Ako si musliman, moraš shvatiti da pobjeda i poraz zavise samo od Allaha

Popularno na sajtu


Ovo je prijevod nekoliko poruka Emira Jugozapadnog sektora Vilajeta Kabardino, Balkarija i Karačaj, Zekerijjaha Šamajeva, objavljen 30. januara, a koji je nedavno postigao šehadet, zajedno sa još nekoliko braće:

“Tražim zaštitu kod Allaha od prokletog šejtana. U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog. Hvala Allahu, Gospodaru svjetova i mir i blagoslov neka je na Muhammeda, sallallahu alejhi we sellem, njegovu porodicu i ashabe.

Allah je Stvoritelj nebesa i zemlje i Njemu pripada sva vlast, On daje život i smrt, samo je On dostojan da Ga se plašimo! On je stvorio čovjeka sa razlogom, čovjeku je pokorio planine, mora, okeane i on je zadovoljan sa tim. Podario mu je nafaku, obogatio zemlju raznim voćem i čovjek voli slatkoću ovog života! On je podario srce koje osjeća radost, tugu, ljubav i čovjek ne vidi nikakvog smisla živjeti bez ovih osjećaja.

Niko ne zna bolje čovjeka od njegovog Stvoritelja. On kaže: “Zaista Moja milost predhodi Mojoj srdžbi!” (Sahih Buhari, 93/501)

On nije ništa propustio. On je sve dao čovjeku za život na ovom svijetu! I odjednom ga vidimo nezahvalnog, raspravljajući o Allahovim znakovima, ajetima, tvrdoglavog čovjeka koji odbija svog Gospodara, koristeći prednosti ovog života. Ali Allah je rekao:

“Allah ne opterećuje nikoga preko njegovih mogućnosti…” (El-Bekara, 286)

I Allah je rekao: “O ljudi, klanjajte se svome Gospodaru, Koji je stvorio vas i one prije vas, da bi ste se kazne sačuvali; Koji vam je zemlju učinio posteljom, a nebo zdanjem; Koji sa neba spušta kišu i čini da s njom rastu plodovi, hrana za vas. Zato ne činite svjesno druge Allahu ravnim! A ako sumnjate u ono što objavljujemo robu Svome, načinite vi jednu suru sličnu objavljenim njemu, a pozovite i božanstva vaša, osim Allaha, ako istinu govorite. Pa ako ne učinite, a nećete učiniti, onda se čuvajte vatre za nevjernike pripremljene, čije će gorivo biti ljudi i kamenje.” (El-Bekara, 21-24)

Želja za sticanjem bogatstva i strah od neprijatelja su dvije karakteristike koje su razlozi zašto ljudi skreću sa pravog puta. Za one koji su obuzeti ovodunjalučkim bogatstvom, Allah je rekao:

“Navedi im kao primjer da je život na ovom svijetu kao bilje, koje i poslije natapanja vodom, koju Mi sa neba spuštamo, ipak postane suho, i vjetrovi ga raznesu. A Allah sve može!” (El-Kehf, 45)

Čovjek koji vjeruje u Allaha, obavlja namaz, ali kada ga Allah testira i iskušava neprijateljem koji se počinje boriti protiv njega, da bi se vidjela njegovu iskrenost, zbog svoga straha je spreman da se pokori svom neprijatelju. Ako bi takav vidio da će vjernici da prevagnu, rekao bi: “Ja sam sa vama vjernicima, ja sam sa vama.” Kakav je položaj ovog čovjeka kod Allaha?

Allah kaže: “Ima ljudi koji govore: ‘Vjerujemo u Allaha’ – a kada neki Allaha radi bude na muke stavljen, on drži da je ljudsko mučenje isto što i Allahova kazna. A ako pobjeda dođe od Gospodara tvoga, sigurno će oni reći: ‘Bili smo uz vas!’ A zar Allah ne zna dobro ono što je u grudima čijim?” (El-Ankebut, 10)

Nema sumnje da strah doživljavaju svi ljudi. Strah je osjećaj koji je Allah darovao čovječanstvu, tako da se ljudi boje Njega samo, tako da ne krše zakone koje je On uspostavio na zemlji. Međutim, ljudi takođe koriste svoj strah (kao izgovor) pred onima koji imaju samo privremenu vlast, pred zanemarljivim ljudima koji se ne boje svoga Gospodara i koji su odlučili da zamjene Njegov zakon sa njihovim zakonima nazivajući to “svjetskim poretkom”.

Iz kojeg razloga su zakoni Rusije uspostavljeni na našoj zemlji?! Mi se borimo protiv njih, jer se oni smatraju “pametnijim” od Stvoritelja nebesa i zemlje, jer su oni izbacili Njegove zakone i uspostavili nepotpune i fiktivne zakone izmišljene od strane budala, koji misle da mogu proći nekažnjeno radi tog čina. Oni se bore protiv nas govoreći da se bore protiv zla i da uspostave red, ali Allah, subhanehu we te'ala kaže:

“Kada im se kaže: ‘Ne remetite red na zemlji!’ – odgovaraju: ‘Mi samo red uspostavljamo!’ Zar?! A, uistinu, oni nered siju, a ne opažaju. Kad im se kaže: ‘Vjerujte kao što pravi ljudi vjeruju!’ – oni odgovaraju: ‘Zar da vjerujemo u ono u što bezumni vjeruju?’ – A, uistinu, oni su bezumni, ali ne znaju.” (El-Bekara, 11-13)

O muslimani, o naša braćo i sestre, o ljudi koji sebe smatrate ummetom Muhammeda, sallallahu ‘alejhi we sellem, mi smo od vas! Ovdje su ljudi koji su spremni da vas brane sa svojom krvlju! Zašto ste se okrenuli od ljudi među vama, koji se ne boje i koji ginu radi Istine, da odbrane ponos islamskog ummeta u žestokim borbama sa nevjernicima?! Zar niste umorni od izmišljanja razloga da bi nas krivili, samo da bi se zaštitili od nevjerničkog zla?!

Koliko su života oni već uništili!? Šta vam još trebaju nanijeti, da bi ste vi promijenili mišljenje? Gubite nezamjenjive trenutke ovoga života u praznim govorima, gledanju TV programa i filmova. Bojite se kafira i želite sebe i svoje porodice zaštititi od zla, ali su vas već ubili! Njihova propaganda je već pokorila vaša srca! Tražite simpatije nevjernika preko Allahove srdžbe i Allah će vam dati ono za čim težite. Ali, hoće li strah biti opravdanje da bi opravdali sebe (svoju pokornost kafirima) pred Allahom na Sudnjem danu?

Allah, subhanehu we te'ala, je rekao: “Kada budu uzimali duše onima koji su prema sebi ogriješili, meleki će upitati: ‘Šta je bilo sa vama?’ – ‘Bili smo potlačeni na Zemlji’ – odgovoriće. – ‘Zar Allahova Zemlja nije prostrana i zar se niste mogli nekud iseliti?’ – reći će meleki, i zato će njihovo prebivalište biti džehennem, a užasno je on boravište.” (En-Nisa, 97)

Da, malo nas je i jedan od razloga toga je vaš strah. Neprijatelja je mnogo i oni su svuda, ali da Allah nije sa nama i na našoj strani, onda ne bi bilo mudžahida, čiji je cilj da traže Njegovo zadovoljstvo. Koliko mnogo puta je u istoriji islama brojčano mala grupa mudžahida pobijedila nevjerničke vojske?! Ako ste muslimani, onda morate da shvatite da pobjeda i poraz zavisi samo od Allaha, Gospodara svjetova, Stvoritelja svih stvari, Svemogućeg, Mudrog!

Znajte da je ovosvjetski život kao odsjaj, svjetluca kao prsten. U kontaktu sa sunčevom svjetlosti on zablista, a zatim brzo nestane. Bljesak, a zatim nestane. I to veoma brzo, zar ne? Ovaj trenutak (ovaj život) će proći i mi ćemo ponijeti naša djela na našim plećima i samo neizbrisiva dobra djela će biti od koristi pred našim Gospodarom! Stoga dozivajte Allaha govoreći: “O Allahu, Gospodaru Džibrila, Mikaila i Israfila, koji znaš vidljivo i nevidljivo, Ti si Onaj koji presuđuje među Svojim robovima u stvarima u kojima se oni razilaze. Uputi nas Istini u odnosu na stvari oko kojih postoji neslaganje sa Tvojim dopuštenjem. Ti upućuješ koga Ti hoćeš na pravi put.”

Izvor: Kavkaz-Jihad blog

Prijevod: Islamski emirat

Obrada: Put vjernika

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz