Komentar hadisa: “Vjernik će neprestano biti u širini svoje vjere sve dok ne prolije zabranjenu krv”

Popularno na sajtu

Trideset i treći hadis

Prenosi se od Abdullaha ibn Omera, radijallahu anhu, da je rekao Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Vjernik će neprestano biti u širini svoje vjere sve dok ne prolije zabranjenu krv.”[1]

linija

Iz hadisa se razumije:

» Sveobuhvatnost i širina islama.

» Uz svu širinu islama, došla je žestoka prijetnja onome ko drugome bespravno nanese štetu.

» Grijeh pritješnjava širinu prsa kod njegova počinitelja, kao što je u riječima Uzvišenog: “a i onoj trojici koja su bila izostala, i to tek onda kad im je Zemlja, koliko god da je bila prostrana, postala tijesna, i kad im se bilo stisnulo u dušama njihovim…”[2]

Rekao je Ibn Hadžer, rahimehullah: “Razumije se iz riječi Poslanika: “…biće neprestano u širini svoje vjere…” da ovaj grijeh pritješnjava čovjeku njegovu vjeru. U tome je ukazivanje na prijetnju za namjerno ubistvo vjernika, te da se takvome prijeti onime čime se prijeti i nevjerniku.”[3]

Rekao je Ibnu-l-Arebi, rahimehullah: “Širina u vjeri je prostranstvo/bogatstvo dobrih djela, dočim kada osoba učini ubistvo, ono to prostranstvo pritjesni, jer tada dobra djela ne mogu izmiriti to ubistvo. S druge strane, čovjekova širina naspram grijeha znači da bude prihvatljiv za oprost.”[4]

» Davanje velikog značaja ulozi života. Naime, čuvanje života je od nužnih stvari kojima pridaju značajnu pažnju sve nebeske religije.

Rekao je Ibnu-l-‘Arebi, rahimehullah: “Zaista bespravno ubistvo životinje nužno povlači za sobom ogroman grijeh, pa kako je tek sa ubistvom čovjeka; kada bi se (ubistvo čovjeka) vagalo sa cijelim dunjalukom, prevagnulo bi.”[5]

Ibnu-l- Kajjim, rahimehullah, je spomenuo hadis Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: “Ko ubije onoga (nemuslimana) koji je zaštićen sporazumom (o nenapadanju) neće osjetiti miris dženneta.” Zatim je kazao: “Ovo je kazna za ubistvo Allahovog neprijatelja kada je zaštićen ugovorom ili emanetom (nekog muslimana), pa kakva je tek onda kazna za onoga ko ubije Njegovog roba vjernika!?”[6]


Iz djelaČetrdeset hadisa o odgoju i menhedžu, ovo je 33. hadis
Autor: šejh Abdulaziz ibn Muhammed ibn Abdullah es-Sedhan
Priprema i naslov: Put vjernika
Ostali hadisi iz iste knjige ovdje.

Fusnote:

[1] Bilježi Buhari.

[2] Et-Tevbe: 118.

[3] Fethu-l-bari: 188/12.

[4] Kitabu-l-kabsi fi šerhi muvetta Malik ibni Enes: 978/3; Fethu-l-bari: 189/12.

[5] El-Kabs: 978/3; Fethu-l-bari: 189/12.

[6] El-Dževabu-l-kafi: str. 229.

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz