Vrijednost vjerskog znanja i njegovih nosilaca

Popularno na sajtu

Ebu Muslim el-Havelani, rahimehullahu te‘ala, rekao je: “Učeni su na Zemlji poput zvijezda na nebu: kada izađu pred ljude, ljudi se posredstvom njih upućuju na Pravi put, a čim ih nestane, ljudi počnu lutati.” Poznato nam je kroz kur’anske ajete da zvijezde na nebu imaju tri funkcije, odnosno tri su razloga njihovog stvaranja: da se njima ukrasi dunjalučko nebo, da se ljudi orijentiraju pomoću njih i da se njima gađaju nepokorni džini. Isti je slučaj i sa učenima: oni su naš najveći ukras na Zemlji, kao što je to lijepo naznačio Sufjan b. Ujejna rekavši: “…nakon vjerovjesništva na dunjaluku nema ničega vrednijeg od znanja!”, zatim, posredstvom učenjaka ljudi se upućuju na Pravi put i učeni suzbijaju laž i ušutkuju njene nosioce (slično poređenje prenosi se od Ibn Redžeba, rahimehullahu te‘ala).

Sva hvala pripada samo Allahu, neka je salavat i selam na Allahovog Poslanika i njegovu časnu porodicu, na njegove ashabe i sve one koji ga dosljedno slijede do Sudnjega dana.

Dragi i poštovani čitaoci, braćo i sestre u islamu, svima nama dobro je poznato da nas je Uzvišeni Allah stvorio i doveo na ovaj svijet radi ibadeta, kako Uzvišeni Allah i kaže: “I džine i ljude stvorio sam samo zato da Me obožavaju. Ja ne tražim od njih opskrbu, niti tražim da Me hrane.” (Ez-Zarijat, 56–57) Ako je cilj našeg stvaranja i dovođenja na dunjaluk činjenje ibadeta Jedinom Allahu, da budemo Njegovi istinski robovi, je li onda moguće da ispunimo svoj cilj, da budemo ustrajni u obožavanju Svevišnjeg Allaha bez znanja? Nije moguće. Nemoguće je činjenje ibadeta bez znanja. Dakle, znanje je put do ibadeta, tj. put do ostvarenja cilja zbog kojeg nas je Uzvišeni Allah stvorio i sve dok postoji taj cilj na Zemlji – obožavanje Jedinog Allaha – neophodno je da postoji i znanje i da se za njim traga.

Upravo zbog ovoga, znanju i pripada velika važnost i ova činjenica trebala bi nas podstaknuti da gorljivo tražimo vjersko znanje i ljubomorno ga čuvamo. Kako da obožavamo Allaha ako nismo naučili šta je ibadet, šta to Uzvišeni Allah voli i čime je zadovoljan od riječi i djela, javnih i tajnih?! Osim toga, brojni su kur’anski ajeti, hadisi Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i izreke naših prethodnika, u kojima se ukazuje na vrijednost islamskog znanja i njegovih nosilaca. Ovom prilikom navest ćemo samo nekoliko tih tekstova, moleći Uzvišenog Allaha da nam budu podsticaj na putu traženja znanja.

Kur’an o šerijatskom znanju i njegovim nosiocima

Rekao je Uzvišeni Allah: “I reci: ‘Gospodaru, povećaj mi znanje!’” (Ta-ha, 114)

U ovom kur’anskom ajetu Uzvišeni Allah obraća se Svome Vjerovjesniku i naređuje mu da od Njega traži povećanje znanja. Nigdje u Kur’anu nećemo naći da Uzvišeni Allah Svome Poslaniku naređuje da traži povećanje neke druge blagodati, što ukazuje na posebnost vjerskog znanja i korist koju donosi čovjeku, kako u pogledu dunjaluka, tako i u pogledu ahireta. Stoga, kao što je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, u svojoj dovi učio: “Gospodaru, povećaj mi znanje”, i mi u svojim dovama trebamo izgovarati: “Gospodaru, povećaj nam znanje!” I plemeniti ashab Abdullah b. Mesud, radijallahu anhu, kada bi proučio ovaj ajet iz sure Ta-ha, upućivao bi sljedeću dovu: “Allahu, Gospodaru, povećaj mi znanje, iman i ubjeđenje!” (Sujuti, Ed-Durrul-mensur, 5/605)

Rekao je Uzvišeni Allah: “Reci: ‘Zar su isti oni koji znaju i oni koji ne znaju!’” (Ez-Zumer, 9) Oni koji imaju više znanja o Uzvišenom Allahu, Njegovim naredbama i zabranama, bogobojazniji su i bolji kod Allaha, bliži su Mu, više Mu se pokoravaju, više čine dobrih djela od onih koji imaju manje znanja, pa kako se tek učeni razlikuju od onih koji nemaju nikako znanja, koji uopće ne žele da znaju za Allaha i Allahov din?! Doista ovaj kur’anski ajet prejasno ukazuje na vrijednost vjerskog znanja i njegovih nosilaca!

Rekao je Uzvišeni Allah: “Allah će na visoke stepene uzdignuti mu’mine od vas, a među njima će na visoke stepene uzdignuti one kojima je dato znanje.” (El-Mudžadela, 11) Ovaj kur’anski ajet, također, prejasno ukazuje na vrijednost vjerskog znanja i njegovih nosilaca: Uzvišeni će Allah na visoke stepene između svih vjernika uzdignuti učene, i to ne za jedan, dva ili tri stepena, već Allah najbolje zna za koliko stepeni, a samo On zna kolika je razdaljina između svih tih mnogobrojnih stepeni.

Kaže Uzvišeni Allah: “Allah svjedoči da nema istinskog boga dostojnog obožavanja mimo Njega, i meleki i učeni to svjedoče!” (Alu Imran, 18) Ovo je jedan od kur’anskih ajeta koji najslikovitije ukazuju na vrijednost znanja i učenih: Uzvišeni Allah u ovom kur’anskom ajetu spominje najbitnije pitanje, a to je pitanje zbog čega je sve stvoreno, spominje pitanje Svoje jednoće, zatim navodi najbolje svjedoke, pa prvo spominje Sebe, zatim meleke, a nakon njih učene. Nakon Sebe, Svevišnji Allah kao svjedoke spominje najbolja stvorenja na nebesima i najbolja stvorenja na Zemlji: meleke i učene. U tumačenju ovog ajeta, komentatori Kur’ana kažu: “Da je na Zemlji bilo boljih stvorenja od onih koji nose islamsko znanje, Allah bi ih spomenuo nakon meleka.” (Kurtubi, El-Džamiu li ahkamil-Kur’an, 4/40)

Sunnet o šerijatskom znanju i njegovim nosiocima

U sunnetu Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, u mnogobrojnim hadisima pojašnjava se vrijednost znanja i učenih.

●  Ebu Derda, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko izabere bilo koji put da na njemu traži znanje, Allah će mu njime olakšati put do Dženneta. Uistinu, meleki svojim krilima natkriljuju onoga koji traži znanje iz zadovoljstva prema onome što on čini. I, uistinu, za učenjaka sve traži oprosta, pa, čak i riba u vodi. Vrijednost učenjaka nad pobožnjakom poput je vrijednosti mjeseca nad ostalim zvijezdama. Doista su učenjaci nasljednici vjerovjesnika, a vjerovjesnici nisu iza sebe ostavili ni dinare ni dirheme, već su ostavili znanje, pa, ko ga uzme, uzeo je veliko dobro.” (Ebu Davud, 3641; Ibn Madža, 183; šejh Albani ocijenio je hadis vjerodostojnim)

Subhanallah, koliko li se samo vrijednosti znanja i učenih spominje u ovome hadisu! Ovom prilikom izdvojit ćemo neke od njih:

 Šerijatsko znanje je siguran put koji vodi u Džennet, kao što je to rekao Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem: “Ko izabere bilo koji put da na njemu traži znanje, Allah će mu njime olakšati put do Dženneta.”

 Meleki, bezgrješna stvorenja, koja su stalno u pokornosti Uzvišenom Allahu, ibadet ne napuštaju niti u njemu malaksavaju, takva stvorenja spuštaju svoja krila pred onim koji traži znanje jer su zadovoljni njegovim postupkom. Kada je u pitanju značenje spuštanja krila meleka, islamski učenjaci navode nekoliko značenja: meleki na taj način iskazuju skromnost prema onome ko traži šerijatsko znanje; meleki se spuštaju kod onoga ko traži znanje i borave uz njega; meleki poštuju i cijene onoga ko traži znanje; meleki spuštaju i skupljaju krila s ciljem učenja dove za onoga ko traži vjersko znanje… (Karafi,Ez-Zehiretu fi Furuil-Malikijja)

  Za onoga koji nosi šerijatsko znanje svi stanovnici nebesa i Zemlje traže oprosta, tj. da mu njegovi grijesi budu oprošteni. Subhanallah, koliko li je samo stvorenja na nebesima, pa na Zemlji, na kopnu, u moru! La havle ve la kuvvete illa billah! Zašto sva ova stvorenja traže oprosta za učenog čovjeka? Zato što učenjak podučava druge ljude kako da se na najljepši mogući način ophodi sa svima, i to ne samo s ljudima i ljudskim svijetom, već i sa svim drugim svjetovima.

  Vrijednost učenog nad pobožnim poput je mjeseca nad ostalim zvijezdama! Ovdje nije ukazano na vrijednost učenjaka nad bilo kojom osobom, već je ukazano na vrijednost učenjaka nad pobožnom osobom. Malo je pobožnih osoba, onih koje ustrajavaju u mnogobrojnom namazu, mnogobrojnom postu, sustezanju od harama i sl. Za rijetke se kaže da su pobožni. I opet je vrijednost učenog nad takvim pobožnim poput punog mjeseca nad ostalim zvijezdama. Izađite u noći kada je mjesec pun i pogledajte u njega, a zatim pogledajte u bilo koju zvijezdu! Ogromna je razlika među njima, neuporediva! Takva je razlika i između učenog i pobožnog! Zar nas ovo neće podstaknuti da više tražimo znanje iz Allahove vjere?!

 Najveća blagodat znanja i njegovih nosilaca naznačava se u riječima: “Učeni su nasljednici vjerovjesnika!” Dragi brate, pa zar ne želiš da budeš nasljednik Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem?! Dok drugi idu i nasljeđuju ove ili one, zar ti ne želiš da naslijediš najodabranijeg Poslanika! Dokle ćeš više biti pasivan u pogledu stjecanja znanja?! Zar nećeš žurno krenuti ka nasljedstvu Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem?!

Izreke ispravnih prethodnika o šerijatskom znanju i njegovim nosiocima

Naših dobri prethodnici ukazivali su na vrijednost stjecanja vjerskog znanja i ukazivali na odlike onih koji stječu vjersko znanje i prenose ga drugima.

●  Sufjan b. Ujejna, rahimehullahu te‘ala, rekao je: “Najugledniji položaj kod Allaha imaju oni koji su između Allaha i Njegovih robova, a to su vjerovjesnici i učeni.” Šejhul-islam Ibn Tejmijja, rahimehullahu te‘ala, potcrtava da se pod riječima: “…između Allaha i Njegovih robova…”, misli na posrednike u dostavljanju i pojašnjavanju i ne misli se više ni na kakve druge posrednike, drugih posrednika nema i onaj koji uzme posrednika između sebe i Allaha u neku drugu svrhu mimo učenja i saznavanja vjere, taj će otići u zabludu.

●  Sufjan b. Ujejna, rahimehullahu te‘ala, također je rekao: “Na dunjaluku nema ničega vrednijeg od vjerovjesništva, a nakon vjerovjesništva nema ničega vrednijeg od znanja.”

●  Sehl b. Abdullah et-Testuri, rahimehullahu te‘ala, rekao je: “Ko želi da gleda u skupove vjerovjesnika, neka pogleda u skupove učenjaka.”

●  Sufjan es-Sevri i Šafija, rahmetullahi alejhima, kažu: “Nakon obaveznih ibadeta, nema boljeg ibadeta od traženja šerijatskog znanja.”

●  Ebu Muslim el-Havelani, rahimehullahu te‘ala, rekao je: “Učeni su na Zemlji poput zvijezda na nebu: kada izađu pred ljude, ljudi se posredstvom njih upućuju na Pravi put, a čim ih nestane, ljudi počnu lutati.” Poznato nam je kroz kur’anske ajete da zvijezde na nebu imaju tri funkcije, odnosno tri su razloga njihovog stvaranja: da se njima ukrasi dunjalučko nebo, da se ljudi orijentiraju pomoću njih i da se njima gađaju nepokorni džini. Isti je slučaj i sa učenima: oni su naš najveći ukras na Zemlji, kao što je to lijepo naznačio Sufjan b. Ujejna rekavši: “…nakon vjerovjesništva na dunjaluku nema ničega vrednijeg od znanja!”, zatim, posredstvom učenjaka ljudi se upućuju na Pravi put i učeni suzbijaju laž i ušutkuju njene nosioce (slično poređenje prenosi se od Ibn Redžeba, rahimehullahu te‘ala).

●  Imam Ahmed, rahimehullahu te‘ala, rekao je: “Znanju ništa nije ravno (nakon obaveznih ibadeta) ukoliko namjera onoga koji traži znanje bude ispravna!” Zašto je traženje znanja bolje od dobrovoljnog namaza, dobrovoljnog posta i svih ostalih dobrovoljnih ibadeta? Tražiti znanje bolje je od dobrovoljnih ibadeta zbog sljedećeg:

– Koristi znanja su prelazne, ne zadržavaju se samo na učenom, već prelaze na sve one koje on podučava, dok se koristi dobrovoljnih ibadeta zadržavaju samo na onome koji ih čini.

– Znanjem se saznaje za ibadet i način njegovog ispravnog obavljanja, putem znanja saznajemo kako zikriti, kako doviti i kako činiti sve ibadete.

– Učeni su nasljednici vjerovjesnika, dakle oni koji traže i dijele znanje, a ne oni koji mnogo klanjaju i poste i čine ostale dobrovoljne ibadete.

–  Neuki je obavezan da se pokori učenom, kako je rekao Uzvišeni Allah: “I odmah pitajte učene ako vi ne znate!” (En-Nahl, 43, i El-Enbija, 7) Obaveza je pitati učene za ono što ne znamo, pa kada čujemo njihov odgovor, obaveza nam je da im se pokorimo, da ih poslušamo i prihvatimo njihov odgovor.

– Znanje ostaje i nakon smrti učenog, za razliku od dobrovoljnih ibadeta koji se uglavnom završavaju sa smrću onih koji su ih činili.

– Širenjem znanja oživljava se šerijat Allaha, subhanehu ve te‘ala, i čuva od gubljenja.

Uzvišenog Allaha molim da ovim šerijatskim tekstovima u nama probudi želju za stjecanjem vjerskog znanja, da ga gorljivo tražimo i ljubomorno obnavljamo i čuvamo, da ga prenosimo na druge i upućujemo ih na Pravi put. Molim Svevišnjeg Allaha da oprosti meni i vama, mojim i vašim roditeljima, molim Ga da oprosti našim učiteljima i svima onima koji kod nas imaju pravo!

Sva hvala pripada samo Allahu, neka je salavat i selam na Allahovog Poslanika, na njegovu časnu porodicu, na njegove ashabe i sve one koji ga dosljedno slijede do Sudnjega dana.


Priprema: el-asr.com
Obrada: Put Vjernika

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz