Značenje tevhida el-hakimijjeta

Popularno na sajtu

Pitanje: Da li možete da mi pojasnite značenje tevhida el-hakimijje. Djeluje mi kao da je to drugi dio tevhida el-uluhijje. Također, čuo sam da je bivši muftija Muhammed ibn Ibrahim Alu Šejh bio od onih koji su podučavali ljude ovom tevhidu, a zatim je ovaj termin (el-hakimijje) odbačen i zaboravljen od strane velikog broja selefija iz Saudije, te ga smatraju za novotarijom, pa da li je ovo ispravno?! Zatim, da li me možete uputiti na knjige koje obrađuju ovu vrstu tevhida zasebno?

Odgovor:

Hvala Allahu Gospodaru svih savijetova, a zatim:

Tevhid el-hakimijje znači izdvajanje Allaha Uzvišenog u vlasti i zakonodavstvu, jer je samo On Uzvišeni sudija pravedni, i samo Njemu pripada potpuna vlast i naredba, On nema suparnika u vlasti niti zakonodavstvu, pa kao što Uzvišeni Gospodar nema sudruga u vlasti i upravljanju stvorenjima, isto tako nema sudruga u sudu i zakonodavstvu.

Rekao je Uzvišeni:
„Sud pripada jedino Allahu, a On je naredio da samo Njemu u ibadetu budete. To je jedino prava vjera, ali većina ljudi ne zna.“ (Jusuf, 40)

I rekao je:
„A Allah sudi i niko ne može presudu Njegovu pobiti, i On brzo račun svodi.“ (Er-R'ad, 41)

I rekao je:
„Uistinu, Allah propisuje što On hoće.“ (El-Maide, 1)

I rekao je:
„a On ne pridružuje nikoga u vlasti Svojoj.“ (El-Kehf, 26)

I rekao je:
„Zar oni da traže da im se kao u pagansko doba sudi!? A ko je od Allaha bolji sudija narodu koji čvrsto vjeruje?!“ (El-Maide, 50)

I rekao je:
„A u čemu god se vi razišli, presuda za to u Allaha je!“ (Eš-Šura, 10)

I rekao je:
„A šejtani, doista, navode štićenike svoje da se s vama raspravljaju, pa ako biste im se pokorili – i vi biste, sigurno, mušrici postali.“ (El-En'am, 121)

I još mnogo drugih jasnih i preciznih ajeta koji ukazuju na ovu vrstu tevhida (tj. el-hakimijje), a bez kojeg iman čovjeka nije ispravan.

U vjerodostojnoj predaji stoji da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Allah je El-Hakem/Sudac, i Njemu pripada suđenje.“ (Ebu Davud (4955), Nesai (5387), sahih hadis)

No, da li je ova vrsta tevhida zasebna vrsta, ili je to drugi dio tevhida el-uluhijje?

Kažem:
Ova vrsta tevhida nije druga neka vrsta koja ne potpada pod el-uluhijje, naprotiv, ona potpada i ulazi u tevhid el-uluhijje, a od toga ima što potpada i u tevhid er-rububijje, kao što ima i onoga što spada u tevhid el-esmai ves-sifat. Međutim, kada se u ummetu rasprostranio širk sa aspekta suđenja po onome što Allah nije objavio, i sa aspekta parničenja pred nevjerničkim i tagutskim sudovima, postala je obaveza ukazati na ovu važnu vrstu tevhida, te je zasebno isticati i spominjati kako bi narod obratio pažnju na važnost ovog tevhida, i da bez toga oni nisu ostvarili tevhid el-uluhijje kako treba i kako je obaveza.

Primjer toga je:
Da naiđeš na narod koji čini širk u pokornosti, pa im ti kažeš: obaveza vam je da ostvarite tevhid pokornosti (tevhidut-ta'ah), i nikome se bezuvjetno ne pokoravajte sem Allahu; što znači ovaj tvoj govor je ispravan, i niko ti na tome ne smije prigovoriti, ili da ti kaže kako si ti došao sa novom vrstom tevhida koju si nazvao tevhidut-ta'ah (tevhid pokornosti), ili sa vrstom koja ne potpada pod tevhid el-uluhijje!

Isti je slučaj kada vidiš ljude koji čine širk Allahu u voljenju, te prijateljevanju i neprijateljevanju radi drugih božanstava, i zatim bivaš primoran da ukazuješ na tevhid u voljenju (tj. tevhidul-mahabbeh), i da se bezuvjetno voli samo Uzvišeni Allah i niko drugi, ali i pored toga, ovo nije neka nova vrsta tevhida mimo tevhida el-uluhijje, kao što ni tvoj govor o tevhidu u voljenju nije novotarija niti inovacija u vjeri.

Također, ako bi ti ugledao čovjeka koji čini širk Allahu u dovi i traženju pomoći, pa mu kažeš: obaveza ti je da samo Allahu upućuješ dovu i od Njega tražiš pomoć, ovo se ne bi smatralo novom vrstom tevhida mimo tevhida el-uluhijje, već kadkad potreba i nužda iziskuju da određenu vrstu tevhida izdvojiš i zasebno pojašnjavaš kada vidiš da narod zapada baš u tu vrstu širka.

Niko niti od prijašnjih a niti od kasnijih učenjaka nije rekao da je tevhid el-hakimijje četvrta vrsta tevhida, već ga svi uvrstavaju u tevhid el-uluhijje, a također on ulazi i u ostale vrste tevhida a što smo još na početku spomenuli. Učenjaci ga samo izdvajaju i zasebno spominju radi njegove važnosti i kako bi ljudima obratili pažnju na ovu vrstu tevhida čiji se plodovi i znakovi, haman, zaboravili.

Ako si ovo spoznao, onda ti je postalo jasno da hajka koju vode protivnici ove vrste tevhida nija ništa drugo do njihovo nastojanje da što više umanje važnost ove vrste tevhida, i da odobre ono što dolazi od strane njihovih tagutskih vlada koje negiraju i odbacuju ovu važnu stranu tevhida.

Što se tiče tvog pitanja o literaturi koja obrađuje ovu vrstu tevhida zasebno…

Ona je mnogobrojna, a najvažnija i najuzvišenija i najplemenitija je Allahova knjiga Kur'an, zatim zbirke Vjerovjesnikovih hadisa, a nakon toga dolaze akaidske knjige šejhul-islama Ibn Tejmijje, njegovog učenika Ibnul-Kajjima, pa šejha Muhammeda ibn Abdul-Vehhaba i njegovih učenika i potomaka. A od savremenih koji su pisali na tu temu jesu Sejjid Kutb, rahimehullah, posebno njegova knjiga „U okrilju Kur'ana“ i „Znakovi na putu“ i još neke njegove knjige, također, tome se pridodaju i knjige njegovog brata Muhammeda Kutba, zatim i knjige šejha Ebu Isara, šejha Ebu Muhammeda Makdisija, i naše knjige koje smo na tu temu pisali, ali samo ostaje da se kaže: knjiga je mnogo, ali gdje su čitaoci i oni koji rade po tome?!

Napisao: Šejh Abdul-Mun'im Mustafa Halime
Izvor: http://www.ilmway.com/
Prevod: Put vjernika

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz