Kabursko uživanje i kaznu osjećaju duša i tijelo zajedno

Popularno na sajtu

Kabursko uživanje i kazna osjećaju duša i tijelo zajedno, pa tako uživa ili biva kažnjavana duša u kaburu u stanju spojenosti sa tijelom. U nekim drugim slučajevima duša osjeća uživanje ili kaznu u stanju odvojenosti od tijela.

Dokazi upućuju na ovu stvarnost i na tome su složni sljedbenici sunneta i džemata za razliku od onih koji su pomislili da se kabursko kažnjavanje ili uživanje odnosi samo na dušu mimo tijela u svakom slučaju.

Od dokaza za ovo jeste hadis koji belježi Buharija od Enesa ibn Malika da je Allahov Poslanik alejhi selam rekao: “Kada se rob položi u njegov kabur on zaista čuje zvuk nanula ljudi kada se vraćaju sa groblja, tada mu dolaze dva meleka koji ga postavljaju u sjedeći položaj i kažu: “Šta si govorio o ovom čovjeku (Muhammedu alejhi selam)?” Što se tiče vjernika reći će: “Svjedočim da je on Allahov rob i Njegov poslanik”, pa će mu biti rečeno: “Pogledaj ovo tvoje mjesto u vatri koje ti je Allah zamjenio sa mjestom u Džennetu”, pa će pogledati u oba mjesta. A što se tiče munafika i kafira (nevjernika) biće mu rečeno: “Šta si govorio o ovom čovjeku (misli se na Poslanika alejhi selam)?” Reći će: “Ne znam, govorio sam ono što su ljudi govorili.” Pa će mu biti rečeno: “Nisi znao niti si čitao”, pa će biti udaren maljem od gvožđa nakon čega će vrisnuti vriskom koji će svi čuti mimo ljudi i džina. (Buhari, 1338)

U hadisu koji prenosi Bera ibn Azib a bilježe Ahmed, Ebu Davud, Hakim i drugi nakon što je Poslanik spomenuo izlazak duše i penjanje vjerničke duše ka nebu, rekao je: “pa će biti vraćena njegova duša u njegovo tijelo i doći će mu dva meleka i postaviće ga u sjedeći položaj i upitaće ga: Ko je tvoj gospodar…?’’ (hadis je poznat zato ga nećemo navoditi u potpunosti). (Ahmed 4/287)

Oba hadisa upućuju na postojanje uživanja i kazne u kaburu za dušu i tijelo zajedno. U govoru Poslanika: “Kada se rob stavi u kabur…’’ jasan je dokaz za ovo jer riječ rob je za dušu i tijelo, zatim jasna potvrda da će duša biti vraćena u tijelo onda kada će je meleci ispitivati kao i izrazi koji se vežu za osobine tijela kao što je sluh jer će čuti zvuk nanula, sjedenje jer će biti postavljen u sjedeći položaj, vrisak jer će nakon udarca vrisnuti. Sve gore spomenuto jasno ukazuje da uživanje ili kaznu osjećaju duša i tijelo zajedno.

U pojedinim tekstovima došlo je ono što upućuje na to da će uživanje u kaburu ili kazna u nekim slučajevima biti samo za dušu mimo tijela. U hadisu Abdullaha ibn Abbasa rekao je Allahov Poslanik alejhi selam: “Kada su neka vaša braća ubijena – u bici na Uhudu – Allah je učinio da njihove duše budu i utrobama zelenih ptica koje će se pojiti na rekama Dženneta, jesti njegove plodove i vraćaće se u kandilje (svjetiljke ) od zlata u hladovini Arša.’’ (Ahmed 1 / 266)

Iz svega navedenog možemo zaključiti da se uživanje i kazna u kaburu odnose na dušu i tijelo zajedno a u nekim slučajevima na dušu zasebno. Ovo je ujedno i stav učenjaka sljedbenika sunneta i džemata.

Izvor: Iz knjige Usulu iman grupe autora
Priprema: Put vjernika

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz