Upozorenje na zaslijepljenost dunjalukom

Popularno na sajtu

Hvala Allahu, Gospodaru svih svjetova,Koji je dao smrt i život da bi iskušao koji od vas će bolje postupati, On je Silni, Onaj Koji prašta. Svjedočim da nema drugog boga osim Allaha, Jedinog, Koji nema druga i svjedočim da je Muhammed Njegov rob i Njegov poslanik, koji radosnu vijest donosi i opominje i svjetiljka koja sija. Neka je salavat Allahov i selam neizmjerni na njega, njegovu porodicu i njegove ashabe sve do dana ponovnog proživljenja (sve do Sudnjega dana).

„O ljudi, bojte se Uzvišenog Allaha, i neka vas nikako život na ovom svijetu ne zavara i neka vas u Allaha šejtan ne pokoleba.” (Lukman: 33)

Robovi Allahovi, razmislite o vašem stanju, prisjetite se vašeg kraja (svršetka, konca) i pogledajte u vaša djela. Vi, uistinu, niste uzalud stvoreni i nećete biti prepušteni sami sebi. Znajte da će nagrada, odnosno kazna biti prema vrsti djela, da je danas rad i djelovanje bez obračuna i polaganja računa, a sutra polaganje računa bez mogućnosti rada i djelovanja. Razmislite o dunjaluku i njegovom brzom prolasku:

„Sve što je na Zemlji i prolazno je, ostaje samo Gospodar tvoj, Veličanstveni Plemeniti.” (Er-Rahman: 26-27)

Sve živo na njemu (dunjaluku) pomrijet će; svako ko je snažan bio oslabit će, sve što je novo pohabat će se, sve što cvate, buja i napreduje propast će i uništeno biti. Mnogo je ajeta u Kur’anu koji upozoravaju na zaslijepljenost dunjalukom, ukazuju na njegovu brzu propast i prolazak i navode primjere za to. Slavljeni i Uzvišeni Allah govori i izvještava o sudbini i koncu onoga ko svoj interes i zanimanje ograniči na dunjaluk, zadovoljan je sa njim i samo njega želi, a ahiretu leđa okreće. Uzvišeni kaže

„Onima koji ne očekuju da će pred Nas stati i koji su zadovoljni životom na ovom svijetu, koji su u njemu smireni, i onima koji su prema dokazima Našim ravnodušni prebivalište njihovo bit će Džehennem, zbog onoga što su radili.“ (Junus: 7-8)

„Onima koji žele život na ovom svijetu i ljepote njegove Mi ćemo dati plodove truda njihova i neće im se u njemu ništa prikratiti. Njih će na onom svijetu samo vatra peći; tome neće imati nikakve nagrade za ono što su na Zemlji radili i bit će uzaludno sve što su učinili.“ (Hud: 15-16)

Buharija i Muslim prenose da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Odnos dunjaluka prema ahiretu (vrijednost dunjaluka u odnosu na ahiret) jeste kao kada bi jedan od vas zamočio prst u more pa pogledao šta će na njemu ostati (s čime će izaći).”

U drugom hadisu stoji: “Dunjaluk je zatvor za mu'mina (vjernika), a Džennet za kafira (nevjernika).“ (Prenosi Muslim)

A u trećem hadisu navodi se: “Da dunjaluk kod Allaha vrijedi koliko krilo mušice (komarca), On iz njega ne bi nevjernika napojio ni gutljajem vode.” (Prenosi Tirmizija i kaže da je vjerodostojan).

Hasan el-Basri napisao je pismo Omeru ibn ‘Abdul-Azizu’, rekavši u njemu:

“A zatim: ovaj svijet, dunjaluk, jeste kuća putovanja i odlaska, a ne kuća boravka; Adem, a.s., je kaznom nastanjen na njemu pa budi oprezan i čuvaj ga se; o vođo provjerenih. Uzimanje od njega (snabdijevanje njim) jeste njegovo ostavljanje, a bogatstvo na njemu je njegovo siromaštvo. Ponižava i podčinjava onoga ko ga veliča i uzdiže, a osiromašuje onoga ko ga sakuplja i sabire, kao otrov koji jede onaj ko ga ne poznaje, a on mu smrt donosi. Stoga se pazi ove zavodljive i varljive kuće. Budi kada si najveseliji na njemu, najoprezniji prema njemu. Radost je njegova pomiješana sa tugom (žalošću), a čistota i bistrina njegova pomiješana je sa zlovoljom i sujetom. Da Stvoritelj nije ništa o njemu kazao i rekao i da nikakav primjer nije za njega naveo, već do sada bi probudio uspavanog i upozorio nemarnog (ravnodušnog), a kako tek kada je od Svemogućeg i Uzvišenog Allaha došlo ono što od njega odvraća i suzbija i na njega opominje i upozorava. Vjerovjesniku našem, s.a.v.s, ponuđeni su njegovi ključevi i njegove riznice, nije mu nedostajalo niti umanjeno kod Allaha ni koliko krilo mušice, pa je odbio i nije ga prihvatio, mrzeći da voli ono što ne voli (mrzi) njegov Stvoritelj ili da podiže i uzvisuje ono što je prezreo i ponizio njegov Gospodar. Allah ga je (dunjaluk) uskratio salihinima (Svojim dobrim robovima), dragovoljno, (drage volje), a dao ga je i pružio Svojim neprijateljima da ih odvede u zabludu i zaslijepljenost, pa misli li onaj ko je njime obmanut i zaveden i koji nad njim ima vlast i moć da je time počašćen i darovan, a zaboravlja šta je Allah, dž.š., učinio sa Muhammedom kada je Muhammed, a.s., svezao kamen za stomak (od gladi). Tako mi Allaha, nema nikoga od ljudi kome je pružen i dat dunjaluk, i nije se uplašio da bude prevaren i obmanut, a da nije umanjio (okrnjio se) njegov razum i oslabilo njegovo mišljenje i shvaćanje.”

Robovi Allahovi, pokuđenost dunjaluka ne odnosi se na koristi, jela, pića, imovinu i ostalo što je Allah na dunjaluku stvorio, nego se pokuđenost i prijetnja odnosi na postupke ljudi (sinova Ademovih) na njemu. Tako je onaj ko se njime uznosi (ponosi), ko je njime opčinjen i koga on odvraća od pokornosti Allahu i čini ga da zaboravi ahiret, pokuđen i bit će kažnjen, slično slučaju naroda ‘Ad kada ih je Allahov poslanik Hud, a.s., zastrašio kaznom Allahovom ” … pa su se bez ikakva osnova bili na Zemlji uzoholili. ‘Ko je od nas jači? – govorili su.” (Fussilet: 15)

Te slično slučaju Fir'avna (Faraona) kada mu je Allahov poslanik Musa, a.s., zaprijetio: “‘O narode moj – reče on, ‘zar meni ne pripada carstvo u Misiru i ovi rukavi rijeke koji ispred mene teku, shvaćate li?'” (Ez-Zuhruf: 51)

l slično slučaju Karuna kada mu je Allah dao ogromno blago (zlato i srebro). “Ne budi obijestan, je Allah ne voli one koji su obijesni!”, govorili su mu ljudi iz naroda njegova,” i nastoj da time što ti je Allah dao stekneš onaj svijet, a ne zaboravi ni svoj udio na ovom svijetu i čini drugima dobro, kao što je Allah tebi dobro učinio, i ne čini nered po Zemlji, jer Allah ne voli one koji nered čine!'” “Ovo što imam stekao sam znanjem svojim, tako je mislim – govorio je on” (EI-Kasas: 76-78), tj. stekao sam to svojom vještinom i spretnošću i svojim umijećem ili zato što ga zaslužujem.

Onaj ko gleda na dunjaluku kada stekne nešto od njega, ovakvim pogledom, i on ga navede na oholost i uobraženost, širenje fesada (nereda) na Zemlji i zaboravljanje ahireta; on je pokuđen i kažnjen (bit će kažnjen). Što se, pak, tiče onoga ko uzima i koristi dunjaluk na dopušten (halal) način – potpomaže se njime u pokornosti Allahu i ne podstiče ga na oholost i uobraženost, on će biti darovan i nagrađen, divan je dobar imetak u rukama dobrog čovjeka.

U hadisu se prenosi da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao:

“Dunjaluk pripada četvorici ljudi:

  1. robu kojem je Allah podario imetak i znanje pa on nastoji time steći zadovoljstvo svoga Gospodara, održava pomoću njega rodbinske veze i priznaje u njemu Allahov hakk (zekat).­ Ovo je najbolji stupanj i položaj (deredža);
  2. robu kojem je Allah podario znanje, a nije mu podario imetak, međutim, on ima iskren nijjet pa kaže: “Da imam imetak, postupao bih sa njim kao taj i taj’ (misleći na prethodnu osobu). On će biti nagrađen prema svom nijjetu i nagrada njih dvojice je ista;
  3. robu kojem je Allah podario imetak, a nije mu podario znanje, pa je on izbezumljen u svom imetku, troši ga nasumice i bez ikakvog plana i osnove; ne strahujući za njega od svoga Gospodara, ne koristeći ga za održavanje rodbinskih veza i ne uvažavajući Allahov hakk u njemu (zekat) – ovo je najlošiji i najštetniji stupanj i deredža;
  4. i rob kojem Allah nije dao (podario) ni imetak ni znanje, pa on kaže: Da imam imetak, postupao bih sa njim kao taj i taj (misleći na prethodnu osobu) – on će biti kažnjen u skladu s njegovim nijjetom; a grijeh i odgovornost njih dvojice su isti.” (Prenosi Imam Ahmed, Tirmizi i Ibn- Madže)

Cijenjeni muslimani! Mnogo je ljudi danas zaokupio i zabavio dunjaluk i učinio da zanemare i zaborave ahiret. Neki su od njih zauzeti sakupljanjem imetka i njegovim gomilanjem (povećavanjem) , a zapostavili su i zaboravili namaze i druge obrede (ibadete) kojim ih je Allah zadužio. Drugi su zauzeti uživanjem u njemu i udovoljavanjem prohtjevima, nasladama i strastima svoje duše pružajući joj prekomjernu udobnost i blagostanje, a zaboravljajući ahiret (drugi svijet). Čak, oni ne podnose ni njegovo spominjanje i teško im pada svaki govor o njemu. Takvi umjerenost i skromnost na dunjaluku te odricanje od njega, a žudnju i zainteresiranost za ahiretom smatraju glupim i blesavim, zato što je dunjaluk zavladao njihovim srcima i učinio ih da zaborave ahiret.

Stoga se bojte Allaha, a robovi Allahovi, i spremajte se za susret s Njim! Utječem se Allahu od prokletog šejtana.

“Onaj ko se boji susreta s Allahom pa, doći će, sigurno, Dan obećani, a On sve čuje i sve zna! A onaj ko se bori, bori se samo za sebe, jer Allah sigurno može bez svih svjetova biti.” (El-‘Ankebut: 5-6)

Kazah ovaj govor moj i molim Allaha za oprost svakog grijeha i meni i vama: a tražite i vi oprosta od Njega jer On puno prašta i samilostan je.


Iz knige Džumanske hutbe, grupa autora

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz