Pravi muškarci se poznaju za vrijeme teškoća

Popularno na sajtu

Od šejha Abdullaha Azzama

Ukupno 1400 muškaraca je dalo prisegu Er-Ridwan ispod drveta na Hudejbiji. Kada se ovo dogodilo? To je bilo u mjesecu zul-ka`de, 6. godine po Hidžri. Kada je sporazum zaživio i Kurejšije prestale da se bore protiv Allahovog Poslanika, neka su Allahov mir i blagoslovi na njega, tek onda su ljudi počeli da ulaze u islam, jer su ranije strahovali od Kurejšija. Kurejšije su sklopili sporazum sa Allahovim Poslanikom i prestali su ratovati protiv njega1, tako da su ljudi vidjeli ovo kao šansu da postanu muslimani, čak i ako se to nije sviđalo Kurejšijama. Pa su oni postali muslimani.

Šta se desilo nakon toga? Osvajanje Mekke. Deset hiljada ljudi je bilo sa Poslanikom kada je osvojena Mekka. Koliko mnogo ljudi je, prema tome, primilo islam od događaja na Hudejbiji pa do osvajanja Mekke? Najmanje 8500 ili 8600 ljudi je za dvije godine mira odlučilo da primi islam.

Zašto?

U društvu ima ljudi koji su poput vas. Bilo kako, oni se neće usuditi da vam pomognu ako je vlast ljuta na vas. Zar nije tako?

Vjerujte mi, u vrijeme kada je Egipat2 bio gnjevan na Sejjida Kutba i njegovu porodicu, niko nije mogao da im pozajmi ni jedan dirhem u vrijeme kada žene u familiji nisu mogle priuštiti trošak njihovih sedmičnih posjeta Sejjidu i Muhammedu Kutbu (u zatvoru, op.rec.). Čuo sam ih kako govore3: „Ljudi su presjekli odnose sa nama. Otišli smo da pozajmimo novac od nekih ljudi koji su bili naši prijatelji. Rekli su nam: ‘Mi vas ne poznajemo. Nemojte nam dolaziti, i mi nećemo dolaziti vama’.“

Pa, ako se kao daija, pozivač u istinu, usprotiviš vlastima, jedini koji će stajati uz tebe su oni koji su spremni na smrt ili neku drugu vrstu žrtvovanja. Pravi muškarci se poznaju za vrijeme teškoća. Nijedan daija neće stati uz tebe osim ako je spreman da se odrekne svoje porodice, djece, imetka, posla…Tako da niko neće stati uz tebe u teškim okolnostima, osim pravi muškarci, a oni su nekolicina – to su muškarci koji žive u skladu sa svojim ubjeđenjem i imaju principe kojih se čvrsto drže.

Kada je Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, sklopio sporazum sa Kurejšijama, preko 8500 ljudi je postalo muslimanima za manje od dvije godine nakon sporazuma. I kada su Kurejšije poražene u mjesecu ramazanu 8. godine po Hidžri, a nakon toga i pleme Havazin, iste godine u mjesecu ševvalu, tek onda su delegacije iz svih dijelova Arapskog poluotoka počele da pristižu u Hunejn i da u skupinama ulaze u islam: “Kada Allahova pomoć i pobjeda dođu, i vidiš ljude kako u skupinama u Allahovu vjeru ulaze.”4

U vrijeme teških okolnosti u kojima se susrećeš sa žestokim džahilijjetom5 oko sebe, nemoj očekivati da će (svi) ljudi prihvatiti tvoj poziv. Niko to neće prihvatiti osim onih koji su spremni da žrtvuju sve što posjeduju, pa i svoje živote.

Plemena Kurejš i Havazin su poražena 8. godine po Hidžri. Dvije godine kasnije, u 10. godini po Hidžri, Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, je obavio hadždž zajedno sa 124 000 ljudi. Koliko je ljudi bilo tamo za vrijeme osvajanja Mekke? Bilo ih je 10 000. Ovo znači da je za dvije godine od osvajanja Mekke 114 000 ljudi primilo islam (dok je za 13 godina poslaničke misije u Mekki, kada su Kurejšije proganjale muslimane, islam primilo tek oko stotinjak ljudi, op.PV) !

Bilo kako, srž prvog muslimanskog društva, njegova bit, temelj i začetak je sačinjavalo jedva hiljadu ljudi koji su učestvovali u bitki na Uhudu ili 1400 ljudi, koji su dali prisegu Er-Ridwan (na Hudejbiji). Ako bi ove ljude izbrisali iz demografske slike tog društva, cijelo društvo bi propalo.

Zbog ovoga su vlade vrlo inteligentne u borbi protiv islama. One su jako inteligentne. One ne ubijaju sve ljude pa da ovo bude dokaz protiv njih. Radije, oni dođu i uklone pet, šest ili sedam vođa koji su začetak, srž i dobar temelj. Iako su uklonili samo šest ljudi, oni su, u stvari, porazili čitav ummet! “Ibrahim je, doista, bio narod (za sebe)…“6

I koliko često je jedan čovjek kao hiljadu ljudi. I koliko često je hiljadu ljudi ravno jednom čovjeku…“

Autor: Šejh Abdullah Azzam

Iz knjige Fi zilal suretu-t-tevbe, str. 50-54.

Priprema: Put vjernika

(Tekst u zagradama je od prevodioca ili recenzenta)

Fusnote:


1. Prema ugovoru na Hudejbiji između Allahovog Poslanika, sallAllahu alejhi we sellem, i Kurejšija, Kurejšije su se obavezale da neće proganjati niti ubijati muslimane, op.rec.

2. Tj. egipatska vlada, op.rec.

3. Članovi porodice Kutb, op.rec.

4. Kur’an, sura Pomoć, 1-2. ajet.

5. Džahilijjet – pagaznizam; neznanje

6. Kur’an, sura Pčele, 120. ajet.

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz