Šartovi prihvaćenog savjeta

Popularno na sajtu

Savjet je veoma bitan segment ove vjere kao što i Poslanik kaže:

”Vjera je savjet.”

Poslanik je čak uzimao zakletvu od pojedinih ashaba (pored šehadeta, namaza itd.) da će davati savjet svakom muslimanu. Od najvažnijih uvjeta i osobina prihvaćenog savjeta je sljedeće:

– Da bude radi Allahovog zadovoljstva, a da ne bude s ciljem pridobivanja bilo kakve dunjalučke koristi ili zbog rijaa ili zbog želje da se pročuje među ljudima. Iskrenost u savjetovanju je od najvažnijih uvjeta da savjet bude prihvaćen kod Allaha kao i kod onoga koji se savjetuje.

– Cilj nasihata ne smije biti umanjivanje vrijednosti drugoga čovjeka ili njegovo sramoćenje, zbog toga savjetnik mora objasniti onome kome daje savjet da ga voli u ime Allaha i da je cilj tog savjeta donošenje koristi njemu. Treba skrenuti pažnju da od njega ništa ne zahtjeva i da je njegova nagrada kod Allaha i ono što ga je natjeralo da izrekne taj savjet jeste strah od Allahove srdžbe.

– Savjetovanje treba biti tajno, tako da savjetodavac može govoriti sa mensuhom (onim koji se savjetuje) u potpunoj otvorenosti, bez straha da će ga ovaj odbaciti, a ako bi ga savjetovao pred ljudima tada bi ga obuzeo ponos u griješenju i time bi savjetodavac bio šejtanov pomoćnik protiv svoga brata, zato što je u čovjekovoj prirodi da ne dozvoljava bilo kome da vidi njegovu sramotu.

Običaj Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, je bio da kada čuje kako su određeni ljudi počinili neke grijehe, ne spominje javno njihova imena, pa bi se Poslanik popeo na mimber i rekao:

”Šta je ljudima koji rade to i to?’‘ – i na ovaj lijepi način bi ljudi shvatili da su oni cilj ovoga savjeta i prihvatali bi to bez sramote.

Kaže Ummu Derda:

”Ko savjetuje svoga brata u tajnosti – uljepšava ga, a ko javno savjetuje svoga brata – s tim ga čini ružnim.”

– Savjetodavac treba biti blag i nježan, kako bi se savjet prihvatio bez odbacivanja.

– Odabiranje odgovarajućeg vremena i okolnosti. Neophodno je da savjetodavac pazi na sljedeće:

  1. Ukoliko se savjet uputi u neodgovarajuće vrijeme moguće je da dovede do kontra – efekta.
  2. Mensuh ne treba biti zauzet bilo čime zato što se neće moći koncentrirati na ono što mu govoriš, nego će možda pobjeći od savjetodavca, ili ga čak naružiti.
  3. Savjetodavac treba iskoristiti priliku osamljivanja sa mensuhom i poželjno bi bilo da napravi mali uvod prije samog davanja savjeta, npr. da ga pohvali nekim njegovim lijepim osobinama, ili da mu kaže: ja ti želim ono što želim samom sebi, ili da ga podsjeti na opasnost šejtana i mnogobrojnost njegovih prilaza čovjeku, ili da ga podsjeti na slabost insana i da je svako od nas sklon grešci, ali da su najbolji grješnici oni koji se kaju, ili da navede bilo koji drugi prigodan uvod prije samog savjeta.

 

Izvor: IslamHouse

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz