Šta je tagut i koje su vrste taguta?

Popularno na sajtu

Najljepši govor o tagutu jeste govor Ibn Kajjima, rahimehullahu teala, koji kaže:

Tagut je je sve ono čime rob pređe svoju granicu u obožavanju, slijeđenju ili pokoravanju. Tagut svakog naroda jeste onaj pred kojim se oni parniče mimo Allaha i njegova Poslanika, ili ga obožavaju mimo Allaha, ili ga slijede bez besireta (dokaza) od Allaha, ili mu se pokoravaju u onome što ne znaju da je pokornost Allahu. Ovo su taguti svijeta, kada ih promotriš, njih s jedne i stanje ljudi s druge strane, vidjećeš da je većina ljudi skrenulo sa ibadeta Allahu u ibadet tagutu, iz pokornosti Allahu i slijeđenja Njegova Poslanika u pokornost tagutu i sjegovom slijeđenju. Rezime je da postoje tri vrste taguta:

  • tagut suda (hukma),
  • tagut ibadeta, i
  • tagut pokornosti i slijeđenja.

U ovim listovima ciljamo na taguta suda jer se puno skupina koje se pripisuju islamu počelo parničiti adetima svojih predaka i nazivati ih istinom, neke od njih (tj. onih koji sude) nazivaju kao one koji sude istinom ili poznavaocima i tome slično, a to je upravo taj tagut za kojeg nam je Allah naredio da ga se klonimo.” [Završen citat]

Šejh Muhammed ibn Abdul Vehhab kaže: ”Riječ tagut je općeg značenja i obuhvata sve što se obožava mimo Allaha. Tako da je tagut sve što se obožava mimo Uzvišenog Allaha i što je zadovoljno da mu se čini ibadet, bilo da se obožava ili slijedi ili pokorava u onome u čemu je nepokornost Allahu, subhanehu ve teala, i njegovom Poslaniku. Taguta je puno, ali su pet osnovnih: “Taguta je mnogo ali njihove glave su pet:

Prvi: Šejtan koji poziva u obožavanje nekoga drugog mimo Allaha, subhanehu ve te'ala. Kaže Uzvišeni :

ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين 

“O sinovi Ademovi , zar vam nisam naredio : Nemojte obožavati šejtana. On vam je očiti neprijatelj.” Jasin 60

Drugi: Vladar tiranin koji mijenja Allahov sud. Dokaz tome su riječi Uzvišenog:

 ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا

“Zar ne vidiš one koji tvrde da vjeruju u ono što se tebi objavljuje i u ono što je prije tebe objavljeno kako žele da im se pred tagutom sudi , a naređeno im je da u njega kufr učine. A šejtan želi da ih u veliku zabludu odvede.” En-nisa’ 60

Treći: Onaj ko ne sudi po onome što je Allah objavio. Dokaz tome su riječi Uzvišenog :

ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون

“A oni koji ne sude po onome što je Allah objavio to su pravi nevjernici.” Maida 44

Četvrti: Ko priziva znanje gajba, mimo Allaha. Dokaz tome su riječi Uzvišenog:

عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا * إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا

“On je poznavalac gajba i On tajne svoje ne otkriva nikome, osim onoga koga On za poslanika odabere; zato On i ispred njega i iza njega postavlja one koji će ga čuvati.” Džinn 26-27

I kaže Uzvišeni:

 وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأ رض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين

“U Njega su ključevi gajba , samo ih On zna , i On jedini zna šta je na kopnu i šta je u moru, i nijedan list ne opadne, a da On za nj ne zna; i nema zrna u tminama Zemlje niti ičeg svježeg niti ičeg suhog, ničeg što nije u jasnoj Knjizi.” En'am 59

Peti: Onaj ko se obožava mimo Allaha i on je tim ibadetom zadovoljan. Dokaz tome su riječi Uzvišenog :

 ومن يقل منهم إني إله من دون الله  فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين 

“A onoga od njih koji bi rekao: ‘Ja sam, doista, pored Njega, bog!’ – kaznili bismo džehennemom, jer Mi tako kažnjavamo nasilnike.” Enbija ‘ 29.

[Završen citat, Medžmuatu et-tevhid 1/14]

Tagut je dakle ime roda u smisli da se termin “tagut” može koristiti i upotrebljavati za sve njegove vrste. Ime taguta obuhvata svaku njegovu jedinku, poput vračara, gatara, sahira, vladara koji sudi po onome što Allah nije objavio i koji mijenja Allahov šerijat, onoga ko poziva u ibedet drugom mimo Allaha, i svaki glavešina u zabludi. A glavešina svih njih jeste šejtan.

Autor: šejh Ahmed el-Halidi
Iz knjige: Objašnjenje propisa onoga ko sumnja ili zastane kod tekfira nekih taguta i murteda
Naslov od PV-a

 

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz