Poruka muslimanima od glavnog kadije Kavkaskog Emirata

Popularno na sajtu

U ime Allaha Milostivog, Svemilosnog!

Slavljen neka je Allah, Gospodar svjetova, neka je mir i blagoslov na našeg poslanika Muhammeda, njegovu porodicu, drugove i sve one koji ga slijede do Sudnjeg dana, a potom:

Esselamu alejkum we rahmetullahi we berekatuhu,

Kao što mi svi znamo, naš emir Dokka Abu Usman je mene postavio za kadiju Kavkaskog Emirata poslije šehadeta našeg brata Sejfullaha, iako ja ne zaslužujem ovu poziciju, jer su fekihi (učenjaci fikha) odredili uslove i definirali kvalifikacije koje šerijatski kadija treba da ima.

Jedan od tih uslova je taj da on mora biti učenjak mudžtehid (ko je u mogućnosti da vrši idžtihad – da sam donosi zaključke na osnovu Kur'ana i Sunneta). Ja nisam jedan od tih. Zbog nedostatka takvih ljudi, ne samo u Kavkaskom Emiratu, nego i van njega, ja sam bio prisiljen da prihvatim ovo teško breme, da mi Allah oprosti. U tom pogledu, želio bih da dam sljedeću izjavu:

Draga braćo i sestre, naš Gospodar od nas zahtijeva da rješavamo sva naša razilaženja kroz Njegov šerijat, inače, nećemo biti muslimani.

Allah kaže u Kur'anu:

“O vjernici, pokoravajte se Allahu i pokoravajte se Poslaniku i predstavnicima vašim. A ako se u nečemu ne slažete, obratite se Allahu i Poslaniku, ako vjerujete u Allaha i u onaj svijet; to vam je bolje i za vas rješenje ljepše.” (prijevod Kur'ana, sura 4, ajet 59)

U ovom ajetu Allah jasno ukazuje na odgovornost rješavanja naših problema kroz Njegovu knjigu i sunnet (praksu) Njegova Poslanika, sallallahu alejhi we sellem. I oni koji ne žele da se obrate za odluku Allahu i Njegovom Poslaniku, ti ljudi samo kažu da vjeruju, ali oni nisu vjernici. Allah Svemogući je rekao u svojoj knjizi:

“Zar ne vidiš one koji tvrde da vjeruju u ono što se objavljuje tebi i u ono što je objavljeno prije tebe kako žele da im se pred tagutom sudi, a naređeno im je da ne vjeruju u njega. A šejtan želi da ih u veliku zabludu navede.” (prijevod Kur'ana, sura 4, ajet 60)

I poslije toga Allah opisuje te ljude kao munafike (licemjere):

“Kad im se kaže: ”Prihvatite ono što Allah objavljuje, i Poslanika!” – vidiš munafike kako se od tebe sasvim okreću.” (prijvod Kur'ana, sura 4, ajet 61)

I onda, Allah to pojačava i kune se svojim gospodarstvom da oni nisu vjernici.

Najuzvišeniji kaže:

“I tako Mi Gospodara tvoga, oni neće biti vjernici dok za sudiju u sporovima međusobnim tebe ne prihvate i da onda zbog presude tvoje u dušama svojim nimalo tegobe ne osjete i dok se sasvim ne pokore.” (prijevod Kur'ana, sura 4, ajet 65)

U ovom ajetu, Allah ne samo da upućuje na obaveznost suđenja pred Njim i Njegovim Poslanikom, nego i na potrebu za potpunim slaganjem sa donešenom odlukom (od suda), bez imalo tegobe u srcu i sa potpunom pokornošću toj odluci.

Ovo je pitanje zakonodavstva (el-hakimijje), i direktno je uključeno u tevhid er-rububijje (jednoća Stvoritelja u Njegovom Gospodarstvu, op.PV.) i tevhid uluhijje (jednoća Stvoritelja u Njegovom obožavanju, op.PV.), doktrinu Allahove jednoće u Gospodarstvu i Obožavanju. Uz Allahovu pomoć, mi ćemo detaljno proći kroz pitanja tevhida el-hakimijje (jednoća Stvoritelja u propisivanju zakona ljudima, op.PV.) u našim nadolazećim porukama.

U ovom obraćanju, želim da govorim o neslaganjima koja su nastala između naše braće iz Vilajeta Nohčičo i vođstva Kavkaskog Emirata. O ovom slučaju želim da kažem: Šerijat ne daje nikom za pravo da govori svoje pretpostavke i nagađanja, dok odluka o šerijatskom pitanju nije data od strane nadležne osobe, i ovo je zbog toga da se izbjegne fitna (nered) ili nesloga. Jer neke pretpostavke su grijeh.

U pogledu ovog, Allah Uzvišeni kaže:

“O vjernici, klonite se mnogih sumnjičenja, neka sumnjičenja su, zaista, grijeh. I ne uhodite jedni druge i ne ogovarajte jedni druge! Zar bi nekome od vas bilo drago da jede meso umrloga brata svoga – a vama je to odvratno – zato se bojte Allaha; Allah, zaista, prima pokajanje i samilostan je.” (prijevod Kur'ana, sura 49, ajet 12)

I Allah poziva da se izmirimo sa našom braćom. Allah kaže:

“Vjernici su samo braća, zato pomirite vaša dva brata i bojte se Allaha, da bi vam se milost ukazala.” (prijevod Kur'ana, sura 49, ajet 12)

Tako da ovdje ja želim da kažem, da trenutno naš jedini legitimni vođa, priznat od svih mudžahida na Kavkazu, je Dokka Abu Usman, i mi smo svi obavezni da ga slušamo i da mu se pokoravamo dokle god nas on vodi sa Kur'anom i Sunnetom Allahovog Poslanika, salallahu alejhi we sellem, čak i ako je to mrsko našim dušama.

I na ovo je ukazano od strane Poslanika, sallallahu alejhi we sellem, u hadisu prenesenom od Ibn Abbasa, neka je Allah zadovoljan sa njim:

“Ko od vas vidi od svog emira nešto što ne voli neka osabura, jer ko se izdvoji iz džemata pa makar i koliko jedan pedalj, pa umre u tom stanju, umro je džahilijetskom smrću.” (Buhari 7054, Muslim 4560).

Iako ovaj hadis ukazuje na vođu svih muslimana (halifu), ne isključuje ni našu situaciju.

Isto tako, u hadisu kojeg prenosi Ubade ibn Samit se kaže:

“Dali smo prisegu Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi we sellem, na poslušnost i pokornost u zadovoljstvu i nezadovoljstvu, lahkoći i poteškoćama, čak i kada je nekom data prednost nad nama, i bez suprstavljanja onima koji imaju vlast rekavši:’ Osim ako vidite očiti kufr za kojeg imate dokaz od Allaha (tj. imate dokaz da je to djelo kufr)’ i da govorimo istinu ma gdje god bili, i da se Allaha radi, ničijeg prijekora ne bojimo.” (Buhari 7056, Muslim 1709).

Pozivam ponovo svu braću i sestre: nemojte govoriti o ovoj temi i nemojte širiti svoje pretpostavke, što vas može udaljiti od Allaha. I ako neko čuje od drugih razne optužničke izjave, onda mu dajte do znanja, ko god da to radi, svjesno ili nesvjesno, da samo doprinosi daljem širenju fitne (nereda), i da ne  doprinosi pomirenju među muslimanima. Također pozivam svu braću koja su umiješana u ovu fitnu, da ništa ne poduzimaju i da se ustegnu od bilo kakvih izjava o ovoj temi, dok se pitanje ne pregleda po Šerijatu i dok se šerijatska odluka ne donese.

I na kraju, slavljen neka je Allah, Gospodar svih svjetova.

Kadija Kavkaskog Emirata, Ali Ebu Muhammed ed-Dagestani

Izvor: KavkazCenter.com + Kavkaz-Jihad blog

Prijevod: KavkaskiEmirat.com

Obrada: Put vjernika

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz