Sto slabih i izmišljenih hadisa (6)

Popularno na sajtu

 Hadis 91: Ljubav prema domovini je od imana.1

Hadis je izmišljen. Pogledaj Fetava el-ilmijje od šejha Sulejmana el-Ulvana 38. str.

Hadis 92: Hadis da će Merjema, majka Isaova a.s. i Asija, žena faraona, biti Poslanikove, sallallahu alejhi ve sellem, žene u Džennetu.

Hadis je slab. Pogledaj: Silsile ed-da'ife 7053, El-Bidaje ven-nihaje 2/75.

Hadis 93: Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, spavao bi džunub ne dodirivajući vodu.2

Hadis je slab. Pogledaj Fetava el-ilmijje od šejha Sulejmana el-Ulvana.

Hadis 94: Salebe ibn Hatib el-Ensarij je došao Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i rekao: O Allahov Poslaniče, moli Allaha da mi podari imetak. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, mu reče: Teško tebi o Salebe! Malo imetka na kojem ćeš biti zahvalan ti je bolje od puno imetka na kojem ćeš biti nezahvalan. Salebe je otišao a zatim se ponovo vratio Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i rekao: O Allahov Poslaniče, moli Allaha da mi podari imetak. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, mu reče: Teško tebi o Salebe! Zar ne želiš biti kao Allahov Poslanik? Tako mi Allaha kada bi zamolio svoga Gospodara ispred mene bi tekle brda i doline zlata i srebra. Salebe je otišao a zatim se ponovo vratio Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i rekao: O Allahov Poslaniče, moli Allaha da mi podari imetak. Tako mi Allaha, ako mi Allah podari imetak svakom ću dati njegov hakk3. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, tada reče: O Allahu, podari Salebi imetak. Salebe uze ovce koje se brzo namnožiše tako da ulice Medine bijahu tijesne. Salebe se sa svojom stokom malo udalji od Medine. Obavljao bi namaz sa Allahovim Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, a zatim se vraćao ovcama. Zatim se ovce još više namnožiše tako da Medinski pašnjaci bijahu tijesni te se Salebe još više udalji. Sada je dolazio samo na džumu a zatim bi se vraćao svojoj stoci. Zatim se ovce još više namnožiše te se Salebe još više udalji i ostavi i džumu i džemat . Presretao bi putnike i prolaznike i pitao: Imate li kakvu vijest, šta je bilo s ljudima? Nakon toga Allah je naredio zekat. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je poslao čovjeka da od Salebe uzme zekat, a on reče: Tako mi Allaha ovo nije ništa drugo do sestra džizje4, pa je Uzvišeni objavio: ”A među njima ima onih koji Allahu zavjet daju da ukoliko im Allah da imetka udjeljivaće sadaku i biti dobročinitelji…” Jedan od ensarija uzjaha konja, ode do Salebe i reče mu: Teško tebi o Salebe, propao si. Allah je povodom tebe objavio Kur'anski ajet. Salebe uze zemlju i poče sipati po svojoj glavi plačući. Uzeo je zekat i odnio Allahovom Poslaniku, ali ga Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem nije prihvatio. Kada je poslanik preselio došao je Ebu Bekru, ali i on odbi da primi njegov zekat. Zatim je došao Omeru pa i on odbi. Zatim je došao Osmanu pa i on odbi, pa je nakon toga Salebe preselio u hilafetu Osmana, radijellahu anhu.

Predaja je slaba. Pogledaj: Tahridžul Ihja’, Mukaddimetu Esbabi en-nuzul od šejha Mukbila 9. str., 3/338, Tahziru ed-daije 288. str.

Hadis 95: Allah ne gleda u krivi saf5.

Hadis nema osnove, s tim što postoje vjerodostojni hadisi koji naređuju poravnjavanje safova. Pogledaj Fetava el-ilmijje od šejha Sulejmana el-Ulvana 11. str.

Hadis 96: Ko nauči jezik nekog naroda sačuvaće se njihovih spletki.

Hadis nije vjerodostojan. Pogledaj Fetava el-ilmijje od šejha Sulejmana el-Ulvana 28. str.

Hadis 97: Abdullah ibn Omer, radijellahu anhu, kaže: Za vrijeme Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, jeli bi hodajući i pili stojeći.

Hadis je slab kako to spominje imam Buhari, Jahja ibn Me'in i drugi. Pogledaj Fetava el-ilmijje od šejha Sulejmana el-Ulvana 44 str.

Hadis 98: Svi hadisi koji zasebno govore o vrijednosti sure Ja'sin su slabi. Primjeri:

– Sve ima svoje srce, a srce Kur'ana je Ja'sin.

– Učite Ja'sin vašim umrlima…

Pogledaj Fetava el-ilmijje od šejha Sulejmana el-Ulvana 76. str.

Hadis 99: Ko deset puta prouči suru Ihlas6, Allah će mu sagraditi kuću u Džennetu.

Hadis je slab. Pogledaj Ed-difau anis-sunnetil mutahhere 95.

Hadis 100: “O Esma, kada žena dostigne punoljetnost, nije dozvoljeno da se išta vidi osim ovo i ovo”, pa je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, pokazao na lice i šake.

Hadis je slab jer Halid ibn Durejk nije zatekao Aišu, radijellahu anha. Hadis se prenosi i drugim putevima, ali je i njihova vjerodostojnost veoma slaba tako da se ne uzdiže na stepen hasen hadisa. Pogledaj: Sunen Ebu Davuda 4/62, Lisanul mizan 1/630…

stazomislama.com

Fusnote:

1. iman – govor srca i jezika, i djela srca i jezika, i djela tjelesnih udova kojima se ispoljava (manifestuje, izražava) vjerovanje u Allaha.

2. tj. niti bi se okupao, niti bi se abdestio.

3. hakk – pravo. Dati nekome njegov hakk znači dati mu pravo koje mu pripada.

4.džizja – Ugovoreni iznos koji su plaćaju nemuslimani islamskoj državi kao vid zaštite.

5. saf (saff) – red; klanjači su poredani u saf za vrijeme molitve.

6. tj. sura “Kul huvAllahu Ehad…”

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz