Najbolja i najčasnija vrsta pogibije

Popularno na sajtu

Osmi hadis: Od Abdullaha ibn Hubšija el-Has'amija se prenosi da je Poslanik, salallahu alejhi we sellem, upitan: „Koja je najčasnija vrsta pogibje“? pa je odgovorio: „(Pogibija) onoga čija krv bude prolivena i čiji konj bude zaklan“. Prenosi ga Ahmed, Ebu Davud, En-Nesai, el-Darimi, El-Bejheki a vjerodostojnim ga je ocijenio Albani.

Neki su ovaj hadis prenijeli u sljedećoj formi: „Koji je džihad najbolji“? pa je Poslanik, salallahu alejhi we sellem, odgovorio: „Onda kada tvoj konj bude zaklan i kada tvoja krv bude prolivena“.

Neke od koristi hadisa:

1 – Počast pogibje na Allahovom putu i različitost ljudi u tome.

2 – Ponekad nagrada može biti shodno poteškoći i iskušenjima, kao što je to slučaj u ovm hadisu.

3 – Podsticanje na postizanje šehadeta i nastojanje u postizanju što većih deredža.

4 – Vrijednost postojanosti prilikom susreta sa neprijateljem.

5 – Rekao je Mulla Ali Kari, rahimehullahu: “U ovom hadisu se indirektno aludira na dvije stvari: aludira se na njegovu pogibiju i na pogibiju njegove jahalice, tako što je on (mudžahid) objedinio ulaganje sve vrste truda u džihadu; jahanje, pješačenje, udjeljivanje i pogibja.”

6 – Rekao je Et-Tibijj, rahimehullahu: “Govor: Koja je najčasnija vrsta pogibje?, je zbog važnosti ovog svojstva, i zato što riječ „čast“ znači i važnost, vrijednost, i uzvišenost, i zato što je najveća deredža koja se može postići šehadetom – Firdevs, a ovaj šehid koji je žrtvovao svoj život, svoj imetak i svoju jahalicu na Allahovom putu, i odsjecanje noge konju aludira na krajnji stepen hrabrosti, i da se sve to ne može postići osim kada se ubije jahalica.”


Iz serijala: Četrdeset hadisa o džihadu i šehadetu (sa kratkim komentarom)
Izvor:
 Knjiga „El-Erbe'un fi fadliš-šehade ve talebil-husni ve zijade”
Autor: Šejh Hasen Kaid, rahimehullah
Ostali hadisi ovdje.

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz