Šejh Hazimi i muke haridžijske

Popularno na sajtu

Zadnjih godina su muslimani naših prostora iskušani neo-haridžijskom fitnom koju je inicirao i svih ovih godina potpirivao Nedžad Balkan iz Beča, samouki daija koji je uspio zavesti određeni broj mladića do te mjere da ga isti nazivaju “imamom ovog vremena”.

Još na samom početku “poslaničke dave”, kako tekfir fanatici nazivaju svoju misiju, Nedžad Balkan je pokušavao da za svoj poziv veže neke od učenjaka ili poznatijih daija u arapskom svijetu, vjerovatno kako bi njegov poziv bio uvjerljiviji, jer mnogi koji su ga slijedili nisu mogli da shvate kako to da niko, ama baš niko od učenjaka današnjice po Nedžadu nije musliman, pa čak ni učenjaci koji decenijama truhnu u zatvorima diktatora (a sve zbog svog islama), ni mudžahidi na bojnom polju, pa ni šehidi u svojim kaburovima.

Tako se na početku svog misionarskog rada Nedžad Balkan pozivao na izvjesnog Ebu Merjema iz Kuvajta, ubjeđujući svoje sljedbenike kako ipak postoji daija ili učenjak koji zastupa njegove stavove. Međutim, kako je vrijeme prolazilo, iako ekstremnih stavova po pitanju tekfira, Ebu Merjem je počeo da “lupeta kao vrabac u motor”, kako se Nedžad Balkan jednom izrazio o svom dotadašnjem šejhu.

Ebu Merjem je zbog jednog stava sa kojim se nije slagao sa Nedžadom ubrzo proglašen mušrikom od strane Nedžada Balkana, a slična situacija je bila i sa šejhom Abdullahom Gunejmanom, koji je na početku proglašen imamom tevhida, a potom mušrikom, jer se nije uklapao u viziju muslimana koju ima Nedžad Balkan.

I govor šejha Radžihija je zloupotrebljen od strane neoharidžija, koji su preveli jednu njegovu fetvu, u kojoj šejh Radžihi govori o tekfiru psovača Allaha, te primjenili fetvu na onog ko ne tekfiri psovača Allaha, manipulišući sa prijevodom.

Nakon Radžihija, neoharidžije pokušavaju da svoj poziv vežu za šejha Ahmeda el-Hazimija, smatrajući ga ispravnim šejhom. Mjesecima, muslimani na našim prostorima su bombardovani fetvama i govorima šejha Hazimija, naravno interpretirani u duhu Nedžadove “poslaničke” misije. Tako je govor ovog šejha zloupotrebljavan i primjenjivan na situacije koje su za balkanovce širk, dok za šejha Hazimija nisu.

Imajući u vidu količinu samouvjerenosti kojom su distribuirali fetve i govore šejha Hazimija, činilo se da su sljedbenici Balkanove dave napakon pronašli jednog jedinog učenjaka na planeti zamlji koji zastupa njihove stavove.

Međutim, upravo je stiglo još jedno razočarenje za ove tekfir fanatike, i to direktno od šejha Hazimija. Naime, jedan od studenata znanja je razgovarao putem interneta sa šejhom Hazimijem o aktuelnim temama i o stavovima šejha po nekim (za haridžije) ključnim pitanjima.

Iz razgovora sa šejhom Hazimijem, jasno se da zaključiti da šejh ne smatra mušricima i nevjernicima one koji pod određenom šubhom dozvoljavaju ili pozivaju na glasanje za parlamentarne izbore, što je za neoharidžije širk, te prema tome biva mušrikom onaj ko to dozvoli.

Također, šejh Hazimi je najavio posebno obraćanje povodom zloupotreba njegovog govora od strane neoharidžijskih fanatika, a ovaj govor bi trebao biti dostupan ovih dana, inša Allah.

Još samo da napomenemo, da kada god se neoharidžijama spominjalo da šejh Hazimi ne tekfiri učenjake koje oni tekfire, odgovarali su kako je to Hazimijev raniji stav, te da on sada ne zastupa ove stavove.

Tekst koji slijedi je razgovor (chat) između studenta Abdur-Rezaka i šejha Hazimija. Razgovor je vođen prije samo nekoliko dana.

Dijalog sa šejhom Ahmedom ibn Omerom el Hazimijem (Allah ga sačuvao)

 

Ebu AbduRrezak: Da li se smatraju nevjernicima oni koji su dozvolili glasanje od uleme poput Usejmina, Ibn Baza i drugih, i da li netekfirenje ove uleme potpada pod pravilo: ko ne tekfiri kafira i sam je kafir?

Šejh El-Hazimi: Što se tiče ibn Usejmina i Ibn Baza, ja njih ne tekfirim. A to što su oni dali fetve kojima se dozvoljava glasanje, oni tu imaju šubhu koja je prepreka za njihov tekfir.

Ebu AbduRrezak: Elhamdulilah, ovo smo shvatili iz vaših predavanja.

Šejh El-Hazimi: Da.

Ebu AbduRrezak: Međutim, ti kategorično tvrdiš da se niko ne opravdava neznanjem u velikom širku?

Šejh El-Hazimi: To je drugo pitanje. Što se tiče hakimijeta (tevhid el hakimije – zakonodavstvo) tu postoje određene šubhe i pogrešna tumačenja.

Ebu AbduRrezak: Subhanallah, mnogi koji slušaju vasa predavanja govore kako El-Hazimij tekfiri svakoga ko ne proglasi kafira kafirom, bazirajući se na ovom pravilu, postoji grupa ljudi koji tekfire nas samo zato što opravdavamo te učenjake poput Ibn Usejmina i druge. Kako ovo komentarišeš, Allah te nagradio?

El-Hazimi: Ja sam uvijek u mojim pojašnjavanjima spominjao da se moje riječi odnose na veliki širk u ibadetu. Posvijećivanje ibadeta nekom drugom pored Allaha. Ovo se smatra prvim poništavačem imana od njih deset spomenutih.

Dok, kad se radi o suđenju nečim drugim mimo onoga što je Allah objavio to je drugo djelo koje izvodi iz vjere i tu postoji detaljno pojašnjenje. Ovo sam pojasnio kada sam objašnjavao o djelima koja izvode iz vjere u Tunusu…

Je li ovo jasno?

Ebu AbduRrezak: Elhamdulilah, veoma jasno.

El-Hazimi: Allah vam dao bereket.

Schreenshot razgovora:

Izvor teksta o razgovoru: Teuhid.net

Priprema i obrada: Put vjernika

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz