Učenje Kur'ana na latiničnoj transkripciji uz materijalnu nadoknadu

Popularno na sajtu

Pitanje: Prije nekog vremena upoznao sam jednog mladića koji me je zamolio da proučim suru Jasin za njegovog rahmetli oca. Pošto ja ne znam harfove, da li mogu da proučim latinični transkript sure? Također, da li mogu da mu proučim hatmu na transkriptu ili prijevod na bosanski jezik?

Odgovor: Molimo Uzvišenog Allaha da te učvrsti u Njegovoj vjeri i učini pozivačem u Njegov din. A potom,

Dragi brate, nije dozvoljeno učiti Kur'an transkripcijom na latinici jer to u stvari i nije Kur'an. Stoga nastoj da se poučiš harfovima kako bi bio u stanju čitati Allahovu Knjigu. To je prva stvar.

Druga stvar, a to je da  se ulema po pitanju učenja Kur’ana bez nadoknade i njegova poklanjanja umrlim razilazi na dva mišljenja:

–    prvo mišljenje da je to dozvoljeno, te da sevapi od tog učenja stižu umrlom. Ovo je mišljenje imama Ebu Hanife i imama Ahmeda rahimehumullahu te'ala.
–    drugo mišljenje je da to nije dozvoljeno i da sevapi tog učenja ne stižu umrlom i ovo je stav imama Malika i Šafije rahimehumullahu te'ala.

Prioritetnije mišljenje jeste drugo mišljenje iz sljedećih razloga:

–    Nije poznato da su Poslanik, sallAllahu alejhi ve sellem, ili ashabi učili Kur'an i poklanjali ga umrlima a oni su naš uzor. Nemoguće je da mi Poslanika, sallAllahu alejhi ve sellem,  ili ashabe preteknemo u nekom dobrom djelu jer Poslanik, sallAllahu alejhi ve sellem, nije ostavio ni jedno dobro djelo a da nas na njega nije uputio. Da učenje Kur'ana umrlom predstavlja dobro djelo Poslanik, sallAllahu alejhi ve sellem, bi to uradio i uputio svoj ummet na takvo djelo. Zatim, da je dobro djelo uradio bi ga bar neko od ashaba a mi nemamo ni jedne vjerodostojne predaje da je neko od njih učio Kur'an i poklanjao ga umrlim.

–    Učenje Kur’ana i njegovo poklanjanje umrlim predstavlja ibadet kod onih koji to dozvoljavaju, a osnova u ibadetima jeste zabrana (tj. nije dozvoljeno činiti neki ibadet osim sa dokazom). A ako bi neko rekao nema šerijatskog teksta koji zabranjuje učenje Kur’ana umrlim kažemo: naprotiv postoji šerijatski tekst, a to su riječi Poslanika, sallAllahu alejhi ve sellem: Ko u našu vjeru uvede ono što nije od nje to mu se odbacuje (bilježi ga Buharija).

–    Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi ve sellem, kaže: ”Kada preseli sin Ademov prestane pisanje njegovih dijela osim u tri slučaja: Kada ostavi trajnu sadaku, znanje kojim se ljudi koriste i dobro dijete koje za njega moli (tj moli za oprost grijeha njegova oca) Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nas je ovdje uputio na stvari koje koriste umrlom pa je između ostalog spomenuo dovu a nije spomenuo učenje Kur’ana.

–    Svrha i cilj objavljivanja Kur’ana jeste opomena i uputa onih koji su živi a ne njegovo učenje onima koji su preselili: Uzvišeni u prevodu značenja kaže: ”To je samo opomena i Kur’an jasni. Da opomena onoga ko je živ i da zasluže kaznu nevjernici.” (Prijevod značenja, Jasin: 69-70)

Što se tiče onih koji to dozvoljavaju njihov glavni oslonac jeste kijas (analogija), pa tako kažu da kako god umrlom stiže nagrada posta ili hadža isto tako stiže mu nagrada i učenja Kur’ana. Međutim, ovaj kijas je neispravan jer postoji razlike izmedu posta i hadža s jedne i učenja Kur'ana, s druge strane. Zatim niko od ashaba nije koristio ovaj kijas a da je ispravan pretekli bi nas u njemu. Zato šejhul islam Ibn Tejmije kaže: ”Nije bilo od adeta selefa da kada dobrovoljno klanjaju, dobrovoljno poste, dobrovoljno obavljaju hadž ili dobrovoljno uče Kur’an, da nagradu toga poklanjaju umrlim  muslimanima. Zato ne treba skretati sa puta selefa jer je put selefa bolji i potpuniji.” (Ihtijaratu elilmijje 54. str. )

Na kraju, napominjemo da se pomenuto razilaženje odnosi na učenje Kur’ana i njegovo poklanjenje umrlom bez nadoknade, a što se tiče učenja Kur’ana uz nadoknadu to je haram po koncenzusu uleme. Poznati hanefiski učenjak Ibn Ebil-Izz el-Hanefi kaže: ”Što se tiče davanja imetka određenim ljudima da uče Kur’an i poklanjaju ga umrlom to nije radio niti dozvolio niko od selefa. Davanje nadoknade za takvo učenje je zabranjeno i u tome nema razilaženja.” (Šerhu El-Akideti et-Tahavijje)

Allah ti dao svako dobro.

Šerijatski odbor portala

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz