Smutnja imetka i žena

Objavljeno / ažurirano:


Danas su prisutne razne vrste zabave od koji nije sačuvan osim onaj koga Allah uputi i u pokornost Svoju uvede, te mu osvijetli srce takvalukom. Allah, dželle šanuhu, kaže:

“O vjernici, neka vas vaša imanja i djeca vaša ne zabave od sjećanja na Allaha. A oni koji to učine, biće izgubljeni.”1

I kaže takođe:

“Imanja vaša i djeca vaša su samo iskušenje , a u Allaha je velika nagrada.”2

Imetak može zaokupiti čovjeka od pokornosti Allahu i odvesti u griješenje, ako čovjek sve svoje interesovanje i namjere posveti njegovu sakupljanju i tvrdičluku. Poslanik sallAllahu alejhi we sellem, kaže:

“Svaki narod ima svoju smutnju, a smutnja ovog Ummeta je u imetku.”3

On sallAllahu alejhi we sellem, kaže:

“Tako mi Allaha, ne bojim se za vas siromaštva, ali bojim se da vam se dunjaluk u izobilju dadne, kao onima prije vas, pa se oko njega budete takmičili kao što su se i oni takmičili i da vas on (dunjaluk) ne uništi kao što je i njih uništio.”4

U hadisu se upozorava na opasnost zavaravanja dunjalukom, njegovim ukrasima i izobilju koje čovjek na njemu stekne.
Pored smutnje imetka postoji i smutnja žena. U hadisu od Ebu Seida, radijallahu anhu, stoji:

“Ovaj svijet je kao slatko voće koje brzo prođe, a Allah će vas za namjesnike na njoj postaviti i da bi vidio kako ćete postupati. Čuvajte se dunjaluka i čuvajte se žena. Prva smutnja kod sinova Israilovih (židova) je bila u ženama.”5

U sahih-hadisu stoji: “Kada Allah Svoga roba zavoli sačuva ga od dunjaluka, kao što vi vašeg bolesnika čuvate od vode.”6

Kada čovjeka dunjaluk obuzme zaboravi na sebe samog, a strast ga polahko nadvlada.

Zaborav dunjaluka nije od osobina vjernika, zapravo to je osobina nevjernika. Uzvišeni kaže:

“Pusti ih neka jedu i naslađuju se, i neka ih zavara nada, – znaće oni!”7

On također kaže:

“Zato se okani onoga koji Kur‟an izbjegava i koji samo život na ovom svijetu želi, – to je vrhunac njihova znanja.”8

Autor: Abdurrahman b. Abdulkerim el-Ubejjid

Iz knjige: “Načela islamskog življenja, savremeni pristup islamskom vjerovanju, šerijatskim propisima i moralnim normama”

Priprema: Put vjernika

Fusnote:


1. Suretul-Munafikun, ajet 9
2. Suretut-Tegabun, ajet 15.
3. Prenosi Et-Tirmizi.
4. Prenosi El-Buhari i Muslim.
5. Sahihu Muslim.
6. Et-Tirmizi, El-Hakim, El-Bejheki.
7. Suretul-Hidžr, ajet 3.
8. Suretun-Nedžm, ajet 29-30.

NOVO NA SAJTU

Zašto su muslimani izgubili slavu i od čega zavisi Allahova pomoć...

0
Allah je pomogao ashabe, nije prekršio Svoje obećanje, ali su kasnije generacije malo-pomalo počele odstupati od traženih karakteristika, i tad je Svemogući Allah uskratio Svoju pomoć i pobjedu.
islamske teme, islam, fetve

Zlatna sredina

Preporučeni sadržaj

Značenje tevhida el-hakimijjeta

0
Pitanje: Da li možete da mi pojasnite značenje tevhida el-hakimijje. Djeluje mi kao da je to drugi dio tevhida el-uluhijje. Također, čuo sam da...

Islamske teme