Pripovijesti o onima koji su se istaknuli u spominjanju Allaha, dž.š.

Popularno na sajtu

Pripovijeda se da je Halid bin Madan u jednom danu spominjao Allaha, dž.š., četrdeset hiljada puta.

Za Jusufa bin Esbata pripovijedaju da je u jednom danu spominjao Allaha, dž.š., stotinu hiljada puta.

Ovo su ljudi koji su spominjali Allaha, dž.š., prilikom svakog udisaja. Koliko samo mi uprazno pričamo?

Koliko samo besmislica govorimo?
Koliko se samo zabavljamo?
A koliko vremena provodimo u zikru?
I koje vrijeme smo odredili za zikr?

Buhari bilježi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., o onima koji spominju Allaha, dž.š., rekao: “Primjer onoga ko spominje Allaha, dž.š., i onoga ko Ga ne spominje je kao primjer živog i mrtvog.” (Bilježi ga Buhari pod brojem 6407)

Oni koji ne spominju Allaha, dž.š., mrtvi su – jedu, piju, pjevaju, provode se, vesele i banče, ali: “Mrtvi, su, nisu živi i ne znaju kad će biti oživljeni.” (En-Nahl, 21)

Istinski je mrtvac onaj koji nije živio u vjeri, s Kur'anom, džamijom, u pokornosti Allahu, dž.š.

Istinski je mrtvac onaj koji nije dozvolio da ga obasja svjetlo Allahovog Poslanika, s.a.v.s.

Istinski je mrtvac onaj ko nije shvatio suštinu života: “Zar je onaj koji je bio u zabludi, a kome smo Mi dali život i svjetlo pomoću kojeg se među ljudima kreće, kao onaj koji je u tminama iz kojih ne izlazi?” (El-En'am, 122)

Istinske su tmine tmine griješenja, tmine strasti i tmine udaljenosti od Allaha, dž.š. Muslim u svom Sahihu bilježi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Da kažem: ‘Slavljen neka je Allah, hvala Allahu, nema boga osim Allaha, Allah je Najveći’, draže mi je od svega što Sunce obasjava.” (Bilježi ga Muslim pod brojem 2695)

U drugom predanju stoji: “Od svega nad čim Sunce zalazi.”

Dobiti dunjaluk veoma je lahko… zlato i srebro su jeftini… dan u kojem nisi činio dobra djela potpuno je bezvrijedan.

Riječi: “Slavljen neka je Allah, hvala Allahu, Allah je Najveći”, draže su Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., od svega što sunce obasjava i nad čim zalazi.

Tirmizi bilježi predanje s vjerodostojnim lancem prenosilaca u kojem stoji da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Ko kaže: ‘Slavljen neka je Allah Veličanstveni, i Njemu hvala’, zbog tih riječi mu se zasadi palma u Džennetu.'”1

Razmisli malo, koliko dnevno izgubimo palmi?

“Zato nastoji zaslužiti kuću čiji će rizničar Ridvan biti,
Ahmed (Poslanik a.s) komšija, a koju će Milostivi za tebe sagraditi.
Njeni dvori od zlata su, zemlja od miska,
a miomirisno bilje njene bašče će krasiti.”

Ibn Kajjim, Allah mu se smilovao, rekao je: “Allahov Poslanik, s.a.v.s., neprestano je spominjao Allaha, dž.š., svaki njegov udisaj bio je spomen Allaha, dž.š., njegove riječi i djela bili su spomen Allaha, dž.š.” Spominjao je svoga Gospodara i danju i noću i njegovo srce neprestano je bilo vezano za Allaha, dž.š., pa makar bio u društvu ljudi:

“Reci: ‘Klanjanje moje, i obredi moji, i život moj, i smrt moja doista su posvećeni Allahu, Gospodaru svjetova.'” (El-En'am, 162)

Misli Allahovog Poslanika, s.a.v.s., neprestano su bile s Allahom, dž.š., i njegova odlika je bila da njegovo srce nikada nije spavalo. Kada bi noću zaspao njegovo srce nije spavalo, a kada smo mi u pitanju, naša srca zajedno s nama spavaju. Zbog toga, Allahov Poslanik, s.a.v.s., nije imao potrebu mijenjati abdest nakon što zaspi.

U Sahihu se bilježi predanje u kojem stoji da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., jedne prilike ustao klanjati sabah i kada mu je pripremljena voda za abdest rekao je: “Aiša, moje oči spavaju ali moje srce nikada ne spava.”2

Ovo je bila odlika samo Allahovog Poslanika, s.a.v.s., da njegovo srce nikada ne spava bez obzira da li oči spavale.

“Oči su zaspale osim kod rijetkih
iz kojih suze teku i jastuke kvase.”

Allahov Poslanik, s.a.v.s., neprestano je spominjao Allaha, dž.š., a muslimani su dužni da se povode za njim.


Iz djela “Bedemi Allahove zaštite”

Fusnote:

1 Bilježi ga Tirmizi pod brojem (3464, 3465), Nesai u Sunenul-kubra pod brojem (10561), Ibn Hibban pod brojem (803), Hakim pod brojem (1883, 1924). Pogledaj djelo El-Miškatu pod brojem (2304).

2 Bilježi ga Buhari pod brojevima 1147, 2013, 3569, Muslim pod brojem 738.

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz