Nastupanje Sudnjeg dana

Popularno na sajtu

Kada se približi istinita prijetnja Allah, [swt], će narediti meleku koji je zadužen za puhanje u sur[1] i on će puhnuti u sur jednom pa će se zemlja i brda dignuti i od jednog udara zdrobiti, nebesa rascijepiti (sazviježđa rasturiti i zvijezde pogasiti), nestaće njihovog sjaja, mora će se vatrom napuniti i pomrijeće[2] najgori ljudi kad im se ukažu strahote Sudnjeg dana i strahote potresa i sav užas toga stanja. I uvjeriće se da je istina ono čime im se prijetilo a oni su se toga dana tome izrugivali.

Allah, [swt], kaže: “O ljudi, Gospodara svoga se bojte! Zaista će potres kada Smak svijeta nastupi, veliki događaj biti! Na dan kad ga doživite svaka dojilja će ono što doji zaboraviti, a svaka trudnica će svoj plod pobaciti, i ti češ vidjeti ljude pijane, a oni pijani neće biti, već će tako izgledati zato što će Allahova kazna strašna biti.” (Prijevod značenja sure El-Hadždž, 1-2)

Allah, Blagi i Uzvišeni kaže: “A kad se jednom u rog puhne, pa se Zemlja i brda dignu i od jednog udara zdrobe, toga dana će se Smak svijeta dogoditi i nebo će se razdvojiti – tada će labavo biti[3] i meleki će na krajevima njegovim stajati[4], a prijesto Gospodara tvoga će toga dana iznad njih osmorica držati. Tada ćete ispitivani biti, i ni jedna vaša tajna neće skrivena ostati.” (Prijevod značenja sure El-Hakka, 13-18)

Allah, [swt], kaže: “Kada se nebo rascijepi i kada zvijezde popadaju, i kada se mora jedna u druga uliju, i kada se grobovi ispreturaju, – svako će saznati šta je pripremio, a šta propustio.” (Prijevod značenja sure Infitar, 1-5)

Kaže Allah, [swt], neka je uzvišena Njegova moć: “Sigurno će biti ono čime vam se prijeti! Kada zvijezde sjaj izgube i kada se nebo otvori[5] i kada se planine u prah zdrobe i kada se poslanici u određeno vrijeme skupe…[6] Do kojeg dana je to odloženo? – Do Dana sudnjeg! A znaš li šta je Dan sudnji? – Teško toga dana poricateljima!” (Prijevod značenja sure Mursalet, 7-15)

Uzvišeni Allah kaže (u prijevodu značenja): “A pitaju te o planinama[7], pa ti reci: “Gospodar moj će ih u prah pretvoriti i rasuti, a mjesta na kojima su bile ravnom leđinom ostaviti[8], ni udubina ni uzvisina na Zemlji nećeš vidjeti.[9]” Tog, Dana će se oni glasniku odazivati, moraće ga slijediti[10] i pred Milostivim glasovi će se stisati i ti ćeš samo šapat ćuti.” (Ta Ha, 105-107)

Allah, [swt], kaže: “Na Dan kad se Zemlja i planine zatresu i planine – pješčani humci razbacani postanu.[11]” (Prijevod značenja sure El-Muzzemmil, 14)

Naš Gospodar, Allah, [swt], kaže: “A na Dan kada planine uklonimo, i kad vidiš Zemlju ogoljenu,[12] – a njih smo već skupili, ni jednog ne izostavili -, pred Gospodarom tvojim biće oni u redove poredani: “Došli ste Nam onako kako smo vas prvi put stvorili, a tvrdili ste da vam nećemo vrijeme za oživljenje odrediti.” I knjiga će biti postavljena i vidjet ćete griješnika prestravljena zbog onog u njoj. “Teško nama!” – govoriće – “Kakva je ovo knjiga, ni mali ni veliki grijeh nije propustila, sve je nabrojala!” i naći će se upisano ono što su radili. Gospodar tvoj neće nikome nepravdu učiniti” (Prijevod značenja sure Kehf, 47-49)

Nastupanje Sudnjeg dana u vaktu najgorih ljudi (za zle ljude)

Od Abdullaha bin Amra bin Asa prenosi se da je Resulullah, [saw], rekao: “Izaći će Dedždžal među moj ummet i ostaće četrdeset – ne znam je li rekao dana, mjeseci ili godina – pa će Allah, dželle šanuhu, poslati Isaa sina Merjemina, i on će ga naći i uništiti. Potom će ljudi biti u takvom stanju da sedam godina među njima neće biti neprijateljstva. A onda će Allah, [swt], poslati vjetar iz pravca Šama i neće na licu zemlje ostati niko od onih koji imaju u srcu trun dobra ili imana a da ga neće taj vjetar zgrabiti. Pa čak i onoga ko bi se od vas u utrobu planine sakrio. I za njim se vjetar ući sve dok ga ne zgrabi.”

Pa je nastavio: “Čuo sam od Resulullaha, [saw], da je rekao: “Ostaće samo najgori ljudi brzi kao ptice sa čudima zvijeri koji neće znati razliku između pravog i krivog[13], pa će im se pokazati šejtan i reći će im: “Zar mi se nećete odazvati? A oni će reći: “Šta nam naređuješ?” A on će im narediti obožavanje kipova, pa će oni u tome istrajati, a imaće dobru opskrbu i lijep život. Zatim će se u rog puhnuti, pa to niko neće čuti, a da mu se vrat neće zgrbiti i opet ispraviti, pa je dodao: “Prvi koji će ga čuti je čovjek koji će ilovačom obljepljivati[14] vrelo za svoje deve. On će umrijeti, a pomrijeće i ljudi, zatim će Allah, [swt], poslati – ili je rekao: “Allah će spustiti” – kišu kao što je rosulja ili sjenka – Nu'manu (prenosioc hadisa) se dvojbi – i iz nje će izniknuti ljudska tijela, pa će se puhnuti po drugi put i oni će stajati otvorenih očiju. Zatim će im biti rečeno: “O ljudi, dođite svome Gospodaru!” Potom će biti zaustavljeni i pitani. Rekao je potom: “Pa će biti rečeno: “Izdvojite džehennemsku grupu”, a neko će upitati: “A koliko brojnu?”, pa će se reći: “Izvedite od svake hiljade (999).” Pa je nastavio: “Toga dana mladići će osjediti, i toga dana će Allah pokazati potkoljenicu.” (Hadis prenosi Muslim, 2258)

Puhanje u sur

Allah, [swt], kaže: “I u rog će se puhnuti, umrijeće oni na nebesima i oni na Zemlji, ostaće samo oni koje bude Allah odabrao;[15] poslije će se u rog po drugi put puhnuti i oni će, odjednom, ustati i čekati. I Zemlja će svjetlošću Gospodara svoga zasijati i Knjiga će se postaviti, vjerovjesnici i svjedoci[16] će se dovesti, i po pravdi će im se svima presuditi, nikome se neće nepravda učiniti.” (Prijevod značenja sure Ez-Zumer, 68-69)

Kaže Allah, [swt]: “I puhnuće se u rog, pa će oni iz grobova[17] prema Gospodaru svome pohrliti.[18]” (Prijevod značenja sure Ja Sin, 51)

I kaže Allah, [swt]: “A na Dan kad se u rog puhne pa se smrtno istrave i oni na nebesima i oni na Zemlji izuzev onih koje Allah poštedi, svi će mu ponizno doći.” (Prijevod značenja sure En-Neml, 87)

Niko sem Allaha, dželle šanuhu, ne zna koliko će vremena proći između dva puhanja u sur:

Prenosi Ebu Hurejre, [ra], da je Resulullah, [saw], rekao: “Između dva puhanja u rog proći će četrdeset. Pitali smo: “O Ebu Hurejre, je li četrdeset dana?” A on je rekao: “Ne znam.[19]” Pa smo opet upitali: “Je li četrdeset mjeseci?” A on je odgovorio: “Ne znam.” Upitali smo: “Je li četrdeset godina?” A on je odgovorio: “Ne znam.”, zatim će Allah, dželle šanuhu, spustiti s neba kišu i oni će izrastati kao što izrasta povrće”, i dodao je “a sve će kod čovjeka istruhnuti osim jedne kosti koja se zove “adžbuz zeneb” (repnjača)[20] pa će iz nje čovjek izrasti na Sudnjem danu.” (Mutefekun alejhi[21])

Učenjaci su raspravljali o broju puhanja pa su zaključili da će ih biti dva, tri ili četri. A ja sam rekao (autor knjige) da je najbliže istini dva puhanja. Prvo od njih kad će sve pomrijeti na nebesima i na Zemlji osim onih koje je Allah izuzeo, i drugo, na Sudnjem danu koje će strah izazvati i poslije kojeg će ljudi iz grobova prema svome Gospodaru ustati, a Allah najbolje zna.

Autor: AbdulMelik el-Kulejjib

Iz knjige: Strahote Sudnjeg dana

Priprema i obrada: Put vjernika

Fusnote:

[1] Es-Sur je ono u šta će se puhnuti a izlgeda kao rog ili slično

[2] Saika – mate tj. umrijeti, pomrijeti

[3] Vahija – munharika tj. labavo, opušteno, poderano

[4] Erdžaiha – hafatiha tj. na njenim krajevima, ivici ili rubu

[5]Furidžet – infetaret – vehet tj. naprsnuti, puknuti, rascijepiti

[6] Tj. kada se sakupe na Sudnjem danu

[7] Tj. da li će na Sudnjem danu išćeznuti ili će ostati

[8] Tj. zemlja će biti zaravnjena

[9] Tj. nećeš toga Dana na Zemlji vidjeti ni doline ni brežuljka, ni padine a ni uzvisine

[10] Tj. neće na stranu skretati

[11] Tj. od njih će postati nešto slično kao kad bi od čvrstog kamenja postale pješčane dine

[12] Tj. ogoljena tako da na njoj nema nikakvog znaka

[13] Tj. u činjenju zla i neprvde

[14] Zidati, malteriti vrelo tj. popravljati i lijepiti ilovačom

[15] Među njima su šehidi i oni koji su se zalagali na Allahovom putu prema riječima Resulullaha, [saw]: “Šehid će kod Allaha imati sedam svojstava: biće mu oprošteno pri prvom prolivanju njegove krvi i vidjeće svoje mjesto u Džennetu nagizdan odjećom imana, oženiće se sa sedamdeset dvije hurije, biće pošteđen kaburske patnje, biće siguran od velikog straha (na Sudnjem danu), biće mu stavljen na glavu tadž (kruna) dostojanstva, a njegovi rubini će biti vrijedniji od dunjaluka i svega na njemu, imaće pravo posredovanja za sedamdeset članova svoje porodice.” (Hadis prenosi Ahmed, 131/4, a El-Albani ga ocjenjuje kao sahih, Sahihul-Džami’ 40/5) i rekao je Resulullah, [saw]: “Ko umre zalažući se na Allahovom putu biće mu dodijeljena nagrada za njegova dobra djela koja je radio, biće mu data opskrba i biće siguran od zablude, i Allah će ga na Sudnjem danu proživjeti sigurnog od velikog straha.” (Hadis prenosi Ibn Madždže, Es-Sunen 924/2, a El-Munziri ga ocjenjuje kao sahih, Et-Tergib vet Terhib, 70/3 i El-Albani u Sahihul-Džami’ 357/5)

[16] Eš-Šuheda tj. meleki koji čuvaju

[17] El-Edždaš je mnošina od džedeš a znači kabur

[18] Tj. izaćiće žurno

[19] Ebejtu tj. ja odbijam da sigurno tvrdim da je rečeno četrdeset dana, mjeseci ili godina. A prenijeli su drugi da je četrdeset godina ali je sened hadisa daif (slab)

[20] Adžbu ez-zeneb je slaba kost kojom završava kičma i predstavlja vrh trtične kosti (repnjača)

[21] El-Feth, 172/10 i Muslim, 2270

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz