Hadis o vjernicima najpotpunijeg imana

Popularno na sajtu

Osmi hadis

Od Ebi Seida El-Hudrija, radijAllahu anhu, se prenosi da je rekao Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi ve sellem:

“Vjernici najpotpunijeg imana su oni najljepšeg ponašanja, čiji su bokovi zaravnati i mehki, oni koji se povezuju sa drugima, i sa kojima se drugi povezuju, – a nema dobra u onome ko se ne navikava na druge i na koga se drugi ne navikavaju.” (Bilježi ga Taberani u El-Evsatu)

linija

Iz hadisa se razumije:

Izraz vjernici najpotpunijeg imana… upućuje na to da iman/vjerovanje raste i opada, jer nešto što je potpuno može biti i krnjavo. Ovo je jedan od temeljnih akidetskih stavova ehlisunneta vel-džema'ata.

Riječi oni najljepšeg ponašanja:

» ukazuju na veličinu i važnost lijepog ahlaka. Zapravo, od najvećih dokaza koji govore o tome jesu riječi Allaha Uzvišenog: “A ti si, zaista, na velikom stupnju morala.” (El-Kalem, 4)

» Iz istih riječi se razumije da se ljudi razlikuju u ahlaku – potpuni vjernici su najljepšeg ahlaka, dok oni vjernici koji nisu upotpunili vjeru nisu usavršili ni ahlak;

Čiji su bokovi zaravnati i mehki – Kaže imam Ibnu-l-Esir[1]: “Ovo je primjer (koji se koristi u arapskom jeziku) a značenje mu ukazuje na poniznost, otvorenost i pristupačnost takvih vjernika. Kaže se za posteljinu da je ‘zaravnata’ kada ne ezijeti spavača. Dakle, cilja se da je to osoba koja drugoga ničime ne uznemirava tako da je drugome prijatno s takvim se družiti.”

oni koji se povezuju sa drugima, i sa kojima se drugi povezuju… – ovo je podstrek pozivačima na Pravi put da su oni najpreči da budu vlasnici lijepog morala, jer je isti od razloga da ga ljudi zavole i prihvate njegov poziv ka slijeđenju istine;

a nema dobra u onome ko se ne navikava na druge i na koga se drugi ne navikavaju – ove riječi Poslanika su upozorenje onima koji (svojim postupcima) rastjeruju ljude od sebe.


Iz djelaČetrdeset hadisa o odgoju i menhedžu, ovo je 8. hadis
Autor: šejh Abdulaziz ibn Muhammed ibn Abdullah Es-Sedhan
Priprema i naslov: Put vjernika
Ostali hadisi iz iste knjige ovdje.

Fusnota:

[1] En-Nihajetu figaribi-l-hadis ve-l-eseri, 5/201.

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz