Da li je istina da osoba koja klanja samo džumu nije kafir?

Popularno na sajtu

Pitanje:
Da li je istina da se osoba koja klanja samo džumu ne smatra kafirom? Čuo sam da je šejh Ibn Usejmin rahimehullah rekao: “Ko god klanja Džumu-namaz nije kafir, jer on je ne zaboravlja, a Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao ”Es-Sallah” a ne ”sallah”. Da li je istina da su Ibn Usejmin i Ibn Tejmije rahimehullah rekli ovo?”

Odgovor:

Zahvala neka je Allahu.

Postoji razilaženje u mišljenju među onima koji kažu da je osoba koja ne klanja kafir po pitanju same definicije ostavljanja namaza koja ga čini kafirom (navjernikom). Većina je mišljenja da ako osoba ostavi jedan ili dva od obaveznih namaza da postaje kafir.

Neki su mišljenja da osoba koja ne klanja mora ostaviti sve namaze da bi postala kafir.

Prvo mišljenje prenosi Ishak ibn Ruhavejh rahimehullah od ashaba i tabi'ina. Imam Muhammed ibn Nasr el-Meruzi rahimehullah je rekao: Čuo sam Ishaka kako kaže: Prenosi se u sahih (povjerljivoj) predaji od Allahovog Poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je osoba koja ne klanja kafir. I to je mišljenje učenjaka od vremena Allahovog Poslanika sallallahu alejhi ve sellem pa do danas da osoba koja namjerno i bez izgovora ostavi klanjanje namaza do isteka njegovog vremena da je takav kafir.

Do isteka vremena‘ znači odgađanje podneva do zalaska sunca ili odgađanje akšama do izlaska sunca.

Kraj vremena kako je opisano je radi toga što je Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem spajao namaze na Arefatu i Muzdelifi i kada bi putovao pa je klanjao jedan u vremenu drugog. Allahov Poslanik je klanjao prvi namaz u vremenu drugog i drugi u vremenu prvog u drugim slučajevima. Vrijeme oba namaza bi se spajalo kad čovjek ima šerijatski opravdan razlog a takav je slučaj i s ženama u menstruaciji ukoliko postanu čiste prije zalaska sunca onda im je naređeno da klanjaju i podne i ikindiju ili ukoliko postanu čiste na kraju noći onda da klanjaju i akšam i jaciju. Kraj citata.

(تعظيم قدر الصلاة (2/929))

Muhammed ibn Nasr rahimehullah prenosi od imama Ahmeda rahimehullah da je rekao: ‘Niko ne postaje kafir radi grijeha osim osobe koja namjerno ne klanja. Ukoliko ne klanja prije nego li nastane vrijeme za slijedeći namaz od njega se trži da se pokaje tri puta.’ Kraj citata.

Prenosi se da je Ibn Mubarek rahimehullah rekao:
‘Ko god namjerno ostavi namaz bez izgovora do njegovog isteka takav je kafir.’ Kraj citata.
( تعظيم قدر الصلاة (2/927))

Ibn Hazm el-Andalusi rahimehullah je rekao:

Prenosi se od Omera ibn el-Hattaba radijallahu anhu, Muaza ibn Džebel, Ibn Mes'ud i od drugih ashaba zatim i od Ibn el-Mubareka, Ahmeda ibn Hanbela, Ishaka ibn Ruhavejha i govor od sedamnaest ashaba, neka je Allah zadovoljan s njima, da je onaj ko namjerno ostavi namaz do vremena njegovog isteka kafir koji je izašao iz vjere (ne smatra se muslimanom). Ovo je stav i Abdullaha ibn Medžšuna rahimehullah savremenik i prijatelj Imama Malika rahimehullah. I ovo je stav Abdulmelika ibn Habiba El-Andalusija i drugih. Kraj citata iz (الفصل في الملل والأهواء والنحل (3/128)).

On (Ibn Hazm) rahimehullah kaže: ‘Prenosi se od Omera, Abdurahmana ibn Aufa, Muaza ibn Džebela, Ebu Hurejre i drugih ashaba radiallahu anhum da osoba koja namjerno ne klanja namaz dok mu vrijeme ne prođe da je takav kafir i murted.’ Kraj citata (المحلى (2/15‏)).

Ovaj stav je zauzela i Stalna komisija za fetve predvođena šejhom Ibn Bazom rahimehullah (فتاوى اللجنة الدائمة (6/40،50)):

Neki učenjaci citiraju dokaz za ovo mišljenje riječi Allahovog Poslanika sallallahu alejhi ve sellem:

من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله

Onaj ko ne klanja asr njegova djela su ništavna. (El Buhari, Sahih, 528)

Jer poništenje djela se može desiti samo ako čovjek postane kafir i radi onoga što je preneseno iznad od ashaba koji prenose ove hadise.

Što se tiče drugog mišljenja da osoba ne postaje kafir osim ako ne ostavi sve namaze ovo je mišljenje Šejhul-islama Ibn Tejmije rahimehullah iako kaže i da osoba koja izostavi samo nešto namaza i bude pozvana od vladara da obavlja namaze pa to ne učini da takav postaje kafir. Takođe je rekao da osoba koja klanja, ponekad a ponekad ne klanja da je na onome što prevagne u srcu a to je između njega i Allaha Uzvišenog. Kraj citata.
(مجموع الفتاوى (22/49) ، (7/615) و شرح العمدة (2/94))

Ovo je bio stav i Ibn Usejmina rahimehullah koji je rekao:
”Ono što vidim iz dokaza je da osoba ne postaje kafir osim da ostavi namaz u smislu da je odlučio da ne klanja pa ne klanja ni zuhr, asr, magrib ‘iša niti fedžr. Ovo je osoba koja postaje kafir. Ako klanja jedan dva namaza dnevno ne možemo baš reći da je odustao od namaza. Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao:

بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة

Između čovjeka i širka i kufra je ostavljanje namaza (Es-Sallah), a nije rekao (ترك صلاة) sallah (bez određenog člana). Kraj citata
(الشرح الممتع) 2/26.

Nismo mogli naći ništa u pisanoj formi o ostavljanju svih namaza mimo džume od Ibn Usejmina ali kada smo ga usmeno pitali o tome rekao je da izgleda da ta osoba postaje kafir jer džuma namaz je samo jedan od 35 namaza u toku sedmice pa se osoba koja tako radi može opisati kao osoba koja je ostavila namaz i kao rezultat toga može postati kafir. A Allah najbolje zna.

Izvor: Islamqa, fetva broj 52923.
Prevod: Trebaš ilma
Obrada: Put vjernika

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz

%d bloggers like this: