Proživljenje i okupljanje ljudi nakon smrti

Popularno na sajtu

Prebivališta kroz koja će prolaziti robovi

 Nakon rađanja, čovjek prolazi kroz tri prebivališta: Dunjaluk (ovaj svijet), Berzah (zagrobni život) i vječno boravište (Džennet ili Džehennem).

Allah Uzvišeni je za svako od ovih prebivališta odredio posebne zakonitosti i pravila i načinio je čovjeka i od duše i od tijela. Zakonitosti koje je odredio na ovome svijetu su prije svega vezane za tijelo, a duša ga prati, dok su zakonitosti zagrobnog života vezane prije svega za dušu, a tijelo je slijedi. Zakonitosti vječnosti (onoga svijeta) su vezane zajedno i za dušu i za tijelo.

Proživljenje

 To je čin prilikom kojeg će Uzvišeni Allah oživjeti mrtve nakon što se po drugi put u rog puhne.

Ljudi će biti proživljeni bosi, goli i neobrezani, i svaki čovjek će biti proživljen u stanju u kojem je umro.

Uzvišeni Allah veli: I puhnuće se u rog, pa će oni iz grobova prema Gospodaru svome pohrliti, govoreći: „Teško nama! Ko nas iz naših grobova oživi?“ – Eto ostvaruje se prijetnja Milostivog, poslanici su istinu govorili! Biće to samo jedan glas i oni će se svi pred Nama obreti. Danas se neće nikome nepravda učiniti i vi ćete, prema onom kako ste radili, nagrađeni biti. (Jasin, 51-54.)

I veli: Vi ćete, poslije toga, pomrijeti, zatim ćete, na onome svijetu, oživljeni biti. (El-Mu’minun, 15-16.)

Način proživljenja

 Allah Uzvišeni će spustiti vodu sa nebesa i ljudi će ustati baš onako kao što povrće izrasta.

Uzvišeni veli: On je Taj koji šalje vjetrove kao radosnu vijest milosti Svoje; a kad oni pokrenu teške oblake, Mi ih prema mrtvom predjelu potjeramo, pa na njega kišu spustimo i učinimo da uz njenu pomoć rastu plodovi svakovrsni; isto ćemo tako mrtve oživiti, opametite se! (El-E'araf, 57.)

Ebu Hurejre prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: „Između dva puhanja je četrdeset. Pitali smo: ‘O Ebu Hurejre, je li četrdeset dana?’ On je kazao: ‘Odbio sam da odgovorim.’ Potom su upitali: ‘Je li četrdeset mjeseci?’ Kazao je: ‘Odbio sam.’ Zatim su ga ponovo upitali: ‘Je li četrdeset godina?’ A on je kazao: ‘Odbio sam.’ Zatim će Allah, dželle šanuhu, spustiti s neba kišu i stvorenja će izrastati kao što izrasta povrće, a sve će kod čovjeka istruhnuti osim jedne kosti koja se zove “adžbuz zeneb” (repnjača), pa će iz nje čovjek izrasti na Sudnjem danu.[1]

Prvi kojem će se kabur otvoriti

Ebu Hurejre prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: „Ja sam prvak potomaka Ademovih na Sudnjem danu, prvi kojem će se kabur otvoriti, prvi zagovornik i prvi čije će zagovaranje primljeno biti.[2]

Ko će se sakupiti na Sudnjem danu?

Odgovor na ovo pitanje imamo u nekoliko ajeta:

1. Reci: „I drevni i kasniji, u određeno vrijeme, jednog određenog dana biće sakupljeni.” (El-Vaki'a, 49-50.)

2. Ta svi će, i oni na nebesima i oni na Zemlji, kao robovi, kod Milostivog tražiti utočište! On ih je sva zapamtio i tačno izbrojio  i svi će Mu na Sudnjem danu doći pojedinačno. (Merjem, 93-95.)

3. A na Dan kada planine uklonimo, i kad vidiš Zemlju ogoljenu – a njih smo već sakupili, nijednog nismo izostavili, pred Gospodarom tvojim biće oni u redove poredani: „Došli ste Nam onako kako smo vas prvi put stvorili, a tvrdili ste da vam nećemo vrijeme za oživljenje odrediti.“ I Knjiga će biti postavljena i vidjećete grješnike prestravljene zbog onog što je u njoj. „Teško nama!“ – govoriće – „kakva je ovo knjiga, ni mali ni veliki grijeh nije propustila, sve je nabrojala!“ – i naći će upisano ono što su radili. Gospodar tvoj neće nikome nepravdu učiniti. (El-Kehf, 47-49.)

Opis mjesta sakupljanja

 Allah Uzvišeni kaže: Na Dan kada Zemlja bude zamijenjena drugom zemljom, a i nebesa, i kad svi iziđu pred Allaha Jedinoga i Svemoćnog. (Ibrahim, 48.)

Sehl b. Sa'd pripovjeda da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Ljudi će na Sudnjem danu biti proživljeni na crvenkasto-bijeloj zemlji, kao čisto brašno, na kojoj neće biti nikakvih tragova niti oznaka.[3]

Način okupljanja stvorenja na Sudnjem danu

Okupljanje ima dva načina:

Prvi: Okupljanje ljudi na mjestu presude, nakon što izađu iz kaburova i tom prilikom će oni biti goli, bosi i neobrezani.

Aiša prenosi od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: „Ljudi će na Sudnjem danu biti proživljeni goli, bosi i neobrezani.” Aiša ga potom upita: „Zar će tako ljudi i žene gledati jedni u druge, o Allahov Poslaniče?“ Poslanik odgovori: „Prizor će biti isuviše težak i strašan da bi se time bavili.[4]

Drugi: Okupljanje vjernika kako bi bili odvedeni u Džennet i okupljanje nevjernika radi odvođenja u Vatru, a to će biti nakon presude. Ovo okupljanje ćemo opisati u nekoliko tačaka:

1. Vjernici će u povorke biti okupljeni i kao počasni robovi u Džennet biti odvedeni.

O tome Uzvišeni veli: Onoga Dana kada čestite kao uzvanike pred Milostivim sakupimo. (Merjem, 85.)

I veli: A oni koji su se Gospodara svoga bojali u povorkama će u Džennet biti povedeni, i kad do njega dođu – a kapije njegove već širom otvorene – čuvari njegovi će im reći: „Mir vama, od grijeha ste čisti, zato uđite u nj, u njemu ćete vječno boraviti!“ (Ez-Zumer, 73.)

2. Nevjernici će biti povezani jedan za drugog, vezanih ruku, gluhi, nijemi, slijepi i takvi će prema Džehennemu biti odvedeni.

O ovome govori nekoliko kur’anskih ajeta i hadisa:

– Mi ćemo ih, na Sudnjem danu, sakupiti, licem zemlji okrenute, slijepe, nijeme i gluhe; boravište njihovo biće Džehennem; kad god mu plamen jenja, pojačaćemo im oganj. To će im biti kazna zato što u dokaze Naše nisu vjerovali. (El-Isra, 97-98.)

– A kad u Džehennem žedne grješnike potjeramo.

-Na Dan kada će se u rog puhnuti. Toga dana ćemo nevjernike modre sakupiti. (Taha, 102.)

– A na Dan kad Allahovi neprijatelji u vatru budu potjerani. (Fussilet, 19.)

– Sakupite one koji su zulum učinili i njima slične i one koje su obožavali mimo Allaha, i uputite ih[5] putem koj i u Džehennem vodi. (Es-Saffat, 22-23.)

– Toga dana ćeš vidjeti grješnike povezane u zajedničke okove; košulje će im od katrana biti, a vatra će lica njihova obavijati – da Allah kazni svakoga prema zasluzi – Allah će zaista brzo račun svidjeti. (Ibrahim, 48-51.)

Enes prenosi da je neki čovjek upitao Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: „O Allahov Poslaniče, kako će nevjernik biti proživljen na licu? Poslanik mu odgovori: ‘Zar Onaj Koji mu je dao da hoda na nogama na ovome svijetu nije u stanju učiniti ga da hoda na licu?’[6]

3. Na Sudnjem danu će biti proživljene i sakupljene životinje, zvijeri i ptice, pa će svaka od njih uzeti svoje pravo koje joj pripada. Čak će i ovca koja nije imala rogove uzeti svoje pravo od rogate ovce,[7] a nakon toga će sve životinje biti pretvorene u prah.

Allah Uzvišeni veli: Sve životinje koje po Zemlji hode i sve ptice koje na krilima svojim lete svjetovi su poput vas – u Knjizi Mi nismo ništa izostavili – i sakupiće se poslije pred Gospodarom svojim. (El-En’am, 38.)

Susret sa Allahom na Sudnjem danu

Svaki će se čovjek, bio vjernik ili nevjernik, dobročinitelj ili griješnik sresti sa Uzvišenim Allahom i predočiti Mu svoja djela bez obzira bila ona dobra ili loša.

O ovome se navodi nekoliko ajeta:

1. O vjernici, često Allaha spominjite i hvalite, i ujutro i navečer Ga veličajte, On vas blagosilja, a i meleki Njegovi, da bi vas iz tmina na svjetlo izveo – On je prema vjernicima samilostan – a na Dan kad oni pred Njega stanu, njihov pozdrav će selam biti – i On im je pripremio nagradu plemenitu. (El-Ahzab, 41-44.)

2. I bojte se Allaha i znajte da ćete pred Njega stati. A ti obraduj prave vjernike. (El-Bekare, 223.)

3. Ti ćeš, o čovječe, koji se mnogo trudiš, trud svoj pred Gospodarom svojim naći: onaj kome bude knjiga njegova u desnu ruku njegovu data lahko će račun položiti i svojima će se radostan vratiti; a onaj kome bude knjiga njegova iza leđa njegovih data propast će prizivati i u ognju će gorjeti. (El-Inšikak, 6-12.)

Ubade b. Samit prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: „Ko želi susret sa Allahom i Allah želi susret sa njim, a ko prezire susret sa Allahom i Allah prezire susret sa njim.[8]

Autor: Muhammed b. Ibrahim et-Tuvejdžiri

Izvor: Islamhouse

Priprema: Put vjernika


[1] Bilježe Buharija, br. 4935., i Muslim, br. 2955., i ovo je njegova verzija. Riječi: Odbio sam znače: Odbijam da vam odredim tačan period jer o tome nemam znanja.

[2] Bilježi Muslim, br. 2278.

[3] Bilježe Buharija, br. 6521., i Muslim, br. 2790., i ovo je njegova verzija.

[4] Bilježe Buharija, br. 6527., i Muslim, br. 2859., i ovo je njegova verzija.

[5] Uputite ih i povedite.

[6] Bilježe Buharija, br. 4760., i Muslim, br. 2806., i ovo je njegova verzija.

[7] Ukoliko joj je ta rogata načinila nepravdu. (op. prev.)

[8] Bilježe Buharija, br. 6507., i ovo je njegova verzija,  i Muslim, br. 2683.

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz