Kratke i korisne zanimljivosti o islamu

Popularno na sajtu

Ženu udaju četiri stvari: ljepota, porijeklo, bogatstvo i vjera.

Najveći ogranak imana je reći La ilahe illallah.

Najmanji ogranak imana je ukloniti smetnju (prepreku) sa puta.

Ženi je za vrijeme hajza (mjesečnice) i nifasa (postporodjajni period) zabranjeno: namaz, doticanje Mushafa, boravak u mesdžidu i polni odnos sa mužem.

Šejtani ne ulaze u kuću u kojoj se uči sura Bekare.

Furkan, Kitab, Zikr… su neki od naziva za Kur'an.

Ezzubejr ibn Avvam r.a. je prvi izvukao sablju na Allahovom dž.š. putu.

U Kur'anu ima 114 sura.

Sunnet je petkom učiti suru Kehf.

Otac i majka Muhammeda [as] su se zvali Abdullah i Amina.

Amidža Muhammeda [as] se zvao Ebu Talib.

Muhammed [as] je pripadao plemenu Kurejšija.

Kad mu je počela dolaziti objava, Muhammed [as] je imao četrdeset godina.

Muhammed [as] nije imao braće i sestara.

Prva Poslanikova [as] žena se zvala Hatidža.

Prva bitka u kojoj su se muslimani borili bila je bitka na Bedru.

Prije početka jela treba reći: bismillahi (u ime Allaha).

Namaz je stub vjere.

Ibrahim alejhisselam je za života bio bačen u vatru zato što je prkosio mušricima.

Poslanik Ejjub alejhisselam je imao najveća iskušenja.

Poslanik koji je rođen bez oca je Isa alejhisselam

Muhammed [as] je preselio na Ahiret u 63. godini života.

Muslimani su u Španiji bili skoro 800 godina.

Meleci Munker i Nekir su zaduženi da ispituju ljude u kaburu.

Melek Israfil je zadužen da puhne u sur.

Namaz u džematu je vrijedniji za 25 i 27 puta od namaza u kući.

Levhi Mahfuz je ploča (knjiga) na kojoj je zapisano šta će biti.

Kršćani su zalutali u vezi jednog poslanika, a to je Isa, zato što su ga proglasili Božijim sinom

Ashabi su drugovi Poslanika sallallahu alejhi ve selleme.

Dvadeset pet Poslanika je spomenuto u Kur'anu.

Nijedna žena nije bila Poslanik.

Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je najodabraniji Poslanik.

Vladar svih muslimana se zove halifa.

Čovjeku će se u kaburu postaviti pitanja: Ko ti je Gospodar? Koja ti je vjera? Ko ti je Poslanik?

Prvu strelu na Allahovom putu je ispalio Sa'd ibn Vekkas.

Arš (Allahovo prijestolje) drži osam meleka.

Halid ibn Velid imao je nadimak Sejfullah (Allahova sablja).

Muhammed [as] je ranjen u bici na Uhudu.

U bici na Mu'ti je učestvovalo 200.000 Bizantijaca.

Sulejman [as] je umro naslonjen na svoj štap u stojećem položaju.

Najuzviženiji ajet u Kur'anu je Ajetul-Kursijj (255. ajet sure Bekare).

Djeca Muhammeda [as] su se zvala: Kasim, Abdullah (Tahir), Ibrahim, Zejneb, Fatima, Rukajja i Ummu Kulsum.

Nuh [as] je živio 950 godina.

Sinovi Adema [as] su se zvali Kabil i Habil.

Abdullah ibn Mesud r.a. je prvi javno učio Kur'an u Mekki.

Ugovor između Allaha i duša svih ljudi (kada su duše svih ljudi dale zavjet da će samo Allaha obožavati) zove se Misak.

Dio koji neće istruhnuti u kaburu je repna kost (repnjača).

Meleci ne ulaze u kuću u kojoj su pas i slika (sa likovima).

Ruknovi (obavezne stvari) abdesta su: nijjet (srcem), pranje ruku do iza laktova, potiranje kose, pranje nogu do iza članaka, pridržavanje redoslijeda. (El-Maide, 6)

U Kur'anu ima trideset džuzeva.

Ako prespavamo namaz ili ga zaboravimo klanjati, moramo ga naklanjati.

Duboki san pri kome je čovjek nesvjestan, jedna je od stvari koja kvare abdest.

Namaz u Haremu Ka'be je vrijedniji 100.000 puta nego namaz u drugim mesdžidima.

Kur'an je sakupljen u Mushaf za vrijeme hilafeta Osmana r.a.

Prvi mesdžid u islamu je Mesdžidul Kuba.

U mesdžid se ulazi desnom nogom, a izlazi se lijevom.

U WC se ulazi lijevom nogom a izlazi desnom.

Najduža sura u Kur'anu je Al-Bekare.

Prvi objavljeni ajeti su u suri El-Alek (Ikre).

Kabu su sagradili Ibrahim i Ismail alejhimasselam

Šehid će u Džennetu imati sedamdeset i dvije hurije.

Allah dž.š. je na Bedr poslao hiljadu meleka kao pomoć muslimanima.

Kazna za blud neoženjenog (neudate) je stotinu udaraca i progonstvo iz mjesta boravka na godinu dana, dok je kazna za blud oženjenog/udate kamenovanje do smrti.

Kazna za homoseksualca i općenje sa životinjama je smrt, bez obzira bio oženjen ili ne.

Kazna za blud se spominje u suri Nur.

Kazna za konzumiranje alkohola je četrdeset udaraca a kadija može povećati do osamdeset.

Mejjita (mrtvaca) do kabura prate tri stvari: porodica, imetak i djela. Samo djela ostaju s njim.

Između čovjeka i kufra (nevjerstva) je ostavljanje namaza (hadis).

Klanje kurbana povodom rođenja djeteta zove se akika.

Noć Lejletul Kadr je vrijednija od 1000 mjeseci.

Sunnet je postiti šest dana Ševvala, devedi i deset dan Muharrema, ponedeljkom i četvrtkom i bijele dane (13, 14 i 15 dan u hidžretskom mjesecu).

Oholost (kibur) je nepriznavanje istine i potcjenjivanje ljudi.

Kada Allah dželle ša’nuhu vrati Isaa alejhisselam, on (Isa) će: ubiti Dedždžala, slomiti krst, ubiti svinju i ukinuti džizju.

Džehennem će biti potpaljen hafizom, koji je učio Kur’an da se kaže da je taj i taj učač, bogatašem koje je udjeljivao sadaku da se kaže kako je taj i taj plemenit i darežljiv, i mudžahidom, koji je ratovao da se kaže kako je taj i taj hrabar.

Sa gibetom (ogovaranjem) se uspoređuje jedenje mesa umrlog brata.

Čovjek će na Sudnjem danu biti prvo pitan za namaz.

Prva žena koja je ubila nevjernika na Allahovom putu se zvala Safijja bint Abdul Muttalib.

Najviše hadisa od Poslanika [as] je prehio Ebu Hurejre radijAllahu anhu.

Zanimanje Davuda alejhisselam je bilo izrađivanje pancira.

Adabi ulaska u kuću su: ne ulaziti bez dozvole, kucati tri puta, ne gledati kroz prozor ili ključaonicu ili prislužkivati i pri ulasku poselamiti ukućane.

Najbogatiji čovjek Faraonovog naroda koji se zvao Karun kažnjen je od Allaha time što će propadati u zemlju zajedno sa svojim bogatstvom sve do Sudnjeg dana.

Omer r.a. je čuo suru Ta-Ha i primio islam.

Jedini poslanik koji nije umro je Isa alejhisselam

Muhammed [as] je prije preseljenja na Ahiret vidio Džennet i Džehennem.

Isa alejhisselam je, Allahovom dozvolom, liječio gubave i oživljavao mrtve.

U suri Mudžadele je u svakom ajetu spomenuto Allahovo dželle šanuhu ime.

Zadnji pohod Muhammeda [as] bio je Tebuk.

Šehidi će u Džennetu poželjeti da se vrate na dunjaluk (da bi jos jednom poginuli na Allahovom putu)

Allah dželle šanuhu. će šehidu oprostiti sve osim duga.

Munafici (licemjeri) će biti u najgorim stupnjevima Džehennema.

Zaklinjanje nečim drugim osim Allahom je mali širk.

Kad se izađe iz nužnika kaže se: Gufraneke.

Šehid će se na Sudnjem danu moći zauzimati za sedamdeset svojih rođaka.

Pri oblačenju, prvo se oblači desna strana.

Ko sakrije znanje na dunjaluku biće bičevan bičevima od vatre u Džehennemu.

Zajednički naziv za sve žene Muhammeda [as] je majke vjernika.

Allah dželle šanuhu. je prvo stvorio pero.

Kome Allah dželle šanuhu želi dobro, pouči ga propisima vjere.

Šest stvari je dato samo Muhammedu [as]: moć posebnog izražavanja, potpomognut je strahom protiv neprijatelja na daljini od mjesec dana hoda, ratni plijen, Zemlja je učinjena čistom i čistećom, poslan je svim stvorenjima i on je kraj poslanstva.

Najviže se Allaha boje od njegovih robova učeni.

Dvije džennetske rijeke na dunjaluku su Nil i Eufrat.

Najviši dio Dženneta se zove Firdevs.

Uhud, Lubnan, Sinaj i Džudijj su džennetske planine na dunjaluku.

Kur'an je Allahov dželle šanuhu govor.

Šejtanu možemo stijesniti prolaze postom.

Prvi čovjek je stvoren od zemlje.

Bez polaganja računa u Džennet će ući sedamdeset hiljada ljudi. To su oni koji neće tražiti da im se uči rukja, koji nisu sujevjerni, koji ne kauterizuju i koji se na svoga Gospodara se oslanjaju.” (Buharija, 5270)

Džennet ima osam vrata.

Džehennem ima sedam vrata.

Neki od načina da se otjera šejtan: euzubillahi… , Ajetul-kursija, učenje sura Felek i Nas, ezan, učenje Kur'ana….

Neki od velikih grijeha: žirk, blud, neposlužnost roditeljima, alkohol….

Meleci su stvoreni od svjetlosti.

Džini su stvoreni od vatre.

Sabur je u Kur'anu spomenut na oko 90 mjesta.

Knjiga sa zapisanim dobrim djelima zove se Illijjun.

Narod Semud je uništen strašnim glasom.

Narod Ad je uništen ledenim i silovitim vjetrom.

Lutov narod je uništen vjetrom punim pjeska.

Hadžerul esved, kamen uzidan u Kabu, prije je bio bijel.

Kada je hadis muttefekun alejhi, znači da ga bilježe i Buharija i Muslim i da je vjerodostojan.

Muhammedu [as] su od dunjalučkih stvari bile najdraže žene i mirisi.

Kad čovjek kihne treba reći elhamdulillah.

Davudov post je da čovjek jedan dan posti a jedan dan mrsi i to je Allahu najdraži post od svih dobrovoljnih postova.

Sure Felek i Nas su objavljene kad je opsihiren Muhammed [as]

Zijevanje je od šejtana, a kihanje je od Allaha dželle šanuhu.

Pet velikih predznaka Sudnjeg dana: Isa [as] , Jedžudž i Medžudž, propadanje zemlje, izlazak Sunca sa zapada i Dedždžal.

Narod Benu Israil je pretvoren u majmune i svinje.

Dedždžal će biti ubijen u Kudsu (Jerusalemu).

Isa alejhisselam će biti spušten u Damasku, na munaru Emevijske džamije.

Isa alejhisselam će umrijeti i biti ukopan u Medini.

Na Dedždžalovom čelu će pisati KAFIR.

Čovjek je Allahu dželle šanuhu najbliži dok je na sedždi.

Allah dželle šanuhu kaže za šejtana da nam je otvoreni neprijatelj.

Ljudi mnogo zanemaruju dvije Allahove blagodati: zdravlje i slobodno vrijeme.

Vrijeđanje muslimana je grijeh a njegovo ubistvo je kufr (nevjerstvo).

Treba podsticati ljude da na samrti kažu la ilahe illallah (nema boga osim Allaha).

Kada ti kršćan nazove selam odgovori mu sa ve alejkum.

Zavist uništava dobra djela kao što vatra sagorijeva drva.

Ebu Ubejde Amr ibn Džerrah je ubio svoga oca na Bedru, jer se njegov otac borio na strani mušrika.

Munafici se lijeno dižu na namaz i malo spominju Allaha dželle šanuhu.

Računanje vremena prema lunarnom kalendaru uveo je halifa Omer ibn Hattab.

Spavaču dok se ne probudi, djetetu dok ne postane punoljetno i ludaku dok ne počne razmiljati ne pišu se djela.

Državnu blagajnu (bejtul mal) prvi je uspostavio Ebu Bekr r.a.

Omer ibn Hattab r.a. je kao halifa noću obilazio ljude da vidi kako žive.

Islamski hilafet ukinuo je Mustafa Kemal Ataturk 1924. godine.

Najjači je čovjek koji sebe obuzda u srdžbi.

Umra u mjesecu ramazanu ima vrijednost hadža.

Ne treba se mnogo smijati jer smijeh umrtvljuje srce.

Muhammed [as] je učestvovao u dvadeset osam bitaka.

Najmlađi islamski vojskovođa je bio Usame ibn Zejd r.a.

Muhammedova [as] sablja zvala se Zulfikar.

Allah dželle šanuhu je nadahnuo pčelu.

Džennet je prekriven (okružen) dunjalučkim neprijatnostima, a džehennem je okružen (prekriven) dunjalučkim ugodnostima.

Jahalica na kojoj je Muhammed [as] učinio Isra i Miradž zvala se Burak.

Allahu najmrža mjesta su pijace.

Ko sakrije sramotu muslimana na dunjaluku, Allah dželle šanuhu će sakriti njegovu na Sudnjem danu.

Treba iskoristiti pet stvari: život prije smrti, zdravlje prije bolesti, slobodno vrijeme prije zauzetosti, mladost prije starosti i bogatstvo prije siromaštva.

Allahu dželle šanuhu najdraža mjesta su mesdžidi (džamije).

Ko okrene glavu od islama biće proživljen slijep.

Prva džamija sa munarom bila je Emevijska džamija u Damasku.

Aiša r.a. je, od žena, prenijela najviše hadisa od Muhammeda [as]

Klanjanje teravih namaza u džematu je počelo za vrijeme halife Omera ibn Hattaba.

Za vrijeme halife Omera ibn Abdul Aziza se nije imao kome dati zekat (ljudi su bili imućni).

Izvor: Merjem com

Obrada: Put vjernika

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz