Kako do promjene stanja: džihadom ili terbijom?

Popularno na sajtu

Pitanje: Šejhu naš, šta ti misliš o razilaženju koje je prisutno među islamskom omladinom o načinu promjeni stanja (ummeta), neki vide da je riješenje za to samo džihad, dok drugi, pak, smatraju da se prvo mora obavezno proći etapa terbijeta (odgajanja) kako bi se zatim podigla generacija snage i moći, ali najprije to zahtjeva neulaženje u direktne sukobe sa vlastima, i da nema međusobnog napadanja. Koje je vaše mišljenje po ovom pitanju:

Odgovor:

Nema sumnje da je istina s onima koji riješenje vide u džihadu i oružanoj borbi.

Ovo je ono na što upućuje djelo Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, njegova sira i uputa kada je u pitanju uspostavljanje islamske države, i on nije mogao uspostaviti istu sve dok nije učinio hidžru, i dok se nije odvojio u drugu zemlju gdje je uspostavio Allahovu vlast, a zatim je počeo sa džihadom, kaže Uzvišeni: „Vi u Allahovom Poslaniku imate divan uzor.“1

Također, ovo je čemu svjedoči djelo historije svakom onom ko je uspostavio islamsku državu, nije je uspostavio osim nakon što je krenuo putem hidžre, izdvajanja, zatim džihada.

Međutim, uspostavljanje islamske vlasti putem tagutskih parlamenata – to su samo puste želje i šuplje priče, kaže Uzvišeni:

„Ti javno ispovijedaj ono što ti se naređuje i mušrika se okani.“2

Ovo obuhvata čak i njihovo pridobijanje u političkim pitanjima, štaviše ajet je u obliku obaveznog ispoljavanja istine čak i kada bi ti ponudili koristi koje su suprotne šerijatu.

Rekao je Uzvišeni Gospodar:

„Ti slijedi ono što Gospodar tvoj objavljuje, drugoga boga osim Njega nema, i mušrike izbjegavaj.“3

Izbjegavanje je došlo u općoj formi. I rekao je Uzvišeni:

„l reci: ‘Istina dolazi od Gospodara vašeg, pa ko hoće – neka vjeruje, a ko hoće – neka ne vjeruje!'“4

I rekao je:

„A smutnja je gora od ubijanja!“5

I rekao je:

„A smutnja je teža od ubijanja!“6

Ista stvar je i što se tiče terbijeta, time nije uspostavljena islamska država još od vremena Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, pa sve do dan danas.

A kada govorimo o pitanju oružanih sukoba za onoga ko je bespomoćan, i ko se nije odvojio odlaskom u neku zemlju, ili pripajanjem određenoj grupi hidžrom, onda ovo ulazi u sagledavanje koristi i štete, izmjeravanje snaga i slabosti. I već smo bili govorili o nekim osnovnim propisima koji se tiču potlačenih i bespomoćnih. A Allah najbolje zna.

Odgovorio: Šejh Ali El-Hudajr
Izvor: http://www.ilmway.com/

Fusnote:

1 El-Ahzab, 21.
2 El-Hidžr, 94.
3 El-En'am, 106.
4 El-Kehf, 29.
5 El-Bekara, 217.
6 El-Bekara, 191.

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz