Pokuđeno je činiti sve ono zbog čega će se čovjek izvinjavati

Popularno na sajtu

Enes b. Malik, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: Čuvaj se svega zbog čega ćeš se izvinjavati.”1

Ebu Ejjub el-Ensari, radijallahu anhu, pripovijeda kako je neki čovjek došao Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, i kazao: “Daj mi kratak savjet!”

“Kada klanjaš, klanjaj kao da ti je posljednji namaz, ne govori ono zbog čega ćeš se ispričavati (izvinjavati) i ne polaži nadu u ono što drugima pripada”, reče mu Poslanik.2

Slične hadise prenose Abdullah b. Omer, Sa'd b. Ehu Vekkas i Sa'd b. Umara, radijallahu anhum.

Propisi u vezi s poglavljem

Prvo, pokuđeno je da čovjek čini ono zbog čega će se izvinjavati drugim ljudima.

Drugo, vjernik ne smije sebi dopustiti da zbog nepromišljenih postupaka zapadne u nelagodu.

Iz knjige Enciklopedija zabrana u islamu 3
Autor: Selim ei-Hilali
Naslov: Put vjernika

Fusnote:

1. Hadis je dobar. Zabilježio ga je Ed-Dija, u djelu El-Muhtara (2199). Svi su prenosioci povjerljivi, a Šebibu b. Bišru neki su učenjaci prigovorili, pa njegovi hadisi imaju stupanj dobrog hadisa.
2. Hadis je dobar na osnovu drugih predanja. Zabilježili su ga: Ibn Madža (4171), Ahmed, 5/412, i Ebu Nuajm, u djelu Hil‘jetul-evlija, 1/362. Osman b. Džubejr, jedan od prenosilaca, bio je nepoznat, ali postoje drugi hadisi koji ga pojačavaju; naveo sam ih u svome djelu El-Hulu, str. 43-45.

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz