Iz svoje mudrosti, Allah je svakom pozivaču ka istini odredio neprijatelje

Popularno na sajtu

Znaj da Allah, subhanehu we te'ala, nije poslao nijednog poslanika (a svi su oni ispovijedali tevhid), a da ga nije iskušao sa neprijateljima. O tome Uzvišeni veli (u prijevodu značenja):

“Tako smo svakom vjerovjesniku neprijatelje određivali, šejtane u vidu ljudi i džinnova” (El-En'am, 112)

Nekada su ti protivnici bili učeni i znani u nekoj oblasti. O tome Uzvišeni kaže (u prijevodu značenja):

“Kada su im poslanici njihovi jasne dokaze donosili, oni su se znanjem koje su imali dičili.” (Mu'min, 83)

Pošto si spoznao da na putu prema Allahu, subhanehu we te'ala, stoje razni neprijatelji: učeni, retoričari, obrazovani i drugi sa dokazima koje oni smatraju jakima, a sa kojima pozivaju u nevjerstvo, na tebi je obaveza da naučiš Allahovu vjeru. To će ti poslužiti kao oružje u borbi protiv ovih šejtana. Njihov vođa, neka je na njega Allahovo prokletstvo, je rekao (u prijevodu značena):

“Kunem se da ću ih na Tvom pravom putu presretati.” (El-A'raf, 16)

Međutim, ako se istinski predaš Allahu, subhanehu we te'ala, i naučiš Njegove dokaze, ne boj se i ne žalosti se, jer On je rekao (u prijevodu značenja):

“Zaista su šejtanove spletke slabe.” (En-Nisa, 76)

Najnepismeniji vjernik, muvehid (monoteist), pobijedit će hiljadu učenih mnogobožaca, kao što kaže Uzvišeni (u prijevodu značenja):

“I vojska Naša će zacijelo pobijediti.” (Es-Saffat, 173)


Autor: Šejhul-islam Ibn Tejmijje
Iz knjige: Djela selefijske da've

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz