Ko god se pokorava Allahu, sve se pokorava njemu!

Popularno na sajtu

Ibnul-Kajjim kaže: „Korištenje tjelesnih organa u pokoravanju Allahu, jača ih, dok korištenje njih u nepokornosti Allahu – slabi ih.“

Posvetio je (Ibnul-Kajjim) kompletno poglavlje ovome, u svojoj nevjerovatnoj knjizi „El-Fewa'id“ i dotakao sam se ovoga u mojim prethodno snimljenim predavanjima.

Čak i džinni i ljudi pomažu vjernika ako se ovaj pokorava Allahu.

Da skratim dugu priču, ko god se pokorava Allahu, sve se pokorava njemu. I obavijestili smo vas da onog dana kada je ‘Ukbe bin Nafi’ htio izgraditi grad Kajravan u sred guste džungle, klanjao je dva rekata, i rekao: ‘O, vi žilave zvijeri! O, vi divlje životinje! O, vi otrovne zmije! Mi smo vojska Muhammeda! Mi želimo da se ovdje skrasimo, stoga, odlazite!“ Nekoliko minuta kasnije, sve su životinje tog područja pokupile svoju mladunčad i njima (ashabima) prepustile džunglu.

Ko god se pokorava Allahu, sve se pokorava njemu! Sve!

Onog dana kada su bili u Perziji (Irak), jedan od ashaba – a ashabi nikada nisu učili perzijski, rimski, niti asirske jezike – rekao je nešto na perzijskom, pa su perzijske trupe pobjegle. On ne zna perzijski, niti zna paštu jezik!

Pa, kada su pobjegli, ashabi su ih stigli, zarobili i upitali: „Zašto ste pobjegli?“ Oni su odgovorili: „Čuli smo, sa jezika tvog prijatelja, da ste došli da nas pojedete, pa smo pobjegli!“

Ashab je upitao ashaba koji je to rekao: „Šta si rekao?“

On je odgovorio: „Nemam pojma.“

Meleki su govorili njegovim jezikom! Prije smo spomenuli kako su meleki govorili preko jezika Omera. Melek koji govori u njegovo ime. Zbog ovoga, nekada će šejtan govoriti jezikom čovjeka! Ako je ljut, na primjer, sotona će govoriti  njegovim jezikom. Zbog toga je preporučeno da se uzme abdest, kako bi se istjerao šejtan, jer „ništa tako ne istjeruje šejtana kao voda od abdesta.“

Dakle, pokornost Allahu … o Salam! Čudim se kako čovječanstvo živi, braćo moja!

Iz djela: Fi zilali suratut-tewbe; str. 502.
Napisao: Šejh Abdullah Azzam, rahimahullah
Obrada: Put vjernika

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz