Kako odgojiti pokornu djecu?

Popularno na sajtu

Pitanje: Disciplinovanje i odgoj moje djece mi teško ide, veoma često me srdžba obuzme i istučem ih. Možete li mi dati odgovarajući savjet, inšaAllah?

Odgovor: Odgoj i podučavanje djece jeste jedna od glavnih obaveza roditelja. Allah, subhanehu we te'ala, nas u Kur'anu opominje, a isto tako i Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem.


Rekao je Allah, subhanehu we te'ala:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ ۖ إِنَّمَا

تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

“O vi koji vjerujete, sebe i porodice svoje čuvajte od vatre čije će gorivo ljudi i kamenje biti, i o kojoj će se meleki strogi i snažni brinuti, koji se onome što im Allah zapovjedi neće opirati, i koji će ono što im se naredi izvršiti.”(66:6)

Imam Et-Taberi kaže u komentaru ovog ajeta: „Ovdje Allah, subhanehu we te'ala, kaže: O vi, koji vjerujete u Allaha i Njegova Poslanika, sallAllahu alejhi we sellem, „sebe čuvajte“ tj. podučavajte jedni druge onome što će one koji to čine sačuvati Džehenemske vatre, ako se Allahu klanjate i ako se oni Allahu klanjaju. Izraz „i porodice svoje čuvajte od vatre“ znači podučavanje porodice djelima koja vode pokornosti Allahu, subhanehu we te'ala, kako bi se od vatre spasili.“

Tefsir Et-Taberi, 18/165.

El-Kurtubi dodaje na gore navedeni komentar:

Kaže Mukatil: „To je obaveza koju je dužan ispuniti prema samom sebi, svojoj djeci, svojoj porodici i prema svojim robovima i robinjama.“ Ilkija kaže:“ Moramo naše porodice podučavati prvrženosti prema činjenju dobra  i čuvanju od onoga što po propisima ne smiju raditit.“ Allah, subhanehu we te'ala, kaže u slijedećem kur'anskom ajetu:

وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِّن رَّبِّهِ ۚ أَوَلَمْ تَأْتِهِم

بَيِّنَةُ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ

“Naredi čeljadi svojoj da obavlja molitvu i istraj u tome! Mi ne tražimo od tebe da se sam hraniš, Mi ćemo te hraniti! A samo one koji se budu Allaha bojali i grijeha klonili čeka lijep svršetak.”(20:132)

Potom Allah, subhanehu we te'ala, objavljuje Poslaniku, sallAllahu alejhi we sellem:

وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ

O Muhammede, opominji rodbinu svoju najbližu!(26:214)

Potom Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, kaže:

”Podučavajte svoju djecu namazu od sedme godine.”

Tefsir El-Kurtubi, 18/196.

Svaki musliman je da’ija (onaj ko u vjeru poziva) i prvi ljudi koje će pozivati treba da budu njegovi najbliži tj. njegova djeca i porodica. Kada je Allah, subhanehu we te'ala, naredio svome Poslaniku, sallAllahu alejhi we sellem, da poziva u vjeru rekao je:

وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ

“O Muhammede, opominji rodbinu svoju najbližu!

Jer su oni prvi ljudi, kojima on treba činiti dobročinstvo i prema kojima treba biti milostiv.

Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, je odgoj djece učinio najodgovornijom obavezom roditeljima.

Prenosi se od Abdullaha ibn Omera, radijAllahu anhu, da je Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, rekao: ”Svaki od vas je pastir i odgovoran je za svoje stado. Muškarac je pastir svoje porodice i odgovoran je za svoje stado. Žena je pastir muževe kuće i odgovorna je za svoje stado. Rob sluga je pastir bogastva svoga vlasnika i odgovoran je za svoje stado.” Pa je dodao: Ja mislim da je rekao: ”Sin je pastir imetka od svoga oca i odgovoran je za svoje stado. Svako od vas je pastir i odgovoran za svoje stado.” (Buharija, 583, Muslim, 1829)

Jedan dio tvoje obaveze kao roditelja jeste da od malih nogu podučavaš svoju djecu da vole Allaha, subhanehu we te’ala, i Poslanika, sallAllahu alejhi we selleme, kao i sve čemu islam podučava. Moraš im objasniti da Allah, subhanehu we te'ala, ima Džennet (Raj) i Džehennem (Pakao). Njegov Džehennem tj. vatra je vrela, a gorivo su joj ljudi i kamenje. Slijedi jedna veoma poučna priča.

Rekao je Ibn Kajjim el-Dževzije, rahimehullah:

Bio jednom jedan kralj koji je imao veliko bogastvo i od djece jednu jedinu kćerku. Mnogo je volio svoju kćerku i udovoljavo joj je svim zabavama koje bi poželila. Ovo je trajalo dugo vremena. Pored kralja je živio jedan pobožnjak, koji je jedno veče, dok je učio Kur’an, glasno proučio sljedeće ajete iz sure Tahrim: “O vi koji vjerujete, sebe i porodice svoje čuvajte od vatre čije će gorivo ljudi i kamenje biti.” Djevojčica je čula ove ajete i naredila svojim slugama: Stanite! Ali, oni nisu stajali. Pobožnjak je nastavio ponavljati iste ajete dok je djevojčica nastavljala uporno govoriti slugama da stanu, ali oni nisu stajali. Tek kad je strgnula svoje odijelo sa sebe, sluge su prestale i odmah otišle do njenog oca i ispričali cijeli događaj. “Draga moja, šta se dogodilo večeras, šta te to rastužilo?” upitao je njen otac, zagrlivši svoju djevojčicu. Djevojčica je odgovorila:”Reci mi oče, tako ti Allaha, je li istina da Allah ima Džehennem (vatru) čije su gorivo ljudi i kamenje?” Odgovorio je otac: ”Da!” Upitala je djevojčica zatim: ”Zašto mi to nisi rekao? Tako mi Allaha, neću više jesti dobru hranu niti spavati u mehkom krevetu sve dok ne budem znala gdje je moje mjesto u Džennetu (Raju) ili Džehennemu (Paklu).”

Safwat el-Safwah, 4/437-438.

Morate  čuvati vašu djecu od mjesta gdje ima nemorala i koja odvode s pravog puta. Ne dozvolite da ona odrastaju uz zlo kao što je televizor, jer ako je to slučaj, ne možemo očekivati da naša djeca budu moralna, kako poslovica kaže: “Ko zasije trnje, ne može grožđe ubrati!” Ovaj dio odgoja se mora sprovoditi od malih nogu, kako bi se djeca privikla i kako bi im, kada odrastu, bilo lakše da vas poslušaju, a vama će biti lakše da im kažete šta smiju a šta ne smiju.

Prenosi Ebu Hurejre, radijaAllahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, rekao: ”Podstičite vašu djecu da klanjaju od sedme godine, a od desete ih udarite ako su nemarna i odvajajte ih u njihovim posteljama.” (Ebu Davud, Sahih u Albanijevoj Sahih el-Džamiji, 5868)

Odgajatelj mora biti milostiv, suzdržan i blag; ne smije vrijeđati i omalovažavati, ako dođe do rasprave, to mora biti daleko od omalovažavanja, ukora i udaranja, osim u slučaju ako je dijete od one djece koja svojevoljno odbijaju pokornost svome ocu i rade haram (zabranjene) stvari. O ovom slučaju se preporučuju stroge mjere bez nanošenja ikavih ozlijeda.

Kaže El-Minawi:”Disciplinovati dijete za njegovog oca znači da kada dijete dovoljno sazrije da se podstiče na vrline pokornih vjernika, i da ga zaštiti od lošeg društva. Treba da ga poduči Kur’anu, lijepom ahlaku, arapskom  jeziku, da ga podstiče na slušanje predaja selefa (prvih generacija) kao i da ga poduči najneophodnijim fikhskim propisima. Treba ga opomenuti pa potom istući ako odbije da namaz obavlja. To će biti bolje za njega, nego da udjeluje sadaku, jer ako otac ispravno poduči svoje dijete, djela njegovog djeteta će biti trajna sadaka dok god dijete bude živjelo. Disciplina je hrana za dušu, i priprema za Ahiret.”

„O vi koji vjerujete, sebe i porodice svoje čuvajte od vatre čije će gorivo ljudi i kamenje biti!”(66:6)

Čuvati sebe i svoje porodice, znači podsjećati se na Džehennemsku vatru. Pod pojam disciplinovanje uključuju se: podučavanje, upozoravanje, prijetnja, blago udaranje, izolacija i ljubaznost. Disciplinovati nekoga ko je dobar i primjeran nije isto kao dispciplinovati nekoga ko je loš i neprimjeran.

Fajd el-Kadir, 5/257.

Blago udaranje je način korigovanja dječijeg lošeg postupka, i nije prva poželjna metoda disciplinovanja. Trebala  bi se koristit kao rezervni način popravljanja neposlušnog i tvrdoglavog djeteta.

U islamu postoji uređen sistem kažnjavanja, sa mnogo kazni, kao što su teška kazna za blud, krađu, ubistvo itd. Sve ove kazne su propisane kako bi popravile ljude i spriječilo ih od približavanja zlu.

Po pitanju odgoja djece, Poslanik, sallAllahu alejhi we selleme, je oporučio da roditelji moraju udaljavati svoju djecu od činjenja loših stvari.

Prenosi Ibn Abbas, radijAllahu anhu, da je Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, rekao: ”Objesite šibu gdje će je vaši ukućani vidjeti, jer će ih to disciplinovati!”

(Taberani, 10/248, hasen sened od El-Hajtemija u Madžma el-Zawaidu, Albani ga je ocijenio hasenom)

Odgajanje djece bi trebalo biti uravnoteženo između podsticanja i opominjanja. Najbitniji elemenat u ovome jeste omogućavanje zdrave okoline u kojoj će dijete biti upućivano, što znači da bi odgajatelji, uključujući i roditelje trebali biti vjerski nastrojeni.

Jedan od načina koji će pomoći roditeljima da budu uspješni u odgoju jeste puštanje djetetu da sluša audio predavanja, učenja Kur'ana, hutbe i dersove raznih učenjaka do kojih se može doći.

A Allah zna najbolje!

Odgovor dat na portalu Islam Q&A

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz