Kako ojačati bratstvo u ime Allaha?

Popularno na sajtu

Ovdje ćemo pojasniti metode koje najviše pomažu jačanju bratstva i njegovih veza, na koje podstiču Allahova knjiga i sunnet Poslanika sallallahu alejhi ve sellem a koje su naši ispravni prethodnici, ashabi, tabi'ini i svi oni koji ih u dobru slijede do Sudnjeg dana, sproveli u praksi.

1) Svijest o veličini i uzvišenosti odnosa zasnovanih na bratstvu u ime Allaha

Zasigurno je bratstvo u ime Allaha jedna od najjačih i najčvršćih veza imana koju obavezno treba da čuva svaki musliman sa svojim bratom. To je jedan od najuzvišenijih imperativa i nijedan ga musliman ne bi trebao zapostaviti i zanemariti.

Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao:

“Oni koji su se voljeli u ime Allaha bit će na minberima od svjetlosti. Zavidjet će im vjerovjesnici i šehidi.” [1]

Čuvanje bratstva u ime Allaha se, između ostalog, ogleda i u čuvanju prava na koja nam je Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem skrenuo pažnju rekavši:

“Musliman ima šest obaveza prema svome bratu muslimanu:

  • kada te sretne i pozdravi da mu odazoveš selam,
  • kada te pozove da mu se odazoveš,
  • kada od tebe zatraži savjet da ga posavjetuješ,
  • kada kihne i zahvali Allahu da mu kažeš: “Allah vas uputio i stanje vam popravio!”,
  • kada se razboli da ga obiđeš, i
  • kada umre da mu ispratiš dženazu. “ [2]

Svi mi znamo ove hadise ali, nažalost, kada se desi kakav problem među braćom ili nesuglasica ponašaju se kao da ih nikad nisu čuli, i kao da nikad nisu ni bili braća. Jedni od drugih okreću glave mjesecima pa i godinama, zaboravljajući ili praveći se da su zaboravili riječi Allahovog Poslanika sallallahu alejhi ve sellem:

“Nije dozvoljeno muslimanu da izbjegava svoga brata muslimana više od tri noći, sretnu se pa svaki glavu okrene. A onaj koji od njih dvojice prvi selam nazove, bolji je.” [3]

2) Nasmiješeno lice i lijep govor

Istinu je kazao Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekavši:

“Ništa od dobrih dijela ne potcjenjujte, pa makar da svoga brata sretneš vedrog i nasmijanog lica.” [4]

Kaže sallallahu alejhi ve sellem:

“Čuvajte se vatre pa makar i sa pola datule, a ko ni to ne nađe onda sa lijepom riječi. “ [5]

Neka zna svaki brat da lijepo i blago ophođenje prema svojoj braći, pored toga što je dio ljudske prirode, je i sunnet Poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem koji nam je obavezno slijediti.

I ne zaboravimo draga braćo da je lijepo ophođenje osobina i put svakog iskrenog i dobrog muslimana. Prvo, zato što je lijepo ophođenje ključ svakog dobra, a drugo zato što ono predstavalja jedna od vrata džennetskih. Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je upitan šta je to što će ljude najviše uvoditi u Džennet, pa je odgovorio:

“Bogobojaznost i lijepo ophođenje.”

Upitan je i o tome šta će ljude najviše odvesti u vatru, pa je rekao:

“Usta i spolni organ.” [6]

3) Pomagati svoju braću i biti im na usluzi

Jedan od najvećih uzroka međusobne ljubavi i spuštanja Allahovog zadovoljstva je pomaganje svome bratu kada je u nevolji, potrebi ili neimaštini. Pomažući svoga brata ti, ustvari, pomažeš sebi jer je Allah na usluzi onome ko je na usluzi svome bratu muslimanu.

Uzvišeni je rekao: “Jedni drugima pomozite u dobročinstvu i čestitosti, a ne sudjelujte u grijehu i neprijateljstvu.” [7]

A Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže:

Allah je na pomoći svome robu sve dok je on na pomoći svome bratu.” [8]

Naši ispravni prethodnici su pokazali najljepše primjere solidarnosti i bratskog potpomaganja. Pogledajmo samo Bekijja bin Mahleda koji je živio u Andaluziji. Obilazio je grad po grad samo da bi pomogao i učinio uslugu svojoj braći. Sve to je radio ispunjavajući obavezu bratstva i nadajući se nagradi od Allaha za služenje braći.

Pogledajmo Ibn Abbasa koji, pored toga što je u i'tikafu, izlazi iz Poslanikove sallallahu alejhi ve sellem džamije kako bi ispunio potrebu jednog brata i kaže: “Bolje mi je da pomognem svome bratu u njegovoj potrebi, nego da budem u i ‘tikafu u ovoj džamiji.”

4) Posjećivanje radi Allaha i odabir dobrog društva na sijelu

Međusobno posjećivanje braće prilikom kojeg se vodi računa o islamskim normama i adabima, predstavlja metod putem kojeg se najviše možemo nadati zbližavanju i ljubavi među muslimanima.

Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao:

“Ko obiđe bolesnika ili posjeti brata u ime Allaha, dozove ga glasnik: ‘Ti si dobar i divan je put kojim hodiš! Ti si sebi u Džennetu mjesto pripremio.” [9]

Ebu Hurejre r.a. prenosi od Poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je neki čovjek krenuo da u drugom gradu posjeti svoga brata u islamu. Allah mu na putu postavi jednog meleka pa kada on prođe kraj njega melek ga upita:

– “Gdje ideš?”

– On mu reče: “Idem u ovaj grad kod svoga brata u islamu.”

– Melek ga ponovo upita: “Je li on tebi kakvo veliko dobro učinio?”

– “Nije!”- reče- “nego ga ja volim u ime Allaha.”

– Tada mu melek reče: “Mene je Allah poslao da ti poručim da i On tebe voli kao što ti voliš svoga brata u ime Njegovo.” [10]

Jedan od faktora koji čini posjetu uspješnom jeste odabir pogodnog vremena i razgovor o lijepim i korisnim stvarima. Ovakvim sijelima prisustvuju meleki, prekriva ih milost i Allah ih spominje u Svome najuzvišenijem društvu. Zbog toga na ovakvim sijelima ne smije biti ogovaranja i prenošenja tuđih riječi, niti spominjanja i nabrajanja tuđih mahana i pogreški. Treba se udaljiti od prekomjernog govora o prolaznim ovosvjetskim dobrima.

Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže:

“Ne uznemiravajte Allahove robove! Nemojte ih kuditi i njihove slabosti istraživati, jer onaj ko njihove mahane bude tražio Allah će njegove slabosti istražiti, a kome to Allah uradi osramotit će ga u njegovoj kući.” [11]

5) Savjetovanje i ukazivanje na pravi put u slučaju greške

Bratstvo u ime Allaha za sobom povlači pružanje savjeta svojoj braći uz osjećaj samilosti. Svaki pojedinac sakriva slabosti drugih. Sve to na lijep način, blagim riječima, bez javnog obznanjivanja aludirajući na grešku.

Pri tome se treba ponašati tako da onaj ko je pogriješio zavoli brata koji ga savjetuje, i da bude uvjeren da mu on želi uspjeh i dobro, jer Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže:

“Vjernici su jedni drugima poput čvrste građevine čiji se dijelovi međusobno učvršćuju “, te je onda isprepleo prste.” [12]

Savjetovanje je jedan od adaba i sunneta poslanstva i šerijatska obaveza na koju nas upućuje Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem:

“Vjera je savjet.” [13]

Nadati je se da će se stanje muslimana uopće, a pogotovo onih koji se čvrsto drže vjere-multezimi, popraviti uz slijeđenje ove plemenite poslaničke upute, pružanjem savjeta i ukazivanjem na ispravan postupak onome kome je to potrebno, koristeći ponekad metod zastrašivanja Allahovom kaznom, a nekad ulivanja nade i radosti spominjući Allahove nagrade i blagodati.

Uz to onaj ko savjetuje treba jasno staviti do znanja svome bratu da mu želi dobro i da ga voli, jer će mu to olakšati samo savjetovanje. To ustvari predstavlja pomaganje svome bratu, jer Poslanik sallallahu alejhi ve sell em kaže:

“Pomozi svome bratu kada čini nepravdu i kada mu se čini nepravda.”

Neki čovjek reče: “Allahov Posalniče, pomoći ću ga kada mu se nanese nepravda, ali kako da ga pomognem kada on čini nepravdu?”

Reče: “Spriječit ćeš ga da čini nepravdu i tako ćeš mu pomoći.” [14]

Jahja bin Mu'az er-Razi je rekao: “Neka vjernik od tebe ima tri stvari:

  • ako mu ne možeš koristiti ne čini mu štetu,
  • ako ga ne možeš obradovati ne žalosti ga,
  • ako ga ne možeš pohvaliti ne kudi ga.”

6) Dijeliti poklone, i onome koga voliš, to i obznaniti

Poklon je znak ljubavi i pažnje. Pored toga on je put rađanja ljubavi. Koliko samo ima ljudi koji nisu imali bratske odnose, niti su se voljeli, ali nakon razmjene nekoliko poklona ljubav se usadila u njihova srca i to ih je po taklo na prijateljstvo i bliskost.

A i Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao:

“Darujte jedni druge, voljet ćete se.” [15]

Dar ima veliki odjek u srcu i uticaj na osjećanja, jer odražava veličinu ljubavi. Nije uslov da poklon bude skup. On može biti i jeftin, ali je poruka u samom darovanju pa makar ono bilo i malo.

Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, hvaleći one koji udjeljuju imetak u različite dobrotvorne svrhe, kaže:

“Sadaka neće umanjiti imetak. Onaj ko drugome oprosti Allah će mu ugled povećati, a ko bude radi Allaha ponizan, Allah ga uzvisi.” [16]

Zatim, obznaniti svome bratu da ga voliš predstavlja uputu koju nam je Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem preporučio, rekavši:

“Kada neko od vas zavoli svoga brata neka mu obznani da ga voli.” [17]

Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je također rekao:

“Ko u svome srcu nosi ljubav prema svome bratu musliman u a to mu ne obznani, prevario ga je.” [18]


Izvor: Bratstvo u ime Allaha-pojam i potreba – Abdullah Rafi’
Obrada: Put Vjernika

Fusnote:

[1] Bilježi ga Tirmizi br. 2390, a Ibn Hibban ga je ocijenio vjerodostojnim, Mevaridu zam'an br. 2590.

[2] Bilježi ga Muslim br. 2162.

[3] Bilježi ga Buhari br. 5727, i Muslim br. 256.

[4] Bilježi ga Muslim br. 2626.

[5] Bilježi ga Buhari br. 1351.

[6] Bilježi ga Tirmizi br. 362.

[7] Sura El-Maida, 2.

[8] Bilježi ga Muslim br.2699.

[9] Bilježi ga Tirmizi br. 2008.

[10] Bilježi ga Muslim br. 2567

[11] Bilježi ga Ahmed u Musnedu br. 22765, 7/458, u hadisu od Sevbana.

[12] Muttefekun alejhi

[13] Bilježi ga Ebu Davud br. 1926.

[14] Bilježi ga Buhari br. 2312

[15] Bilježi ga Bejheki u es-Sunen el-Kubra 6/169.

[16] Bilježi ga Muslim br. 2588.

[17] Biljleži ga Ebu Davud br. 5124.

[18] Bilježi ga el-Hindi u Kenzu-l-ummal br.24748.

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz