Sto slabih i izmišljenih hadisa (1)

Popularno na sajtu

Hadis 1: Koga njegov namaz ne odvrati od razvrata i loših djela, on je tim namazom samo još više povećao svoju udaljenost od Allaha.

Imam Zehebi kaže: “Ibn Džunejd kaže: ’Ovaj hadis je laž i potvora’.” (Mizanul I’tidal 3/293). Šejh Albani kaže: “Hadis je batil, sened mu nije vjerodostojan, a i značenje mu nije ispravno.” (Silsile ed-daife 2/985).

Hadis 2: Razgovor u džamiji jede dobra djela kao što stoka jede sijeno. U drugom rivajetu stoji: Razgovor u džamiji poništava dobra djela kao što vatra uništava drva.

Iraki kaže: ”Nisam mu našao osnovu” (Tahridžul ihja’ 1/136). Subki kaže: ”Nisam mu našao osnovu” (Tabekatu eš-šafi’ijje 4/145). Šejh Albani kaže: ”Hadis nema osnovu.” (Silsile ed-daife 4).

Hadis 3: Radi za svoj dunjaluk kao da ćeš vječno živjeti, i radi za ahiret kao da ćeš sutra umrijeti.

Šejh Albani kaže: ”Hadis nije vjerodostojan” (Silsile ed-daife 8).

Hadis 4: Poslat sam kao prosvjetitelj (onaj koji poučava).

Iraki kaže: ”Sened hadisa je slab” (Tahridžul ihja’ 1/11). Šejh Albani kaže: ”Hadis je slab” (Silsile ed-daife 11). (ovdje je riječ o senedu ovog hadisa, a što se tiče teksta hadisa značenje mu je vjerodostojno, op.prev.)

Hadis 5: Allah je objavio dunjaluku: Služi onoga ko Meni služi a zamori onoga ko tebi služi.

Ševkani, Albani i drugi su hadis ocijenili apokrifnim. Pogledaj El-Fevaidul medžmua’ 712, i Silsile ed-daife 12.

Hadis 6: Ukoliko se u mom ummetu poprave dvije skupine, popraviće se i ostali ljudi: namjesnici i fekihi (pravnici).

Kaže imam Iraki: ”Imama Ahmed kaže: ’U senedu hadisa je ravija koji laže i izmišlja hadise.’ Slično tome rekao je i Ibn Me’in i Darekutni.” (Tahridžul ihja’ 1/6). Šejh Albani kaže: ”Hadis je izmišljen” (Silsile ed-daife 16).

Hadis 7: U mom ummetu je hajr sve do Sudnjeg dana.

Ibn hadžer kaže: ”Hadis mi nije poznat” (Mekasidul hasene, 208). Kari ga spominje u svojoj zbirci izmišljenih hadisa, 195.

Hadis 8: Ko spava nakon ikindije pa mu se pomuti razum neka ne kori drugog do samog sebe.

Ibn Dževzi, Sujuti i Zehebi kažu da je hadis izmišljen. Pogledaj Mevdu’at 3/69, El-leali el masnu’a 2/279, Tertibul mevduat 839.

Hadis 9: Ko izgubi abdest pa se ne abdesti takav se grubo ponio prema meni.

Sagani i Albani kažu da je hadis izmišljen. Pogledaj Mevduat 93, Silsile ed-daife 44.

Hadis 10: Ko hodočasti Kabu pa ne posjeti mene takav se grubo ponio prema meni.

Zehebi, Sagani i Ševkani kažu da je hadis izmišljen. Pogledaj Tertibul mevdu’at 600, Mevdu’at 52, El-Fevaidul medžmua’ 326.

Hadis 11: Razilaženje moga ummeta je milost – rahmet.

Kari je hadis ocijenio izmišljenim. Pogledaj Esraru lmerfua’ 506. Šejh Albani kaže :”Hadis nema osnove” (Silsile ed-daife, 11).

Hadis 12: Ko obavi hadž i posjeti moj kabur nakon moje smrti je poput onoga ko me posjeti za vrijeme mog života.

Šejhul islam Ibn Tejmije kaže: ”Hadis je slab” (El Kaide el dželile, 57). Šejh Albani je hadis ocijenio izmišljenim. Pogledaj Silsile ed-daife, 47.

Hadis 13: Moji ashabi su poput zvijezda na nebu, koga god da slijedite od njih – upućeni ste.

Ibn Hazm kaže: “Ovo je izmišljen i batil hadis” (Ihkam fi usulil ahkam 5/64). Šejh Albani je hadis takođe ocijenio apokrifnim. Pogledaj Silsile ed-daife, 16.

Hadis 14: Ko spozna sebe spoznao je svoga Gospodara.

Kari i Kenani su hadis ocijenili apokrifnim. Pogledaj Esrarul merfua’ 506, Tenzihu eš-šeria’ 2/402.

Hadis 15: Odgojio me je moj Gospodar i uljepšao moj odgoj.

Šejhul islam kaže: ”Ne zna se da ovaj hadis ima pritvrđen sened” (Ehadisul kussas, 78). Ševkani je hadis svrstao u izmišljene hadise, 1020.

Hadis 16: Svi ljudi su mrtvi osim učenih. Svi učeni su propali osim onih koji rade. Svi koji rade su utopljeni osim iskrenih, a iskreni su u velikoj opasnosti.

Sagani kaže: “Hadis je izmišljen” (Mevdu’at, 200). Istog stava je i Ševkani. (El-Fevaidul medžmua’, 771).

Hadis 17: Pokajnik je Allahov miljenik.

Hadis nema osnove kako to spominje Subki govoreći o hadisima koji nemaju osnove u knjizi Ihja’ od Gazalija. Šejh Albani ga je takođe ocijenio slabim u Silsile ed-daife, 95.

Hadis 18: Ljudi spavaju a kada umru probude se.

Hadis nema osnove kako to spominje Ševkani i drugi. Pogledaj: El-Fevaidul medžmua’ 766, Esrarul merfua’ 555.

Hadis 19: Ko govori pa kihne u govoru to je dokaz da govori istinu.

Hadis je izmišljen. Pogledaj: El-Fevaidul medžmua’ 669, El-leali el masnu’a 2/286.

Hadis 20: Ženite se i ne mojte davati razvod, jer se zbog razvoda trese Arš.

Hadis je izmišljen. Pogledaj: Tertibul mevdu’at 694, Mevdu’at 97, Tenzihuš-šeri’a 2/202.

Izvor: stazomislama.com

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz