Opis Džehennema

1572
Dzehenem
Foto ilustracija (U Džehennemu će jedna sekunda patnje biti dovoljna da čovjek zaboravi svaku blagodat koju je doživio na dunjaluku)

Molimo uzvišenog Allaha Gospodara Milostivog da nas sačuva Džehennema i svega onoga što prema njemu vodi.

U njemu će jedna sekunda patnje biti dovoljna da čovjek zaboravi svaku blagodat koju je doživio na dunjaluku.Obaveza svakom muslimanu je da vjeruje u postojanje Džehennema i obavezno mu je da vjeruje da je Dzehennem već stvoren.On će biti trajno prebivalište ljudima koji su poricali Allahove dželešanhu dokaze.

“A za one koji ne vjeruju u Gospodara svoga kazna je Džehennem, užasno je ono boravište! 

Kad budu u nj bačeni, pucketanje njegovo će čuti, i on će ključati, gotovo da se od bijesa raspadne.

Kad god se koja gomila u nj baci, stražari u njemu će je upitati: “Zar nije niko dolazio da vas opominje?”

“Jest, dolazio nam je onaj koji nas je opominjao” – odgovoriće   – “a mi smo poricali i govorili: Allah nije objavio ništa, vi ste u velikoj zabludi!”

I reći će: “Da smo slušali ili razmišljali, ne bismo među stanovnicima Džehennema bili!”
I oni će priznati da su bili nevjernici – pa, stanovnici Džehennema ognjenog daleko bili!”

Sura Al-Mulk

“Kada bi se stanovinici Džehennemske vatre izveli i u dunjalučku vatru uveli mirno bi spavali.”

Stanovnici Dzehennema će imati odjeću od vatre.

“Onima koji neće da vjeruju odjela će od vatre biti skrojena, a ključala voda biće na glave njihve sipana.” (Prijevod značenja El-Hadždž, 19.)

Hrana, piće, odjeća pa čak i postelja i pokrivači će im biti od vatre, sve će biti od vatre.

“U Džehennemu će im ležaji i pokrivači od vatre biti.Eto tako ćemo Mi nevjernike nagraditi.” (Prijevod značenja El-E'araf, 41.)

Gdje će pobjeći? Iznad njih vatra! Ispod njih vatra! Oko njih vatra, pa i na njima i u njima samima vatra…

Kada ih Džehennem vidi iz daljine izrazit će im dobrodošlicu, obradovat će se njihovom dolasku: „Kada ih Džehennem ugleda iz daljine, čut će kako gnjevan huči, ključa i odiše.“ (Prijevod značenja El-Furkan, 12.)

Vidjet će Džehennem kako visoko baca iskre: „On će kao kule bacati iskre, kao da su kamile riđe. Teško toga dana poricateljima!“ (Prijevod značenja El-Murselat, 32-34.)

Iblis će predvoditi nevjernike do vatre, a iza njega će biti njegovi sljedbenici. Dok se budu Džehennemu približavali, slušat će njegovo hučanje i ključanje, gledaće kako džehennemske iskre visoko u vis lete, pa kada dođu do vrata Džehennema, Iblis će povikati: „O propasti moja! O propasti moja!“

Također i svaki od njegovih sljedbenika, iza njega, će isto povikati: „O propasti moja! O propasti moja!“ Svevišnji Allah kaže: „Ne prizivajte danas jednu propast, već prizivajte mnoge propasti!“ (Prijevod značenja El-Furkan, 14.)

Dočekat će ih čuvari Džehennema, meleki strogi i snažni koji izvršavaju sve što im Uzvišeni Allah naredi: „Kada god se koja gomila u njega baci, stražari u njemu će je upitati: ‘Zar vam niko nije dolazio da vas opominje?!'“ (Prijevod značenja El-Mulk, 8.) Šta vam je? Zar vam niko nije dolazio i pozivao vas? Zar niste znali, zar niste čuli da postoji vjera u kojoj se samo Allah obožava na način kako ga je samo Muhammed, sallallahu ‘alejhi ve sellem, obožavao? Zar vas niko nije opomenuo?

Kako će se džehennemlije vezati i bacati u vatru?

Uzet će se za vrh kose pri čelu i poviti unazad sve dok se njihov potiljak ne sastavi sa njihovim petama! Kičme će im popucati! Tako svezani bit će bačeni u Džehennem: „Nevjernici će se po biljezima svojim poznati, pa će za kike i za noge ščepani biti.“ (Prijevod značenja Er-rahman, 41.)

Kakav je Džehennem?

Dubina Džehennema je sedamdeset godina. Ko bude bačen u njega, dospjet će na njegovo dno nakon sedamdeset godina. Danas kada bi se bacio kamen sa najveće zgrade, za kratko vrijeme, za nekoliko sekundi, našao bi se na tlu. Šta mislite: sedamdeset godina??? Boja Džehennema je crna, potpuna tama. Džehennem se žestio dugi niz godina vatrom dok nije postao crven. Zatim se žestio vatrom dok nije postao bijel, a zatim se žestio dok nije postao crn. „Gospodaru naš, doista, onoga koga Ti budeš u vatru uveo, Ti si ga osramotio, a nevjernici neće imati pomagača!“ (Prijevod značenja Alu Imran, 192.)

Vidimo vatru na Dunjaluku. Vidimo kako zahvati neku kuću i potpuno je sagori. Vatrogasci nisu u stanju ništa da učine. To je dunjalučka vatra, a što se tiče džehennemske vatre, ona je sedamdeset puta jača i žešća od dunjalučke.

Priprema: Put vjernika

Izvor: Transkripcija audio zapisa pod nazivom “Opis Dzehennema 1.dio”