Opis Džehennema

Popularno na sajtu

Molimo uzvišenog Allaha Gospodara Milostivog da nas sačuva Džehennema i svega onoga što prema njemu vodi.

U njemu će jedna sekunda patnje biti dovoljna da čovjek zaboravi svaku blagodat koju je doživio na dunjaluku.Obaveza svakom muslimanu je da vjeruje u postojanje Džehennema i obavezno mu je da vjeruje da je Dzehennem već stvoren.On će biti trajno prebivalište ljudima koji su poricali Allahove dželešanhu dokaze.

“A za one koji ne vjeruju u Gospodara svoga kazna je Džehennem, užasno je ono boravište! 

Kad budu u nj bačeni, pucketanje njegovo će čuti, i on će ključati, gotovo da se od bijesa raspadne.

Kad god se koja gomila u nj baci, stražari u njemu će je upitati: “Zar nije niko dolazio da vas opominje?”

“Jest, dolazio nam je onaj koji nas je opominjao” – odgovoriće   – “a mi smo poricali i govorili: Allah nije objavio ništa, vi ste u velikoj zabludi!”

I reći će: “Da smo slušali ili razmišljali, ne bismo među stanovnicima Džehennema bili!”
I oni će priznati da su bili nevjernici – pa, stanovnici Džehennema ognjenog daleko bili!”

Sura Al-Mulk

“Kada bi se stanovinici Džehennemske vatre izveli i u dunjalučku vatru uveli mirno bi spavali.”

Stanovnici Dzehennema će imati odjeću od vatre.

“Onima koji neće da vjeruju odjela će od vatre biti skrojena, a ključala voda biće na glave njihve sipana.” (Prijevod značenja El-Hadždž, 19.)

Hrana, piće, odjeća pa čak i postelja i pokrivači će im biti od vatre, sve će biti od vatre.

“U Džehennemu će im ležaji i pokrivači od vatre biti.Eto tako ćemo Mi nevjernike nagraditi.” (Prijevod značenja El-E'araf, 41.)

Gdje će pobjeći? Iznad njih vatra! Ispod njih vatra! Oko njih vatra, pa i na njima i u njima samima vatra…

Kada ih Džehennem vidi iz daljine izrazit će im dobrodošlicu, obradovat će se njihovom dolasku: „Kada ih Džehennem ugleda iz daljine, čut će kako gnjevan huči, ključa i odiše.“ (Prijevod značenja El-Furkan, 12.)

Vidjet će Džehennem kako visoko baca iskre: „On će kao kule bacati iskre, kao da su kamile riđe. Teško toga dana poricateljima!“ (Prijevod značenja El-Murselat, 32-34.)

Iblis će predvoditi nevjernike do vatre, a iza njega će biti njegovi sljedbenici. Dok se budu Džehennemu približavali, slušat će njegovo hučanje i ključanje, gledaće kako džehennemske iskre visoko u vis lete, pa kada dođu do vrata Džehennema, Iblis će povikati: „O propasti moja! O propasti moja!“

Također i svaki od njegovih sljedbenika, iza njega, će isto povikati: „O propasti moja! O propasti moja!“ Svevišnji Allah kaže: „Ne prizivajte danas jednu propast, već prizivajte mnoge propasti!“ (Prijevod značenja El-Furkan, 14.)

Dočekat će ih čuvari Džehennema, meleki strogi i snažni koji izvršavaju sve što im Uzvišeni Allah naredi: „Kada god se koja gomila u njega baci, stražari u njemu će je upitati: ‘Zar vam niko nije dolazio da vas opominje?!'“ (Prijevod značenja El-Mulk, 8.) Šta vam je? Zar vam niko nije dolazio i pozivao vas? Zar niste znali, zar niste čuli da postoji vjera u kojoj se samo Allah obožava na način kako ga je samo Muhammed, sallallahu ‘alejhi ve sellem, obožavao? Zar vas niko nije opomenuo?

Kako će se džehennemlije vezati i bacati u vatru?

Uzet će se za vrh kose pri čelu i poviti unazad sve dok se njihov potiljak ne sastavi sa njihovim petama! Kičme će im popucati! Tako svezani bit će bačeni u Džehennem: „Nevjernici će se po biljezima svojim poznati, pa će za kike i za noge ščepani biti.“ (Prijevod značenja Er-rahman, 41.)

Kakav je Džehennem?

Dubina Džehennema je sedamdeset godina. Ko bude bačen u njega, dospjet će na njegovo dno nakon sedamdeset godina. Danas kada bi se bacio kamen sa najveće zgrade, za kratko vrijeme, za nekoliko sekundi, našao bi se na tlu. Šta mislite: sedamdeset godina??? Boja Džehennema je crna, potpuna tama. Džehennem se žestio dugi niz godina vatrom dok nije postao crven. Zatim se žestio vatrom dok nije postao bijel, a zatim se žestio dok nije postao crn. „Gospodaru naš, doista, onoga koga Ti budeš u vatru uveo, Ti si ga osramotio, a nevjernici neće imati pomagača!“ (Prijevod značenja Alu Imran, 192.)

Vidimo vatru na Dunjaluku. Vidimo kako zahvati neku kuću i potpuno je sagori. Vatrogasci nisu u stanju ništa da učine. To je dunjalučka vatra, a što se tiče džehennemske vatre, ona je sedamdeset puta jača i žešća od dunjalučke.

Priprema: Put vjernika

Izvor: Transkripcija audio zapisa pod nazivom “Opis Dzehennema 1.dio”

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz