Sto slabih i izmišljenih hadisa (2)

Popularno na sajtu

Hadis 21: Darežljiv je blizak Allahu, blizak džennetu i ljudima a daleko od vatre. A škrtica je daleko od Allaha, daleko od dženneta i ljudi a blizak vatri. I zaista je darežljivi neznalica draži Allahu od škrtog pobožnjaka.

Hadis je jako slab Pogledaj : El-Mennarul munif 284, Tertibul mevdu’at 564, El-leali el masnu’a 2/91.

Hadis 22: Ja sam Arapin, Kur’an je na arapskom jeziku, i jezik stanovnika dženneta je arapski.

Hadis je jako slab. Pogledaj: Tezkiretul mevdu’at 112, El-Mekasidul hasene 31, Tenzihuš-šeri’a 2/30.

Hadis 23: Sve ima svoje srce a srce Kur’ana je sura Jasin, ko je prouči kao da je proučio Kur’an 10 puta.

Hadis je izmišljen. Pogledaj: Ilel od ibn Ebi Hatima 2/55, Silsile ed-daife 69.

Hadis 24: Jedan sat razmišljanja je bolji od ibadeta 60 godina.

Hadis je izmišljen. Pogledaj: Tenzihuš-šeri’a 2/305, El-Fevaidu el medžmu’a 723, Tertibul mevdu’at 964.

Hadis 25: Komšiji mesdžida nema namaza osim u mesdžidu.

Hadis je slab. Pogledaj: Diafu Ed-Darekutni 362, El-leali el masnu’a 2/16, Elilelu el mutenahije 1/693.

Hadis 26: Crni kamen je Allahova desna ruka na Zemlji kojom se On rukuje sa svojim robovima.

Hadis je izmišljen. Pogledaj: Tarihu Bagdad 6/328, Elilelu el mutenahije 2/944, Silsile ed-daife 223.

Hadis 27: Postite bićete zdravi.

Hadis je slab. Pogledaj: Tahridžul Ihja’ 3/87, Tezkiretul mevdu’at 70, Mevdu’at 72. (Treba napomenuti da je ovdje riječ o slabosti seneda hadisa a što se tiče samog teksta hadisa njegovo značenje je ispravno, jer je i sama medicina potvrdila tjelesnu vrijednost posta i njegov doprinos zdravlju)

Hadis 28: Da nije tebe o Muhammede ne bi stvorio dunjaluk.

Hadis je izmišljen. Pogledaj: Ellu’luu mersu’ 454, Tertibul mevdu’at 196, Silsile ed-daife 282.

Hadis 29: Ko svaku noć prouči suru El-Vakia nikada ga neće zadesiti siromaštvo.

Hadis je slab. Pogledaj: Elilelu el mutenahije 1/151, Tenzihuš-šeri’a 1/301, El-Fevaidu el medžmu’a 972.

Hadis 30: Shodno vašem stanju vladaće vaši vladari.

Hadis je slab. Pogledaj: Kešful hafa’ 2/1997, Fevaidu el medžmu’a 624, Tezkiretul mevdu’at 182.

Hadis 31: Od Enesa ibn Malika, radijellahu anhu, se prenosi da je neki čovjek otputovao i naredio svojoj ženi da ne izlazi iz kuće. Žena je živjela u gornjem a njen otac u donjem dijelu kuće. Njen otac se razbolio te je ona poslala Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i obavijestila o naredbi njenog muža. Poslanik joj reče: Pokori se svom mužu. Njen otac je preselio pa je ponovo poslala Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, a on joj ponovo reče: Pokori se svom mužu. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, joj je nakon toga rekao: Allah je oprostio tvom ocu zbog tvoje pokornosti tvom mužu.

Hadis je slab. Hejsemi kaže: “Bilježi ga Taberani u Evsetu a u senedu hadisa je Isme ibn Mutevekkil a on je slab ravija (prenosilac)” Medžmeuz-zevaid 4/313. Šejh Albani kaže: “Bilježi ga Taberani u Evsetu putem Ismeta ibn Mutevekkila a on je slab, a i njegov šejh Zahir ibn Sulejman je takođe slab” (Irvaul galil 7/76).

Hadis 32: Kome se rodi dijete pa mu on prouči ezan na desno i ikamet na lijevo uho neće mu škoditi Ummu Sibjan (džinica – vještica).

Hadis je izmišljen. Pogledaj: Mizan od Zehebija 4/397, Tahridžul Ihja 2/61. Valja napomenuti da postoje jos neki hadisi u kojima se spominje učenje ezana i ikameta novorođenčetu ali su oni takođe slabi, tako da se po tom pitanju ne prenosi ništa vjerodostojno od Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.

Hadis 33: Ko se pridržava moga sunneta (moje prakse) kada se moj ummet pokvari imaće nagradu šehida.

Hadis je jako slab. Pogledaj: Zehiretul huffaz 4/5174, Silsile ed-daife 326.

Hadis 33: Gledanje u mushaf je ibadet, gledanje u roditelje je ibadet, i gledanje u lice Alije ibn Ebi Taliba je ibadet.

Hadis je izmišljen. Pogledaj Silsile ed-daife 356.

Hadis 34: Tražite znanje pa makar i u Kini.

Hadis je izmišljen. Pogledaj: Mevdu’at od Ibn Dževzija 1/215, Tertibul mevdu’at 111, Fevaidu el medžmu’a 852.

Hadis 35: Savjetujte se sa njima (ženama) i suprostavljajte im se.

Hadis nema osnove. Pogledaj: Ellu’luu mersu’ 264, Tezkiretul mevdu’at 128, Esrarul merfu’a 240.

Hadis 36: Ljudi će na Sudnjem danu biti prozivani po imenima svojih majki.

Hadis je izmišljen. Pogledaj: El-leali el masnu’a 2/449, Mevdu’at od Ibn Dževzija 3/248, Tertibul mevdu’at 1123.

Hadis 37: Vladar je Allahov hlad na zemlji; ko ga savjetuje upućen je a ko ga vara zalutao je.

Hadis je izmišljen. Pogledaj: Tezkiretul mevdu’at 182, Fevaidu el medžmu’a 623, Silsile ed-daife 475.

Hadis 38: Ko se boji Allaha, Allah da pa se svi boje njega, a ko se ne boji Allaha, Allah da da se svakog boji.

Hadis je slab. Pogledaj: Tahridžul Ihja’ 2/145, Tezkiretul mevdu’at 20, Silsile ed-daife 485.

Hadis 39: Uzvišeni Allah kaže: Ko nije zadovoljan Mojom odredbom, i ne sabura na iskušenjima koje Mu određujem, neka sebi traži drugog boga mimo Mene.

Hadis je slab. Pogledaj: El-Kešful ilahijj 1/625, Tezkiretul mevdu’at 189, Fevaidu el medžmu’a 746.

Hadis 40: Fasiku nema gibeta.

Hadis je izmišljen. Pogledaj: Esrarul merfu’a 390, El-Mennarul munif 301, El-Kešful ilahijj 1/764.

Izvor: stazomislama.com

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz