Govor uleme Nedžda o osnovi vjere (aslu dinu)

Popularno na sajtu

Citati šejhul-islama Ibn Tejmije

A što se tiče općenitog islama koji obuhvata svaki šerijat kojim je Allah slao svakog poslanika on obuhvata islam svakog ummeta koji je slijedio nekog od poslanika. A glava (osnova) islama uopćenito jeste šehadet en la ilahe illallah, njime je Allah poslao sve poslanike kao što kaže Uzvišeni:

ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغو

“Mi smo svakom ummetu Poslanika poslali – Allaha obožavajte a taguta se klonite.”

I kaže: Zato je islam u stvari šehadet en la ilahe illallah, a on (šehadet) obuhvata ibadet Allahu jedinom i ostavljanje sve drugog mimo njega. To je uopćeniti islam bez kojeg Allah ne prima din. Kao što kaže Uzvišeni u suri Alu Imran:

ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين

”A ko želi drugu vjeru mimo Islama ona mu neće biti primljena i na Sudenjem danu on će biti od onih koji su stradali.” (Et-tuhfetu El-Irakijje 1/41)

I kaže šejhul-islam: ‘ Kada su dva šehadeta (ešhedu en la ilahe illallah i ešhedu enne muhammeden resullah. Op. prev) aslud-din, a njegov ogranak (tj. ogranak šehadeta) , stubovi i dijelovi potpadaju pod njega, onda se ibadet veže za pokornost Allahu i Njegovom Poslaniku, kao što kaže Uzvišeni:

ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين

”A ko se pokori Allahu i Poslaniku taj će biti u društvu onih kojima je Allah svoju blagodat ukazao od vjerovjesnika, iskrenih, šehida, i salihina (dobrih ljudi)”

I kaže Uzvišeni u ajetu koji se uči u hutbetul hadže:

يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما

”O vjernici! Bojte se Allaha i istinu govorite, Allah će vaše stanje popraviti i grijehe vam oprostiti. A ko se Allahu i Poslaniku Njegovu pokorava taj je uspio velikim uspjehom.”

(Medžmu'ul fetava 3/341)

I kaže isto tako rahimehullahu te'ala: ”… Isti je slučaj i sa hadžom, ne obavlja se osim kod Kabe, niti se čini tavaf osim oko nje. To se ne može uraditi sa Poslanikom (tj. ne može se ni hadž ni tavaf posvećivati Poslaniku op.prev.) niti sa dobrim čovjekom, niti sa grobom Poslanika, niti sa grobom dobog čovjeka. Isti je slučaj sa postom, ne posti se postom koji je ibadet osim Allaha radi. Ne može se postiti radi zvijezda, mjeseca, sunca, radi grobova poslanika i dobrih ljudi i tome slično. Sve ovo predstavlja tefsil (detaljno pojašnjenje) dva šehadeta koja su u stvari aslud-din – šehadet en la ilahe illalllah ve enne Muhammeden abduhu ve resuluhu.” (Medžmu'ul fetava 1/75)

I kaže: ”Vjera muslimana poslije njegove smrti je pokornost Allahu i Njegovu Poslaniku. Pokornost vladaru u onome u čemu im je naređeno da mu se pokoravaju, također, predstavlja pokornost Allahu i Njegovu Poslaniku, sallAllahu alejhi we sellem. Zatim vladarovo naređivanje onoga što je naredio Allah da se naređuje, njegova podjela (državnih dobara) i suđenje, također, predstavlja pokornost Allahu i Njegovom Poslaniku. Djela imama i ummeta za njegova života i poslije njegove smrti, koja voli Allah i s kojima je zadovoljan, sve to predstavlja pokornost Allahu i Njegovu Poslaniku, sallAllahu alejhi we sellem. Zbog toga je osnova vjere svjedočenje da nema drugog boga osim Allaha i da je Muhammed Njegov Poslanik.” (Muhtesaru Minhadži es-sunneti en-nebevijje 37 str.)

I kaže: ”Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, je taj koji od Allaha dostavlja Njegove naredbe i zabrane. Nema nijednog stvorenja kome se apsolutno pokorava osim njega. Ako se neka osoba stavi na stepen onoga koji se doziva i poslije svog nestanka i smrti, te da se od njega traži pomoć, onda se time stavlja na stepen boga. Ako živ čovjek naređuje i zabranjuje štogod hoće onda se on poistovjećuje sa poslanikom a ako se rješenje svojih potreba i nedaća traži od umrlog on se poistovjećuje sa Allahom. Tako šijje izlaze iz suštine islama čija je osnova šehadet en la ilahe illallah i šehadet enne Muhammeden resulullah.”  (Muhtesaru Minhadži es-sunneti en-nebevijje 127. str.)

Muhammed ibn Abdul-Vehhab

Kaže rahimehullahu te'ala: ”Držite se Allahove vjere braćo. Držite se osnove vaše vjere, njenog početka i kraja, glave i osnove, šehadeta da nema drugog boga sem Allaha. Spoznajte značenje šehadeta i volite njegove sljedbenike i smatrajte ih vašom braćom makar bili daleko od vas.

 

Učinite kufr u tagute, ispoljavajte im mržnju i mrzite one koji ih vole ili ih brane ili ih ne tekfire, ili govore: Šta ja imam sa njima, Allah me nije njima obavezao. Taj laže na Allaha i potvara. Naprotiv Allah ga je njima obavezao i propisao mu da u njih kufr učini, da ih se odrekne, pa makar i bili njegova braća ili djeca. Držite se Allahove vjere, držite se osnove vaše vjere ne bi li sreli vašeg Gospodara ne čineći mu širk.

Gospodaru naš usmrti nas kao muslimane i priključi salihinima (dobrim ljudima).” (Ed-durerus-senijje 2/119)

Imam Su'ud ibn Abdul Aziz

Kaže imam Su'ud ibn Abdul Aziz: ”Osnova islama je šehadet en la ilahe illallah ve enne Muhammeden resulullah, a suština šehadeta la ilahe illallah jeste da se samo Allah obožava. Da se samo njemu upućuju dove, da se samo od Njega traži pomoć, da se samo na Njega oslanja, da se samo od Njega bojimo i Njemu se nadamo, kao što kaže Uzvišeni: ”Ko se nada susretu sa svojim Gospodarem neka čini dobra djela, i neka mu čineći ibadet Njemu ne pripisuje druga.”

Abdul-Latif ibn Abdur-Rahman

Kaže šejh Abdul-Latif ibn Abdur-Rahman: ”Znaj da je la ilahe illallah kelimetu et-takva (riječ bogobojaznosti), najčvršća spona, osnova dini islama i ključ darus-selama (Dženneta). Svojim sadržajem i tematikom negira zaslužnost obožavanja nekog drugog mimo Allaha i ukazuje na odricanje svakog božanstva koje se obožava mimo Allaha.” (Ed-durerus-senijje 2/326)

Abdul Aziz ibn Muhammed ibn Su'ud

Kaže imam Abdul-Aziz ibn Muhammed ibn Su'ud: ”A što se tiče vasijjeta (oporuke) kojeg si tražio, najvažnije čime te možemo posavjetovati jeste ostvarivanje ove dvije osnove: šehadeta en la ilahe illallah ve enne Muhammeden resulullah. To zbog toga što oni (dva šehadeta) predstavljaju osnovu islama, a neće koristiti znanje niti se prihvatiti djelo osim njihovim ostvarivanjem riječima, djelom i ubjeđenjem. Oni su riječ takvaluka kojom je Allah savjetovao prijašnje i kasnije narode. Pa kaže Uzvišeni:

”A mi smo onima kojima je data knjiga prije vas oporučili, a i vama oporučujemo da se Allaha bojite.”

(Ed-durerus-senijje 2/167).

Husejn i Abdullah, sinovi šejha Muhammeda ibn Abdul Vehhaba

Kažu, Allah im se smilovao: ”Na osnovu toga znaš da je suština osnove islama šehadet en la ilahe illallah ve enne Muhammeden resulullah. Prvi šehadet, la ilahe illallah, se ostvaruje time što se neće obožavati niko drugi mimo Allaha Jedinog koji nema druga. A drugi šehadet, Muhammedun resulullah, znači pokornost njemu u onome što naređuje, klonjenje od onoga što je on zabranio, te da Poslanik bude imam koji se slijedi, a od svakog čovjeka mimo Poslanika se uzima i ostavlja.” (Ed-durerus-senijje 2/157).

Abdur-Rahman el Berrak

Šejh Abdurrahman u komentaru Tedmurijske poslanice od šejhul islama Ibn Tejmije kod njegovih riječi: ”Ve ešhedu en la ilahe illallah vahdehu la šerike leh, ve ešhedu enne Muhammeden abduhu ve resuluhu – svjedočim da nema drugog Boga sem Allaha koji nema druga, i svjedočim da je Muhammed Njegov rob i Poslanik”, kaže: ”Ova dva šehadeta su osnova dini islama, kao što kaže Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi ve sellem: Islam se temelji na pet stvari: šehadetu da nema drugog boga sem Allaha i da je Muhammed Allahov Poslanik … hadis je muttefekun alejhi.” (Šerhu er-risaleti et-Tedmurije 22)

I kaže: ”Šehadet ella ilahe illallh – nema drugog boga sem Allaha je osnova vjere svih poslanika od prvog do posljednjeg, a šehadet enne Muhammeden resulullah – da je Muhammed Allahov poslanik je osnova dini islama kojim je Allah poslao Muhammeda, sallAllahu alejhi we sellem. Tako da su dva šehadeta osnova dini islama kojim je Allah poslao Muhammeda, sallAllahu alejhi we sellem, i oni su međusobno povezani u pogledu propisa. Ne koristi jedan šehadet bez drugog. Za ova dva šehadeta se još kaže dvije osnove: tewhid i risala (poslanica).” (Šerhu er-risaleti et-Tedmurije 23)

(stazomislama.com)

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz

%d bloggers like this: