O dolasku pred Džennet i Džehennem

Popularno na sajtu

Uzvišeni Allah kaže: “A oni koii su se Gospodara svoga bojali u povorkama će u Džennet (Raj) bili povedeni, i kad do njega dođu – a kapije njegove već širom otvorene – čuvari njegovi će im reči: ‘Mir vama, od grijeha ste čisti, zato uđite u nj, u njemu ćete vječno boraviti!'” (Ez-Zumer, 73)

Opisujući Džehennem,  Allah kaže: “…i kad do njega dođu, kapije njegove će se pootvarati…” (Ez-Zumer, 71)

Kada meleci prema Džehennemu (Pakao) povedu njegove buduće stanovnike, njegova vrata bit će pozatvarana. U trenutku kad oni dođu do njih naglo će se otvoriti, kako bi ih na samom otvaranju iznenadila žestina patnje. Dakle, vrata Džehennema pred njima će odmah, bez imalo oklijevanja, biti otvorena, jer tako je sa kaznom koja je zaslužena. To je mjesto poniženja, jer njima neće biti omogućeno da sami uđu, nego će od čuvara Džehennema biti zatraženo da ih uvedu.

S druge strane, Džennet je Allahova kuća, mjesto Njegovog kerameta (počasti), mjesto predviđeno za Njemu drage goste, Njegove prijatelje i pomagače. Kada oni dođu do Dženneta, bit će iznenađeni što njegova vrata još nisu otvorena. Tada će poželjeti i zamoliti u svojoj dovi da budu otvorena. Zatražiti će od odabranih poslanika da to u njihovo ime učine. Svi će se ustručavati, do ne dođu do posljednjeg među njima, pečata, njihovog prvaka i najboljeg među njima. On će reći: “Ja sam za to određen.” Doći će ispod Arša i pasti ničice, na sedždu svome Gospodaru. Allah će ga ostaviti da tako proboravi koliko On bude želio, a zatim će mu dozvoliti da podigne glavu i zatraži što želi. To će mu biti dozvoljeno, zbog značaja koji ta vrata sama imaju, i zbog isticanja deredže i počasti koju Poslanik uživa.

U ovakvo prebivalište, čiji je vlasnik Vladar svega što postoji – Gospodar svjetova, moguće je uči tek nakon strahota i iskušenja koja vjernik prođe, od trenutka kada je postao umno zrela ličnost pa sve do trenutka kada stane pred Njega. On je u svom životu, zasigurno, bivao izložen sve težim i težim prilikama. Gospodar njegov iskušavao ga je raznim teškoćama, dok mu na kraju, kao nagradu, nije dozvolio da uđe u džennetske bašče. To je veličanstven prizor upotpunjenja blagodati, dolaska radosti i sreće.

Možda bi, u protivnom, neki neznalica mogao pomisliti da je Džennet poput kakve kahvane, u koju može ući ko god hoće. Međutim, Allahov je Džennet uzvišeno i dragocjeno mjesto. Između njega i ljudi mnogo je zapreka i teškoća, utočišta i pribježišta, te opasnosti bez kojih ga nije moguće zaraditi. Kakve veze ovo prebivalište ima sa onim koji je tokom života slijedi svoje strasti i pohotu! Takav će biti daleko od Dženneta, na sasvim drugom mjestu, koje je za njega stvoreno i za takve kao on pripremljeno.

Razmisli o tome šta se dešava s pripadnicima jedne i druge povorke, dok ih do vrata njihovih budućih vječnih prebivališta meleci dovode.

Jedini se raduju susretu, šetnji sa svojom braćom, udruženi u zajednicu, radosnih lica, odlučnih srca, baš kao i na dunjaluku, kad su bili udruženi u činjenju dobra.

Drugu skupinu čine oni koji će nastaniti ono drugo, ružno prebivalište. Oni će biti dovođeni u povorkama čiji će se pripadnici međusobno proklinjati, i jedni prema drugima će neprijatnost i nelagodu osjećati. To je jasna slika, u kojoj se slikovito vidi poniženje, sramota, i jasnija je od one u kojoj bi billi dovođeni jedan po jedan. Dakle, nemoj zaboraviti da porazmisliš o Njegovi riječima “u povorkama”.

Čuvari Dženneta će njegovim budućim stanovnicima reći: “Mir vama!” Počet će govor selamom, koji u svom značenju podrazumijeva mir i spas od svakog zla i onog što je ružno i neugodno. Drugim riječima, bit ćete spašeni i od danas vam se nikakva neugodnost neće desiti. Zatim će im se reći: “Od grijeha ste čisti, zato uđite u njega, u njemu ćete vječno boraviti!” Drugim riječima, vaš spas i ulazak u Džennet je zbog toga što ste od čisti od grijeha. Tako će im izraziti dobrodošlicu, naglašavajući spasenje i sigurnost. Obradovat će ih priznanjem njihove čistote, ulaskom u Džennet i vječnim boravkom u njemu.

Za razliku od njih, stanovnici Džehennema – kad do njegovih vrata dođu, u stanju zabrinutosti, jada i tuge, i kad ona budu otvorena – stat će zaprepašteni i još više zabrinuti, ukoreni i rasplakani zbog džehennemskih stražara koji će im reći: “Zar vam nisu dolazili poslanici između vas samih, da vam kazuju znakove Gospodara vašeg i da vas upozore da će ovaj dan doći?!” Oni će priznati kazavši: “Svakako.” Meleci će ih tada “obradovati” da će u Džehennem ući i u njemu vječno boraviti, a loše li je to prebivalište za njih!

Razmisli o tome kako će čuvari Dženneta reći njegovim stanovnicima: “Uđite u njega”, a džehennemski stražari budućim stanovnicima Džehennema zapovijediti: “Ulazite na džehennemska vrata!” U ovome se krije zanimljiva tajna i jedno divno tumačenje, nešto što ne bi trebalo promaknuti pažljivom promatraču. S obzirom da je riječ o prebivalištu u kojem se trpi kazna, njegova vrata i kapije su neobično strašni, nešto najstrašnije i najjadnije s čime onaj koji dolazi na izdržavanje kazne može biti dočekan. Primicanjem tim vratima taj će biti približen jadu, poniženju, tuzi i muci. Bit će rečeno: “Ulazite na vrata njegova!” To će za njih biti poniženje i sramota. Zatim će saznati da strahota samog ulaska nije najstrašnija. Već da ih čeka vječni boravak u Vatri.

Džennet je, s druge strane, prebivalište za počast i ugled, koje je Allah pripremio Svojim štićenicima. Još u početku bit će obradovani zasluženim mjestima i vječnim boravkom u Džennetu. Razmisli o kur'anskim riječima: “Edenski vrtovi, čije će kapije biti za njih otvorene, u kojima će se odmarati, i raznovrsno voće i piće tražiti” (Sad, 50-51) Kada uđu u Džennet, njegove kapije neće se zatvarati, nego će za njih ostati stalno otvorene.

Što se stanovnika Džehennema tiče, kada u njega uđu, njegove kapije bit će za njih pozatvarane kao što Uzvišeni kaže: “Ona će iznad njih biti zatvorena, plamenim stupovima zasvođena.” (El-Humeze, 8-9) Stupovi od vatre će biti svodovi, držači vrata s unutrašnjosti poput čvrstih kamenih okovratnika.

Mukatil kaže: “To znači da su vrata njegova za njima mnogostruko pozatvarana, tako da iz njega nikada neće izaći ničiji jad, niti će bilo koja druga duša u njega ući.”

To što su vrata Dženneta otvorena neprestano išaret je, znak da njegovi stanovnici mogu normalno se ponašati, ulaziti i izlaziti, šetati kud god i kad god zažele, da meleci mogu stalno navraćati s darovima od njihovog Gospodara, da ono što ih veseli u bilo koje doba može ući. Također, to je znak da se radi o sigurnom prebivalištu, gdje nije potrebno zatvarati vrata, što je bilo neophodno za vrijeme njihovog boravka na dunjaluku.

U oba sahiha nalazi se hadis koji prenosi Ebu Hazim od Sehla b. Sa'da, radijallahu anhu, u kojem stoji da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Džennet ima osam vrata, a jedna vrata se zovu Er-Rejjan, na koja ulaze samo postači.”

U oba sahiha je i hadis od Ez-Zuhrija, koji prenosi od Humejda b. Abdurrahmana, a ovaj od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, u kojem se kaže da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko dvostruko udijeli na Allahovom putu, bit će prozivan sa vrata Dženneta: ‘O Allahov robe, ti koji si učinio to i to dobro.’ Ko bude redovno obavljao namaz, bit će prozvan sa vrata namaza, ko bude mudžahid, bit će prozvan sa vrata džihada, ko bude dijelio sadaku, bit će prozvan sa vrata sadake, a ko bude od postača, bit će prozvan sa vrata Er-Rejjan.” Tada Ebu Bekr reče: ‘Allahov Poslaniče, draži si mi i od oca i od majke! Mene puno ne zanima što će neki biti prozivani od ovih ili onih vrata. Ima li iko da će biti prozivan sa svih vrata?’,'Ima, i nadam se da ćeš ti biti jedan od njih’, reče Poslanik.”

U Muslimovom Sahihu nalazi se hadi koji prenosi Omer b. El-Hattab, u kojem stoji da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko god od vas bude upotpunio svoj abdest i rekao: ‘Ešhedu en la ilahe illellahu vahdehu la šerike lehu, ve ešhedu enne Muhammeden abduhu ver resuluhu’, otvorit će mu se svih osam džennetskih vrata, da uđe na koja hoće.”

Iz knjige: Vodič ka Džennetu, šejh Ibn Kajjim el-Dževzijje, str. 81-88.

 

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz

%d