Vrijednost stida

Popularno na sajtu

Ebu Hurejre prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: „Iman se sastoji od šezdeset i nekoliko dijelova, a i stid je dio imana.“

Ebu Mesud prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: „Od onoga što su ljudima ostalo od govora prvog vjerovjesništva jeste i izreka: ‘Ako se ne stidiš, radi što ti je volja.“

Bilježe Buharija, br. 9., i ovo je njegova verzija, i Muslim, br. 35.

Kaže Muhammed ibn Ismail es-San’ani: „Može da se odnosi na prethodno vjerovjesništvo uopšte, bilo bliže ili dalje u prošlost, a može da se odnosi bukvalno na  prvo vjerovjesništvo, a to je vjerovjesništvo Adema, alejhisselam.“ Vidjeti: Et-Tenviršerhu-džami’is-sagir, 1/191.

Bilježi Buharija, br. 3484. Imam Ibn Redžeb el-Hanbeli kaže: „Za Poslanikove riječi:’Ako se ne stidiš čini šta hoćeš.’, ima dva (glavna) tumačenja:

Prvi stav je da te riječi ne znače stvarno naredbu da čini čovjek šta hoće, već je znače pokudu i zabranu toga. Učenjaci koji su ovog stava (da ne znači stvarno naredbu) imaju dva načina tumačenja:

  1. Da je to (po vanjskom obliku) naredba kojom se (ustvari) cilja prijetnja. U tom slučaju Poslanikove riječi znače: ’Ako nemaš stida radi šta hoćeš, a Allah će te kazniti za to.’ To je slično Allahovim riječima (u Kur’anu): Radite šta hoćete, a Allah, doista, vidi ono što radite! (Fussilet, 40.), i: Pa obožavajte šta hoćete mimo Njega. Reci:Stradaće uistinu, oni koji na Sudnjem danu izgube i sebe i porodice svoje. Eto, to je pravo stradanje!(ez-Zumer, 15.), i riječima Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: ’Ko bude prodavao alkohol, (slobodno) neka iskomada svinju.’, tj. neka je sječe za prodaju ili za jelo. Ovo mišljenje je izabrala skupina učenjaka, među njima je Ebul-Abbas ibn Sa’leb.
  2. Da je to (po vanjskom obliku) naredba kojom se (ustvari) cilja obavještenje, tj. da onaj ko nema stida činit će šta hoće, jer je prepreka činjenja ružnih stvari stid, pa onaj ko nema stida činit će svaki razvrat i svako ružno djelo od kojeg se susteže onaj ko ima stida. To (tumačenje) je slično Poslanikovim riječima: ’Ko na mene namjerno slaže, neka sebi pripremi mjesto u Džehennemu.’ Ova rečenica je po vanjskom obliku naredba, ali ima značenje obavijesti, a to je da je onaj ko je na njega namjerno slagao, time sebi pripremio mjesto u Džehennemu. Ovo mišljenje je odabir Ebu Ubejda el-Kasima ibn Sellama, rahimehullah, zatim Ibn Kutejbe, Muhammeda ibn Nasra el-Mervezija i drugih, a Ebu Davud prenosi od imama Ahmeda riječi koje ukazuju na značenje slično ovom stavu.“

Drugi stav jeste da riječi: ’Ako se ne stidiš radi šta hoćeš.’, predstavljaju (stvarnu) naredbu činjenja onoga što čovjek hoće, na osnovu vanjskog značenja hadisa. To znači da, ako ona stvar koju želiš uraditi nije nešto od čega se stidi od Allaha ili od ljudi, bilo zato što je to djelo neki od ibadeta, ili jedan od vidova lijepog ahlaka i edeba, onda to djelo čini koliko hoćeš. Ovaj stav se prenosi od skupine imama, od kojih je Ishak el-Mervezi eš-Šafi’i, a slično se prenosi i od imama Ahmeda.“ Vidjeti: Džami’ul-’ulum vel-hikem, 1/498-503., tahkik: Šu’ajb Arnaut, Mu’essesetur-risale, sedmo izdanje, 2001.

Autor: Muhammed b. Ibrahim et-Tuvejdžiri

Prijevod: Senad Muhić

Obrada: Menhedz / Put Vjernika

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz