Sto slabih i izmišljenih hadisa (4)

Popularno na sajtu

Hadis 61: Pripazite se pronicljivosti vjernika jer on gleda Allahovim nurom.

Hadis je slab. Pogledaj: Tenzihuš-šeri’a 2/305, Mevdu’at od Saganija 74.

Hadis 62: Dunjaluk je dom onome ko nema doma, imetak onome ko nema imetka, i njega (imetak) sakuplja samo onaj ko pameti nema.

 

Hadis je jako slab. Pogledaj: Hadisi koji nemaju osnove u Ihjau od Subkija 344, Tezkiretul mevdu’at 174.

Hadis 63: Zaista srca koroziraju kao što korozira gvožđe a čiste se istigfarom.

Hadis je izmišljen. Pogledaj: Zehiretul huffaz 2/1978, Silsile ed-da’ife 2242.

Hadis 64: Pri povratku iz bitke na Bedru Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem je rekao: Vraćamo se iz malog džihada u veliki džihad.

Hadis nema osnove. Pogledaj: Esrarul merfu’a 211, Tezkiretul mevdu’at 191.

Hadis 65: Ko se iftari u Ramazanu bez ikakva opravdanja i olakšice od Allaha, ne može napostiti taj dan pa makar postio svo vrijeme.

Hadis je slab. Pogledaj: Tenzihuš-šeri’a 2/148, Et-Tergibu vet-terhib 2/74.

Hadis 66: Abdur-Rahman ibn Auf će u džennet ući puzeći.

Hadis je slab. Pogledaj: El-Mennarul munif 306, El-fevaidul medžmu’a 1184.

Hadis 67: Najmrža stvar Allahu koja je dozvoljena jeste razvod braka.

Hadis je slab. Pogledaj: El-Ilelul mutenahije 2/1056, Zehire 1/23.

Hadis 68: Kada je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, došao u Medinu, žene i djeca su učili: Taleal bedru alejna min senijjjetil veda’ (Puni mjesec nas obasja od Senuijjetul veda’) Vedžebeš-šukru alejna (Obaveza nam je da se (Allahu) zahvalimo)…

Hadis je slab. Pogledaj: Ehadisul kussas od Ibn Tejmije 17, Tezkiretul mevdu'at 196.

Hadis 69: Bojte se zavidnosti jer zavidnost uništava dobra djela kao što vatra uništava drva.

Hadis je slab. Pogledaj: Tarihul kebir 1/272, Muhtesaru suneni Ebi Davud od Munzirija 7/226.

Hadis 70: Uzvišeni Allah kaže: Ja sam Allah, drugog boga osim Mene nema. Ja sam vladar svih vladara a srca vladar su u Mojoj reci. Ako mi robovi Moji budu pokorno Ja srca njihovih vladara učinim milostivim i blagim. A ako su mi oni nepokorni Ja srca njihovih vladara učinim osorim i grubim te ih oni kažnjavaju najžešćom kaznom. Zato se nemojte zauzimati dovom protiv vladara već se posvetite zikru i dovi a Ja ću vas poštediti vaših vladara.

Hadis je jako slab. Pogledaj: Ehadisul kudsijje od Isevija 43, Silsile ed-da’ife 602.

Hadis 71: Mudrost je izgubljena stvar svakog vjernika gdje god je nađe uzme je. U drugom rivajetu: Mudrost je izgubljena stvar svakog mudraca ako je nađe neka je uzme jer on je nje najpreči.

Hadis je slab. Pogledaj: El-Ilelul mutenahije 1/96

Hadis 72: Hadis o učenju ezana i ikameta novorođenčetu.

Ovaj hadis je slab. Pogledaj: Bejanul vehm od Ibn Kattana 4/594, Medžruhin od ibn Hibbana 2/128. Šejh Albani je u prvi mah hadis ocijenio dobrim a zatim se povratio i hadis ocijenio slabim. Pogledaj Silsile ed-dai’fe 1/494.

Hadis 73: Ne treba se čovjek pitati zbog čega je udario svoju ženu.

Hadis je slab. Pogledaj: Musned imama Ahmeda sa tahkikom šejha Ahmeda Šakira 1/209, En-Nafile fil ehadisi ed-daife vel batile hadis broj 2.

Hadis 74: Ko puno priča puno posrće, ko puno posrće puno griješi, a ko puno griješi vatra mu je najpreča.

Hadis je slab. Pogledaj En-Nafile fil ehadisi ed-daife vel batile hadis broj 58.

Hadis 75: Ko posjeduje opskrbu i jahalicu pa ne obavi hadž svejedno je preslio on kao jevrej ili kršćanin.

Hadis je slab. Pogledaj En-Nafile fil ehadisi ed-daife vel batile hadis broj 73.

Hadis 76: Ko prilikom ulaska u pijacu kaže: لا إلهَ إلا اللهُ ، وحدهُ لا شَريكَ لَهُ ، لَهُ الملكُ ، ولَهُ الحَمدُ ، يُحيي ويُميتُ ، وَهُو حيٌ لا يموتُ ، بِيدِهِ الخيرُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شيءٍ قَديرٌ Nema drugog boga sem Allaha, On nema sudruga. Njemu pripada vlast I hvala. On daje život i smrt. On je živ i ne umire. U Njegovoj ruci je svaki hajr i On sve može Allah će mu upisati million dobrih djela, obrisati million loših I sagraditi kuću u džennetu.

Hadis je slab. Pogledaj: Fethul Bari 11/206, En-Nafile fil ehadisi ed-daife vel batile hadis broj 74.

Hadis 77: Od Ummu Seleme i Mejmune, radijellahu anhuma, se prenosi da su rekle: Bile smo kod Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, te je ušao Abdullah ibn Uummi Mektum – a to je bilo nakon što je sišla naredba o hidžabu. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem reče: Sklonite se (prekrijte se). Rekosmo: O Allahov Poslaniče on je slijep ne vidi nas i ne poznaje. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, tada reče: A jeste li vi slijepe, zar ga vi ne vidite?!

Hadis je slab. Pogledaj: Tahridžu fikhis-sire od šejha Albanija 44-45, En-Nafile fil ehadisi ed-daife vel batile hadis broj 74.

Hadis 78: Jedan učenjak je teži šejtanu od hiljadu pobožnjaka.

Hadis je slab. Pogledaj : El-Ilelul mutenahije 1/134, En-Nafile fil ehadisi ed-daife vel batile hadis broj 108.

Hadis 79: Zašto se Mikail nikada ne smije – upita Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem? Džibril mu reče: Nije se nasmijao od kako je stvorena vatra.

Hadis je slab. Pogledaj: Medžmeuz-zevaid od Hejsemija 10/385, En-Nafile fil ehadisi ed-daife vel batile hadis broj 107.

Hadis 80: Tri stvari su meni farz a vama nafila: Vitr, duha namaz i dva rekata sabahskog sunneta.

Hadis je slab. Pogledaj En-Nafile fil ehadisi ed-daife vel batile hadis broj 136.

Izvor: stazomislama.com

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz