Zabranjeno je tražiti vlast

Popularno na sajtu

Ebu Musa el-Eš'ari, radijallahu anhu, pripovijeda da je jednom prilikom, zajedno s još dvojicom svojih saplemenika, ušao kod Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem. Jedan od njih reče: “Allahov Poslaniče, postavi nas za namjesnike!”, a i drugi je ponovio iste riječi. Mi ne dajemo vlast onome koji je traži i žudi za njom!“, odgovori im Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem.1

Abdurrahman b. Semura, radijallahu anhu, prenosi da mu je Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Abdurrahmane, ne traži vlast! Ako je na svoje traženje dobiješ, predat ćeš joj se i neće ti se pomoći, a ako je dobiješ ne tražeći je, bit ćef potpomognut u njoj.2

Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: “Vi ćete mnogo težiti za vlašću, a ona će na Sudnjem danu biti razlog kajanja. Divna je na ovom svijetu, a grozna je na ahiretu!”3

Ebu Zerr, radijallahu anhu, pripovijeda da se obratio Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem: “Božiji Poslaniče, postavi me za namjesnika!” Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, potapšao ga je po ramenima i rekao: “Ebu Zerre, ti si slabašan, a vlast je velika obaveza! Vlast će

na Sudnjem danu biti poniženje i kajanje, osim onome koji je s pravom dobije i izvrši ono što se od njega traži.4

Isti ovaj ashab prenosi da je Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ebu Zerre, mislim da si ti slabašan čovjek, a želim ti isto što i sebi! Kloni se vlasti, pa makar i nad dvojicom ljudi, i čuvaj se jetimskog imetka.”5

Avf b. Malik, radijallahu anhu, pripovijeda da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao sljedeće: “Ukoliko želite, obavijestit ću vas o tome šta je vlast? Početak joj je prijekor, sredina kajanje, a završetak kazna na Sudnjem danu, osim onome koji je pravedan. A kako biti pravedan prema bližnjima svojim!?”6

Propisi u vezi s poglavljem

Prvo, navedeni hadisi veličanstveno su pravilo kad je riječ o vlasti.

Drugo, zabranjeno je tražiti vlast, posebno onome koji je svjestan da ne može podnijeti njezin teret.

Treće, islam ne daje vlast onome ko je traži i ko žudi za njom, dok je najpreči da vlada onaj koji se susteže od vlasti i koji je prezire.

Četvrto, traženje vlasti i uzdizanje s onim što je vezano za nju, poput sudstva, računovodstva i ostalih javnih funkcija, proizilazi iz ličnog interesa. Takva se osoba neće dvoumiti da počini grijeh kako bi ostvarila svoje želje i interese. Međutim, što se tiče onoga koji se čuva vlasti i, otuda, grijeha, on je najpravedniji i najpodesniji da vlada.

Peto, vlast podrazumijeva ogromnu odgovornost stoga što ima za posljedicu prijekor, kajanje i kaznu na Kijametskom danu, osim ako se radi o pravednom vladaru, a takvih je veoma malo. I, kako da čovjek bude pravedan prema svojim rođacima, prijateljima i poznanicima?

Šesto, dopušteno je da čovjek prihvati određenu funkciju ako mu naredi halifa ili druga mjerodavna ličnost, jer je nužno da postoji vladar koji će provoditi Allahove zakone i koji se neće osvrtati na prigovore ljudi. Dakle, ko je pravedan i dostojan vlasti, to je veličanstvena počast za njega, što se da zaključiti iz autentičnih hadisa.

Sedmo, ko dobije vlast ne tražeći je, Allah će mu pomoći, uputiti ga i dat će mu savjetnike koji će ga podsticati i pomagati da čini dobro, a zabranjivati mu i odvraćati ga od zla.

Osmo, Ibn Hadžer, 13/126, kaže: “Ukoliko odgovorna osoba živi u blagostanju i sreći, a ne zna šta je siromaštvo i nedaća, to je ili zbog toga što se izolirala te postala ravnodušna, ili zbog toga što će biti kažnjena na budućem svijetu, a to je, svakako, teže i opasnije. Molimo Allaha za oprost.”

Upravo je to htio kazati Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, kad je rekao: “Divna je na ovom svijetu, a grozna je na ahiretu!”

Deveto, isti ovaj autoritet (Ibn Hadžer) prenosi u djelu Fethul-Bari, 13/126, da je El-Muhalleb rekao: “Žudnja za vlašću uzrok je međusobnog ubijanja, činjenja grijeha i remećenja reda na Zemlji.” Ovo je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, htio kazati riječima: “Vi ćete mnogo težiti za vlašću. ” Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, obavijestio nas je da će se to dogoditi, i dogodilo se.

Valja napomenuti da neki učenjaci smatraju da je traženje vlasti i položaja dozvoljeno, dokazujući to kur'anskim ajetom u kojem stoji da je Jusuf, alejhis-selam, rekao: “Postavi me da vodim brigu o stovarištima u zemlji, ja sam zaista čuvaran i znan.” (Jusuf, 55).

Međutim, ovo je njihovo dokazivanje diskutabilno zbog sljedećih razloga:

prvo, ovdje se radi o vjerovjesniku, a običan čovjek ne poznaje sebe kao što je slučaj sa vjerovjesnikom – Jusuf je znao da niko kao on neće biti pravedan i dobar prema siromasima;

drugo, ovo je zakon koji je bio na snazi prije nas i ne odnosi se na nas, posebno zbog toga što je nama propisano ono što je suprotno od njega – netražnje vlasti;

treće, Jusuf je u tom vremenu jedini bio dostojan ove funkcije, pa je smatrao svojom obavezom da je preuzme; i,

četvrto, Jusuf je ove riječi izgovorio pred čovjekom koji ga nije poznavao, a nisu ga poznavali ni drugi ljudi.

Ibn Kesir je u djelu Tifsirul-kur'anil-azim, 2/499, rekao: “Prijeka je potreba nalagala da Jusuf zatraži položaj, i to mu je bilo dopušteno jer ga niko nije poznavao.”

Iz knjige Enciklopedija zabrana u islamu 3
Autor: Selim ei-Hilali

Fusnote:

1. El-Buhari (7149) i Muslim (1733).
2. El-Buhari (7147) i Muslim (13 i 1652).
3. El-Buhari (7148).
4. Muslim (1825).
5. Muslim (1826).
6. Hadis je autentičan. Zabilježili su ga: El-Bezzar (1597) i Et-Taberani, u djelima: El-Mudžemul-kebir, 18 / 60 / 132, El-Mudžemul-evsat (6747) i Musneduš-šamijjin (1195), preko Sadeke b. Halida, koji prenosi od Zejda b. Vakida, on od Busra b. Abdullaha, ovaj od Jezida b. el-Esama, a on od Avfa. Svi su ovi prenosioci povjerljivi, kako to kaže El-Hejsemi, 5/200. Postoji sličan hadis koji prenosi Ebu Hurejra, ali je on slab. Također, slične su hadise prenijeli Šeddad b. Evs i Zejd b. Sabit.

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz