Terorizam: njegovo značenje i realnost

Popularno na sajtu

Mnogo je toga rečeno sa ciljem da se definiše današnji terorizam ali, do sada, svaka država upotrebljava značenje ovog termina na način koji odgovara njenoj politici i interesima… Svaka definicija stvarnosti, ukoliko nije u skladu sa istinom i ne oslikava realnost, ne može biti smatrana ispravnom definicijom.

 


Šejh Hamud bin Ukla aš-Šu'ajbi (autor ovog teksta) je nadaleko poznat kao jedan od najvećih učenjaka muslimasnkog Ummeta u našem vremenu. Bio je poznat kao „učenjak učenjaka“ i podučavao je mnoge muslimanske akademike koji su danas među nama. Aš-Šu'ajbi je umro od srčanog udara u saudijskom zatvoru u kojem je bio zatvoren zadnjih nekoliko godina (šejh je preminuo 18. 01. 2002. godine; sumnja se da je u zatvou otrovan, nap.rec.).

 

Slava pripada Allahu Gospodaru Svjetova, i neka je mir i spas na Poslanika Muhammeda, njegovu porodicu i njegove ashabe.

Mnogo se toga reklo sa ciljem definisanja terorizma. Shvatanja i razumijevanja izrečena do danas, bila su kontradiktorna u odnosu na koncept terorizma, i uprkos mnogim definicijama i nazivima kojima se pokušalo objasniti značenje riječi terorizam, ipak, još uvijek nismo naišli na sveobuhvatnu definiciju terorizma.

Svaka definicija stvarnosti, ukoliko nije u skladu sa istinom i ne oslikava realnost, ne može biti smatrana ispravnom definicijom. Uprkos mnogim istraživačima na ovom polju koji pominju preko stotinu definicija, sve do jedne su manjkave na ovaj ili onaj način u smislu korektne i precizne definicije kojom bi razlikovali čin terorizma od ostalih djela.

Evo nekoliko objavljenih primjera definicije terorizma:

– Terorizam je akt koji uzrokuje da se pojedinac osjeća nesigurno i uplašeno.

– Terorizma uzrokuje nagomilavanje straha kod ljudi, korišćenjem nasilja.

– Terorizam je namjerno i organizovano korišćenje sredstava (metoda) koja prirodno izazivaju strah a u cilju postizanja određenih ciljeva.

– Terorizam je užasavajući barbarski čin.

– Terorizam je čin koji je protivurječan društvenim normama i narušava čast čovjeka.

Ako biste analizirali ove definicije i proučili način na koji su izrečene, i pokušali da odredite na koju od ovih definicija se možemo osloniti u određivanju da li je neki čin terorizam ili ne, zaključili biste da su svi ovi opisi neuspješni da kategorički objasne koncept terorizma.

Prost primjer je pitanje Palestine. Više od pedeset godina, pohlepni cionisti koji su okupirali palestinsku zemlju čine da naša braća u Palestini okuse najteža kažnjavanja, ubijanja, istjerivanja, rušenja i pustošenja njihovih domova. Ove torture se od strane okupatora i krstaških glavešina Amerike i Evrope,  smatraju činom samoodbrane. Ono što potlačeni narod čini sa kamenjem naziva se nasiljem i terorizmom!

Ispravna definicija terorizna se bazira na dva faktora:

–    definisati terorizam prema arapskom jeziku
–    definisati terorizam prema Šerijatskim tekstovima

Što se tiče jezika, derivati riječi teror su terorizirati, teroriziranje i terorizam, koji dolaze od korijenske riječi „rahiba“ (uzrokovati strah). Preplašiti, zastrašiti, zaplašiti, užasnuti, prestrašiti i izazvati svađu i nered, sve su ovo sinonimi riječi teror  i svi vode strahu. Neke od ovih riječi imaju dublja značenja od drugih. Ako pogledamo Časni Kur'an, naći ćemo da rahiba znači ekstremni strah.

Allah, Uzvišeni kaže:

„I bojte se Mene“, i On je rekao: „Oni Nas dozivaju u nadi i strahu“, i rekao je On: „I protiv njih pripremite koliko god možete snage i konja za boj, kako bi ste time terorisali Allahove i vaše neprijatelje“, tj. kako bi ste ih uplašili. (El-Enfal, 60).

Ibn Džerir kaže: „Kaže se ‘Izazvaću paniku u neprijateljskim redovima’ tako što ću ih terorisati“, tj. sa terorom.

Ibn Džerir kaže: „Bišr pripovjeda od Jezida, a on od Seida, a on od Katade, „i povuci ruku k sebi, kako bi bio sačuvan od ar-ruhb“, tj. od straha. Ovo je tefsirsko pojašpnjenje ar-ruhb (teror) i ar-ru'b (strah), dokazujući da je ar-ru'b sinonim sa ar-ruhb čije je značenje – ekstremni strah. Ovo je potvrđeno njegovom, salallahu alejhi we sellem, izjavom: „Data mi je pobjeda kroz unošenje velikog straha (ru'b) u neprijatelja na razdaljinu od mjesec dana (hoda)“ (tj. neprijatelj se plaši vojske muslimana na razdaljini od mjesec dana hoda, nap. prev.).

Ovo je kratak pregled značenja terorizma u jeziku arapa.

Što se tiče kocepta terorizma u Šarijatu, on se dijeli na dvije vrste:

Prva: Terorizma od kojeg se gnuša i koji je zabranjen, koji je od velikih grijeha a oni koji ga čine zaslužuju kaznu i kritiku, bilo da je počinioc država, grupa ili pojedinac. U stvarnosti se manifestuje kao napad na miroljubive ljude (narode) krađom dobara i imovine, ugrožavanjem saobraćaja i činjenjem puteva nesigurnim, ili tiranijom vlada koje tlače svoje građane ugušivanjem slobode, vladajući strastima, i sl.

Druga: Terorizam kojeg nam je Allaha subhanehu we teala dozvolio i naredio, a to je pripremanje za borbu protiv neprijatelja Allaha i Njegova Poslanika, sallallahu alejhi we sellem. Allah Uzvišeni kaže:

„I protiv njih pripremite koliko god možete snage i konja za boj, kako bi ste time terorisali Allahove i vaše neprijatelje“ (El-Enfal, 60).

U ovom časnom ajetu eksplicitno se koriste riječi koje ukazuju na obavezu ulaganja napora da se neprijatelj terorizira, upoznavanjem sa oružjem i treniranjem vojske, kako bi se neprijatelj uplašio i hiljadu puta razmislio prije nego li krene da napadne muslimane. Ja kažem da je obaveza pripreme za borbu jedan od propisa oko kojeg su se složili svi islamski učenjaci, bilo da se radi o ofanzivnoj ili defanzivnoj borbi.

Treba naglasiti da tjelesna i finansijska priprema nije dovoljna za pobjedu – nego mora biti poduprta moralnom snagom. To se postiže jakim ubjeđenjem u Allaha, oslanjanjem na Njega, povećavanjem dobrih djela, i napuštanjem onoga što Ga srdi. Uzvišeni je rekao:

„Allah vas je na mnogim bojištima pomogao, a i onog dana na Hunejnu kada vas je mnoštvo vaše zanijelo, ali vam ono nije ni od kakve koristi bilo, nego vam je zemlja, koliko god da je bila prostrana, tijesna postala, pa ste se u bijeg dali.“ (Et-Tewbe, 25).

Kada ja komandant vojske u bitci na Jermuku pisao Emiru Mu'mina, Omeru ibn el-Hattabu, rekao je: „Suočavamo se sa narodom koji je poput pijeska (u brojnosti), stoga nas opremi sa snagom i snabdi nas ljudima.“

Omer rahimehullah je odgovorio sljedeće: „U ime Allaha Milostivog. Od Allahovog roba, Omera ibn el-Hattaba komandantu vojske, te i te, sina tog i tog: Znaj da nećeš pobjediti neprijatelja snagom ili brojem, već dobrim djelima, tako ako ih ispraviš (djela), pobijedit ćeš, a ako ih pokvariš, izgubit ćeš. Stoga čuvaj se od loših djela, isto kao što se čuvaš neprijatelja.“

Primjeri koji su potvrditili ovaj stav su mnogobrojni u historiji. Jedan od primjera je bitka na Jermuku, kada je neprijatelj nadmašio Muslimane brojnošću i opremom. Jedna predaja kaže da je Rimljana bilo 120,000 hiljada, opremljenih sa posljednjim naoružanjima toga vremena, uključujući katapulte, bacače vatrenih kugli i sl., a muslimana je bilo samo 12,000, opremljenih sa običnim naoružanjem kao što su sablje i strijele. Unatoč tome, muslimani su ipak pobjedili zahvaljujući snazi svoga morala, koji je ponikao iz čvrstog ubjeđenja u Allaha i oslanjanjem na Njega.

Ovo je istinsko, ispravno shvatanje terorizma. Ali, Allahovi i neprijatelji Njegova Poslanika, sallallahu alejhi we sellem i Njegove vjere među zavidljivim krstašima, cionistima, razumiju terorizam na drugačiji način. Tim zalutalim nevjernicima, terorizam su Islam i džihad a teroristi su muslimani mudžahidi. Iz ovog razloga, nevjernici su se sakupili sa svih strana svijeta da se bore protiv Islamskih Emirata Afghanistana pod plaštom borbe protiv terorizma, unatoč činjenici da nema dokaza koji povezuju Islamske Emirate ili Usamu bin Ladena sa dešavanjima u Americi. Ali, zato što su vidjeli islamsko buđenje u Afghanistanu pobojali su se uspostave Šarijata u Afganistanu. Bojali su se da bi se to moglo proširiti na susjedne nacije i zbog toga su nastavili sa ovom terorističkom (vojnom) kampanjom u kojoj koriste sve vrste internacionalno zabranjenog naoružanja kao što su cluster bombe, bunker bustere i druge, ubijajući na hiljade civila muškaraca, žena i djece.

Oni koji su odvojili vremena da pročitaju ono što sam napisao na ovu temu, možda pretpostavljaju da je isključiva meta krstaša i njihove kampanje protiv Afganistanaca uništavanje Islama i džihada. Dok je to glavni cilj, stvarnost govori da krstaši imaju i druge ciljeve u ovoj kampanji. Jedan je – izvojevati kontrolu nad nuklearnim reaktorima u području, kao što su oni u Pakistanu, jer posjedovanje nuklearnog naoružanja od strane muslimana se smatra ogromnom prijetnjom židovsko-kršćansko-cionističkim interesima. Nije davno bilo kada su cionisti uništili nuklearne reaktore u Iraku, a sada čine napore da, kroz zavjeru, kontrolišu nuklearne reaktore u Pakistanu.

Drugi cilj jeste kontrola nad naftnim poljima u Centralnoj Aziji u težnji da se postigne daljna kontrola nad svijetom. Ako ovo nije cilj (tj. težnja za dominacijom), zašto nisu pokrenuli kampanje i objavili ratove državama u kojima postoje kriminalne terorističke organizacije, kao što je slučaj u Južnoj Americi (Peru, Argentina, Kolumbija), Sjevernoj Americi, Evropi, Španiji, Italiji, Rusiji (nego samo muslimanskim državama u kojima postoje „terorističke“ organizacije, nap.prev.). A u ovom ratu protiv terorizma, pravi primjeri terorizma su državom sponzorirani terorizam izvršen od strane cionista u Palestini, Amerike u Afghanistanu, Srbije u Bosni i na Kosovu…

Molim Allaha da podari uspjeh svim muslimanima, da ih učini od sljedbenika Knjige i Sunneta Njegova Poslanika, sallallahu aljehi we sellem, i da ih sačuva od okretanja lađa čistom Šerijatu.

I neka su mir i blagoslov na Muhammeda, njegovu porodicu i njegove ashabe.

Izvor: JUS

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz