Propis stavljanja ruku na prsima u namazu nakon povratka sa ruku’a

Popularno na sajtu

Pitanje: Kakav je propis stavljanja ruku na prsima u namazu nakon povratka sa ruku’a? Da li je to sunnetun muekkede (pritvrđeni sunnet)?

Odgovor: Hvala Allahu, neka je salavat i selam na Poslanika, sallAllahu alejhi we sellem, a potom:

Među ulemom ima onih koji su stava da je stavljanje ruku na prsima u namazu, nakon povratka sa ruku’a, sunnet.


Od njih su: Bediud-din es-Sindi koji je napisao kratku risalu pod nazivom Zijadetul-hušu’ bi vadil jedejni bader-ruku’ (Povećanje skrušenosti vezivanjem ruku nakon ruku’a); također šejh Bin Baz u risali Ejne jedau el musalli jedejhi bade er’ruku (Gdje će klanjač staviti svoje ruke nakon rukua). Od njega se i proširio ovaj postupak u gradovima Dvaju harema i na Poluotoku (tzv. Saudijska Arabija, op.rec.).

Isto tako, šejh Sejjid ibn Sadud-din u risali Hedju hajril enam fi vadil jumna alel jusra fil kijam (Uputa najboljeg stvorenja u stavljanju desne preko lijeve ruke na kijamu). Neki na to još dodaju pomjeranje prsta između dvije sedžde koristeći iste dokaze otprilike i dodatak u hadisu Vaila ibn Hudžra kojeg bilježi imam Ahmed.

Ja sam još davno pitao šejha Albanija o ovom hadisu, pa je rekao da je šaz (vrsta slabog hadisa). Na početku sam stavljao svoje ruke na prsima nakon ruku’a i podizao prst između dvije sedžde slijedeći pomenute šejhove. Zatim sam, nakon toga, to ostavio kada sam uvidio dokaze šejha Albanija, kada sam ga posjetio i klanjao sa njim u njegovoj kući, pa me je on vidio kako to radim. Izložio je dokaze onih koji zastupaju taj stav i odgovorio na njih. Ja sam mu spomenuo hadis Vaila ibn Hudžra  u kojem se spominje pomjeranje prsta između dvije sedžde pa je on uzeo Musned i pogledao hadis a zatim rekao da mu je sened vjerodostojan ali u svim ostalim rivajetima koji se prenose od Vaila se ne spominje taj dodatak (tj. dodatak o pomjeranju prsta između dvije sedžde) tako da je hadis šaz (vrsta slabog hadisa). Nakon toga sam ostavio rad po tom hadisu jer je kod mene prioritetnije da su dokazi onih koji zastupaju taj stav slabiji. Ono što oni navode od dokaza su općeniti tekstovi i kijas (analogija) u kojima nema nijednog vjerodostojnog hadisa koji precizno govori o vezivanju ruku na prsima nakon povratka sa rukua, a poznato je da su ashabi Allahovog Poslanika, sallAllahu alejhi ve sellem, u detalje prenijeli način obavljanja namaza, jer se to često dešavalo pred njihovim očima (tj. često su viđali Poslanika, sallAllahu alejhi ve sellem, kako obavlja namaz). Nemoguće je i neshvatljivo da nam ne prenesu posebno i taj detalj u namazu kako ne bi imali potrebu za općim tekstovima i analogijom.

U svakom slučaju, smatram da ova mesela potpada pod ogranke fikha gdje ima mjesta idžtihadu i gdje se ne treba kritikovati i podvajati zbog nje. Zato ne podržavam stav šejha Albanija koji smatra da je vezivanje ruku novotarija i zabluda, kako to spominje u svojoj knjizi Sifetu salati en-nebijj (Opis namaza Allahovog Poslanika, sallAllahu alejhi ve sellem). A ti možeš pogledati govor šejhova u knjigama koje sam spomenuo i zauzeti stav kojeg smatraš prioritetnijim.

Allah ti dao svako dobro!

Odgovorio: šejh Ebu Muhammed el-Makdisi

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz