Paganska misao i argument: Zbog čega nevjernici padaju u zabludu

Popularno na sajtu

Kada se rob okrene i počne zapadati u tamu mnogoboštva, njegova idejna i naučna mjerila postaju nesigurna i izvitoperena. Najbolji dokaz za to je postupak predislamskih paganskih Arapa prema svojim bogovima. Uzvišeni Allah kaže: “Da li je na ispravnijem putu onaj koji se idući spotiče ili onaj koji pravim putem uspravno ide?” (El-Mulk, 22.)

Tekstovi Kur'ana i Sunneta pojašnjavaju mnogobrojne osobenosti paganske misli i argumentiranja, ne satno kod predislamskih Arapa, već kod svih sljedbenika neistine i zablude. Evo primjera:

1 Zanemarivanje čula

Allah, azze ve dželle, je čovjeku podario čula koja ga pomažu da promatra i razmišlja, te da istinski spozna Allaha. Međutim, mnogobošci su svoja čula dokinuli i nisu ih upotrebljavali u zadovoljstvu Allaha lJzvišenog. Allah, azze ve dželle., kaže:

„I reći će: ‘Da smo slušali ili razmišljali, ne bismo među stanovnicima Džehennema bili!'”(El-Mulk, 10.)

I kaže:

„Mi smo za Džehennem mnoge džine i ljude stvorili; oni pameti imaju – a njima ne shvaćaju, oni oči imaju – a njima ne vide, oni uši imaju – a njima ne čuju; oni su kao stoka, čak i gori – oni su zaista nemarni.“ (El-E'araf: 179.)

2 Oslanjanje na bajke i legende

Nakon što su mnogobošci svoje razume ugasili i svoja čula zanemarili, nužno su se morali osloniti na proširena praznovjerja i legende. Kod njih se rasprostranila obožavanje kamenja, kipova i drveća. Njihova zabluda i poniranje su dostigli stepen kojeg navodi Ebu Redža’ el-Ataridi, radijallahu anhu: „Obožavali smo kamen. Kada bismo našli bolji od njega, prethodni bismo bacili a taj uzeli. Kada ne bismo našli kamen, sabrali bismo hrpu zemlje pa bismo doveli ovcu i na tu hrpu namuzli mlijeka, a onda bismo oko toga kružili (tavafili).“[1]

Zbog ovoga je bezumlje vladalo paganskom mišlju. Shvatanja su se iskrenula, a nestalo je naučne tematičnosti. Legende su, u mnogim vjerovanjima i praktičnim stavovima, bile vladajuće i uređivale su društvene odnose ljudi.

Kao rezultat toga bilo je:

  • Pribjegavanje vradžbini (sihr) i astrologiji

Vračari i astrolozi prije, a i danas, imaju veliku ulogu u oblikovanju i utjecaju na paganske umove. Zato Allah Uzvišeni kaže:

„I povode se za onim što su šejtani o Sulejmanovoj vladavini kazivali. A Sulejman nije bio nevjernik, – šejtani su nevjernici učeći ljude vradžbini i onome što je bilo nadahnuto dvojici meleka, Harutu i Marutu, u Babilonu. A njih dvojica nisu nikoga učili dok mu ne bi rekli: ‘Mi samo iskušavamo, i ti ne budi nevjernik!”‘ (El-Bekare, 102.)

  • Veličanje džina i šejtana

Paganski Arapi su se bojali džina i šejtana. Veličali su ih i njima prinosili žrtve. Kada bi se neki čovjek od Arapa našao u dolini rekao bi: „Utječem se gospodaru ove doline od zla luđaka iz njegovog naroda, pa bi on kod njega konačio.“ Zato je Uzvišeni rekao:

„I bilo je ljudi koji su pomoć od džina tražili, pa su im tako obijest povećali.“ (El-Džinn, 6.)

  • Padanje pod uticaj lošeg predviđanja i pesimizma

Od Muavije b. el-Hakema, radijallahu anhu, se prenosi da je rekao: „Rekao sam: ‘Allahov Poslaniče, u paganstvu smo radili neke stvari – išli smo prorocima.’ Rekao je: ‘Nemojte ići prorocima.’ Rekao sam: ‘Predviđali smo zlo.’ On reče: ‘To je nešto što neko od vas nađe u svojoj duši, ali neka vas to ne odvraća.’ Rekao sam: ‘Neki ljudi od nas predskazuju.’ Reče: ‘Jedan od vjerovjesnika je predskazivao, pa čije predskazivanje bude u suglasnosti sa njegovim, ispravno je predvidio.[2]

3 Zadržavanje u svijetu materijalizma

Pogledi i razmišljanja pagana i sljedbenika zablude su ograničeni na osjetilne i materijalne činjenice. Njihovi minimizirani umovi nisu spoznali više stvari. Uzvišeni kaže:

„I govore: ‘Nećemo ti vjerovati sve dok nam iz zemlje živu vodu ne izvedeš; ili dok ne budeš imao vrt od palmi i loze, pa da kroz njeg svukuda rijeke provedeš; ili dok na nas nebo u parčadima ne oboriš, kao što tvrdiš; ili dok Allaha i meleke kao jamce ne dovedeš; ili dok ne budeš imao kuću od zlata ili dok se na nebo ne uspneš; a nećemo vjerovati ni da si se uspeo sve dok nam ne doneseš Knjigu da je čitamo.’ Reci: ‘Hvaljen neka je Gospodar moj! -zar ja nisam samo čovjek, poslanik?'” (El-Isra’, 90-93.)

Uzvišeni kaže: “I kada ste uglas rekli: ‘O Musa, mi ti nećemo vjerovati dok Allaha ne vidimo!'” (El-Bekare, 55)…

Ovdje potvrđuje da sljedbenici neistine ne prelaze svijet materijalnog, i povrh toga, zanemaruju svoja čula. Vidjeli smo da oni od svojih potencijala upotrebljavaju onoliko koliko upotrebljava maloljetno dijete koje je uvjereno samo u ono što može okom vidjeti i rukama dohvatiti. Ovo je okorjeli materijalizam na razini glupavosti, a iznad njega se pametni uzdižu.

4 Odbijanje vidljivih dokaza zbog slijepog slijeđenja

Pokuđeno slijeđenje je slijeđenje samo zbog prihvatanja onoga na čemu je onaj koji se slijedi, bez obzira na ispravnost ili neispravnost. Slijepo slijeđenje je slučaj (slijeđenja) svakog velikog čovjeka koji ima pristalice. Zato, kada je Kur'an Časni objavljen našem Vjerovjesniku Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem, usprotivili su mu se riječima: “I još kažu: ‘Trebalo je da ovaj Kur'an bude objavljen kakvom uglednom čovjeku iz jednog od ova dva grada!'” (Ez-Zuhruf, 31.)

Njihovi velikani su ih spriječili da vjeruju u Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem. Uslovili su mu da otjera siromahe i slabašne kako bi veliki zadobili moć i vlast. Zato Uzvišeni kaže:

„Budi čvrsto uz one koji se Gospodaru svome mole ujutro i navečer u želji da naklonost Njegovu zasluže, i ne skidaj očiju svojih s njih iz želje za sjajem u životu na ovom svijetu, i ne slušaj onoga čije smo srce nehajnim prema Nama ostavili, koji strast svoju slijedi i čiji su postupci daleko od razboritosti.“ (El-Kehf, 28.)

Kur'an ukazuje na tri vrste pokuđenog slijeđenja:

  • Veličanje pokornosti očeva i djedova

Mušrici su odbijali poziv Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, slijeđenjem svojih očeva i udaljavanjem od istine.

„Neki će reći: Oni čak govore: ‘Mi smo zatekli pretke naše kako ispovijedaju vjeru i prateći ih u stopu mi smo na pravom putu.’ I eto tako, prije tebe, Mi ni u jedan grad nismo poslanika poslali, a da oni koji su raskošnim životom živjeli nisu govorili: ‘Zatekli smo pretke naše kako ispovijedaju vjeru i mi ih slijedimo u stopu.'“ (Ez-Zuhurf, 22-23.)

Uzvišeni kaže: „A kada im se rekne: ‘Slijedite Allahovu Objavu!’ – oni odgovaraju: ‘Nećemo, slijedit ćemo ono na čemu smo zatekli pretke svoje.’ – Zar i onda kada im preci nisu ništa shvaćali i kada nisu na pravom putu bili?!“ (El-Bekare, 170.)

  • (Slijepo) Slijeđenje učenjaka i pobožnjaka

Uzvišeni kaže: „Oni, pored Allaha, bogovima smatraju svećenike svoje i monahe svoje i Mesiha, sina Merjemina.” (Et-Tevbe, 31.)

Njihovo uzimanje za bogove pored Allaha, azze ve dželle, ogleda se u pokornosti njima u zabrani dozvoljenog i dozvoli zabranjenog.

  • Slijeđenje (zabludjelih) poglavara, kraljeva i velikana

Uzvišeni kaže:

“Na Dan kad se njihova lica u vatri budu prevrtala, govorit će: ‘Kamo sreće da smo se Allahu pokoravali i da smo Poslanika slušali!’ I govorit će: ‘Gospodaru naš, mi smo prvake naše i starješine naše slušali, pa su nas oni s pravog puta odveli; Gospodaru naš, podaj im dvostruku patnju i prokuni ih prokletstvom velikim!'” (El-Ahzab, 66-68.)

Rezultati slijeđenja su: Oslanjanje pagana na običaje i društvenu tradiciju koju ljudi prenose iz generacije u generaciju. To vodi u slijepo sijeđenje i ustezanje razuma od istraživanja i razmatranja. Zato., kada je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, došao sa tevhidom, ljudima je to bilo čudno, pa su, negirajući, rekli:

„Zar on da bogove svede na Boga Jednog? To je, zaista, nešto veoma čudno!“ (Sad, 5.)

5 Slijeđenje strasti

Pohota ima veliku ulogu u paganskoj misli. Ona se uzima za boga i obožava mimo Allaha Uzvišenog, kao što On, azze ve dželle, kaže:

“Reci ti Meni ko će uputiti onoga koji je strast svoju za boga svoga uzeo, onoga koga je Allah, znajući ga, u zabludi ostavio.“ (El-Džasije, 23.)

Slijeđenje strasti je spriječilo mušrike da se odazovu istini. Uzvišeni kaže:

„Pa ako ti se ne odazovu, onda znaj da se oni povode jedino za strastima svojim. A zar je iko gore zalutao od onoga koji slijedi strast svoju, a ne Allahovu uputu? Allah, doista, neće ukazati na pravi put narodu koji sam sebi nepravdu čini.“ (El-Kasas, 50.)

Kada strast vlada, razum se začahuri, prostor za razmišljanje je zakrčen, a jasni dokazi gube svoj u vrijednost, jer strast sve odbacuje i udaljava se. Čovjek postaje njenim zarobljenikom. Pred njim se miješaju putevi i pravci, a putevi Istine i upute ostaju zamračeni za njega. Istinu je rekao Ahmed Ševki: „Kada vidiš da strast vlada u jednom narodu, znaj da je tamo razuma nestalo.“

6 Slijeđenje neutemeljenih mišljenja

Kada kod pagana nestane mjerila naučne misli, onda počnu ponirati i vezati se za neutemeljena mišljenja i nagađanja koja nisu utemeljena na pravilima niti su donesena na osnovu argumenata, već su to samo primjeri mašte i fikcija.

Uzvišeni kaže: “Ako bi se ti pokoravao većini onih koji žive na Zemlji, oni bi te od Allahova puta odvratili; oni se samo za pretpostavkama povode i oni samo neistinu govore.” (El-En'am, 116.)

I kaže: “Većina njih slijedi samo pretpostavke; ali pretpostavke nisu nimalo od koristi Istini; Allah, uistinu, dobro zna ono što oni rade.“ (Junus, 36.)

Kada se mišljenje zasnuje na nagađanjima i fikcijama neosporan rezultat je zabluda i zastranjivanje. Neka nas Allah toga sačuva!


Iz knjige “Metodologija prihvatanja i dokazivanja šerijatskim tekstovima”
Autor: Ahmed b. Abdur-Rahman es-Suvejjan
Naslov je od Puta vjernika

Fusnote:

[1]  EI-Buhari, (8/90, br. 4376)

[2] Muslim, (4/1748, br. 5379) Napomena: Ovo predviđanje je bilo na osnovu pronicljivosti i praćenja slijeda događaja (el-firaseh). Međutim, u našem vremenu je to zabranjeno, jer se ne može spoznati da li je predskazanje u saglasnosti sa njegovim. Ovo predskazivanje je bilo jedan od znakova vjerovjesništva dotičnog vjerovjesnika, ‘alejhis-selam. Kaže se da je to bio Danijal, alejhis-selam, ili Idris, alejhis-selam. (nap. prev.) (Šerhu Sahihi Muslim (836) i Avnul­Ma'bud, br. 3410)

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz