaj ko sumnja u njegov kufr je kafir.” (Predaju bilježi Abdullah sin imama Ahmeda u svojoj knjizi es-Sunne pod brojem 25, sa vjerodostojnim lancem prenosilaca).

– Govor sličan ovome se prenosi i od Ebu Hajseme Musaba ibn Seida, kako stoji u knjizi šerhu usuli i'tikadi ehlis-sunneti vel džema'ati 2/256, pod brojem 430. Knjigu je napisao imam hafiz Ebul Kasim hibetullah el-Lalekai (preselio 418.h.)

– Isto tako prenosi se i od Ebu Bekra ibn Ajjaša el Mukria (preselio 194.h.) a bio je pouzdan (thika) i pobožan. U knjizi es-Sunne od Lalekaija  2/250, pod brojem 430 stoji da je upitan o onome ko kaže da je Kur'an stvoren. Pa kaže: “Kafir, i onaj ko ne kaže da je takav kafir i on je kafir.” (Lanac predaje je vjerodostojan).

– Zatim Ebu Seleme ibn Šebib en-Nejsaburi, muhaddis Kufe. Ibn Hadžer u Tehzibu 2/303 kaže: ”Davud ibn Husajn el Bejheki kaže: ‘Do mene je doprlo da je Hulvani rekao: ‘Ne tekfirim onoga ko zastane po pitanju Kur'ana.’ Kaže Davud: ‘Upitao sam Ebu Selemu o Hulvaniju pa je rekao: Treba ga bacit na smeće, ko ne svjedoči kufru kafira i on je kafir.” (Predaju spominje Hatib el Bagdadi u tarihu Bagdad 7/365).

– Zatim Ebu Zur'a Ubejdullah ibn Abdul Kerim er-Razi (preselio 264.h.) koji kaže: ”Ko tvrdi da je Kur'an stvoren takav je kafir u velikog Allaha kufrom koji izvodi iz vjere, a ko posumnja u njegov kufr, od onih koji shvataju, i on je kafir.”

– Iste ove riječi je rekao i Ebu Hatim Muhammed ibn Idris er-Razi (preselio 277.h.). Ove predaje bilježi Lalekai u Es-sunne 2/176.

Pored ovih reči ulema poput imama Ahmeda nije protekfirila većinu onih koji su to izgovorili a kamoli da protekfire onoga ko takvu osobu ne tekfiri. Dakle i ovdje se negira iman onome ko kaže da je Kur'an stvoren ali niko nije rekao da je ostavljanje takvog govora od aslu dina.

Dakle ako se negira iman jedne osobe zbog neke stvari ne mora značiti da je takva stvar od aslu dina i s druge strane opet to ne znači da takva osoba neće izaći iz vjere, već se uzima u obzir i stanje osobe koja je posumnjala u kufr kafira i vid kufra kojeg osoba čini.

A Allah najbolje zna.

Preuzeto sa: www.stazomislama.com

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz