Šta je to džahilijjet i koje su njegove vrste

Popularno na sajtu

Definicija  i vrste džahilijjeta/paganstva

Važnost ove teme kao i razlog njezina odabira, kako to ističe autor navedenog djela, leži u sljedećem:

  • Da spoznaja osobina džahilijeta povećava vjerniku držanje za sunnet Allahovog Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem, te  ojačava njegovu vjerničku funkciju;
  • Važnost skretanja pažnje na oblike modernog džahilijeta, objašnjenje njihove srži te iznošenje na vidjelo suštine svih njegovih modela, svejedno u oblasti akide, ahlaka, društvenih formi i ostalog;
  • Da se osobine paganstva stalno iznova obnavljaju i pojavljuju u svakom vremenu shodno stanju njegovih suvremenika. Zbog toga je važno da postoji studija koja polaže brigu o pitanjima paganstva tako da iste osobine prepozna, utvrdi, prokomentira, pojasni i upozori ummet da ne upadne u njih;

Definicija pojma džahilijet

Etimološki gledano, ovaj termin dolazi od riječi džehl, što ima u arapskom jeziku dva značenja:

Prvo: neznanje koje je nasuprot znanja;
Drugo: kopršanje i uznemirenost. (Vidi: Mekajisu-l-lugah li-bni Faris)

U šerijatskoj terminologiji džahilijet ima više definicija:

Prva: Džahilijet je stanje u kojem su bili Arapi prije islama, od neznanja o Allahu i propisima vjere, uznošenja po porijeklu, te oholosti i drskosti;

Druga: Džahilijet je duševno stanje gdje osoba odbija slijeđenje upute od Allaha, kao i postavljanje sistema koji odbija sud po onome što je Allah, subhanehu we te'ala (slavljen neka je On i uzvšen) objavio;

Treća: Džahilijet je skretanje s puta i programa (menhedž) kojeg je Allah subhanehu we te'ala zacrtao Svojim robovima, svejedno bilo to prije islama ili poslije, ne odnosi se na samo jedan narod, već obuhvata svakog ko se suprotstavlja Allahovom šerijatu prije ili sada.

Četvrta: Džahilijet je stanje na kojem se neki narod nalazi prije dolaska Allahove ‘azze we dželle upute, odnosno stanje gdje neki narod, ili dio njih se susteže da prihvati Allahovu uputu.

Vrste džahilijeta:

Prva: Džahilijet u uvjerenju je ona vrsta koja se tiče propisa akide/vjerovanja, svejedno da li se odnosi na Allahova imena i svojstva, meleke, poslanike, Sudnji dan ili nešto drugo iz te oblasti. Primjer toga jeste sumnja u ahiret, ili pripisivanje Allahu žene.

Druga:  Džahilijet u ibadetima, svejedno ticao se namaza, posta, zekata, hadždža ili drugih vrsta ibadeta. Primjer toga jeste odgađanje akšama ili iftara sve dok se ne pojave zvijezde na nebu.

Treća: Džahilijet u međuljudskim odnosima, poput braka, kupovine, susjedstva i drugog. Primjer toga jeste dozvoljavanje kamate. Od primjera je i divlji brak ili konkubina, odnosno vrste takvog braka koje su postojale kod predislamskih Arapa.

Četvrta: Džahilijet u ahlaku/moralu koji biva gubljenjem neke od osobina plemenitog morala na koje Zakonodavac podstiče Svoje robove, ili nedosljednost nekoj takvoj osobini na ispravan način, poput iskrenosti, stida, skromnosti, zadovoljstva , povjerenja i drugog.

Peta: Džahilijet u sudstvu, dakle onaj koji biva u oblasti suđenja pri institucijama, poput  dekreta vladara, ministara, sudija i drugih. Primjer toga je postavljanje žena na određene državne pozicije, ili prijetnja zatvorom onima koji rade nešto nasuprot vladajuće strukture.

Šesta: Džahilijet u politici koji se ogleda u međusobnom odnosu država, kao što je invazija moćnih i nepravednih država na teritoriju i resurse slabih država. Primjer toga je njihovo činjenje nereda na Zemlji i nazivanje toga uspostavljanjem reda (i zakona).

Sedma: Džahilijet u nauci koji se odražava u nekim ovosvjetskim naukama tako da cijela naučna disciplina počiva na kontriranju šerijatskim principima i tekstovima, poput nauke o kloniranju.


Iz serijala Osobine džahilijjeta
Komentar djela muhaddisa Abdullaha ed-Duvejša, rahimehullah “Dodatak stvarima džahilijeta” od doktorice i istraživača Helah bintu Dajfillahi El-Jusuf (Allah je sačuvao)
Izvor: Istina.ba

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz